Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTStacje kontroli pojazdów

Stacje kontroli pojazdów

Przepisy

Stacje kontroli pojazdów

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym powierza Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym obejmujących stacje kontroli pojazdów i warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia. W związku z tym, Dyrektor TDT:

 • po pierwsze – na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydaje za opłatą, w drodze decyzji poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych, jakie muszą spełniać stacje kontroli pojazdów odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań;
 • po drugie – na podstawie  §9d oraz §9f-§9h rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, został umocowany do wykonywania badań wytrzymałości siedzeń i ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa na zgodność z obowiązującymi przepisami.

Stacje kontroli pojazdów mogą prowadzić przedsiębiorcy, którzy:
1) posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nie są przedsiębiorcami, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
3) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4) posiadają wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
5) posiadają poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
6) zatrudniają uprawnionych diagnostów – zob. Egzaminy dla kandydatów na diagnostów

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 5. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozporządzenia:

Wymagania dla stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

 

Warunki techniczne pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych;
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej;
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

Zakres i sposób przeprowadzania badań:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach;
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych;
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związane;
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza;
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia.

 

Cennik za badania techniczne:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

 

Rejestracja i oznaczanie pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych;
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

 

Pozostałe:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
 2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych;
 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.

KONTAKT - Wydział Stacji Kontroli Pojazdów

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Stacji Kontroli Pojazdów
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
 • Telefon: +48 660 464 837w sprawie wniosków o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych SKP.
 • Telefon: +48 887 566 934w sprawie decyzji poświadczających zgodność wyposażenia i warunków lokalowych SKP.
 • Telefon: +48 509 840 368 – w sprawie potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań w zakresie mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa.
 • e-mail: skp@tdt.gov.pl
Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów