Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTOdbiory techniczneRaport z oceny w zakresie 402/2013

Raport z oceny w zakresie 402/2013

Raport z oceny w zakresie 402/2013

Zgodnie z akredytacją Nr AK005 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji, Transportowy Dozór Techniczny jest uprawniony do przeprowadzanie niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa systemu kolejowego na podstawie rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 w dla podsystemów strukturalnych infrastruktura i tabor oraz podsystemu funkcjonalnego utrzymanie oraz bezpieczną integrację.

  • Na podsystem tabor składają się elementy konstrukcyjne, systemy sterowania dla wszelkiego wyposażenia pociągów, odbieraki prądu, elementy trakcyjne i urządzenia do przetwarzania energii, pokładowe urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej i obciążania za nią, urządzenia hamujące, sprzęgi i urządzenia biegowe (wózki, osie itd.) oraz zawieszenia, drzwi, interfejsy człowiek/maszyna (maszynista, personel pokładowy i pasażerowie, z uwzględnieniem funkcji ułatwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej), pasywne i aktywne urządzenia bezpieczeństwa oraz wyposażenie na potrzeby zdrowotne pasażerów i personelu pokładowego.
  • W skład podsystemu infrastruktura wchodzą tory, rozjazdy, przejazdy, obiekty inżynieryjne (mosty, tunele itd.), elementy stacji związane z koleją (w tym drzwi wejściowe, perony, strefy dostępu, punkty usługowe, toalety i systemy informacyjne, a także ich funkcje ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej), urządzenia bezpieczeństwa i urządzenia ochronne.
  • Do podsystemu utrzymanie zaliczamy procedury, urządzenia towarzyszące, centra logistyczne dla prac związanych z utrzymaniem oraz rezerwy umożliwiające obowiązkowe utrzymanie korekcyjne i profilaktyczne celem zapewnienia interoperacyjności systemu kolei Unii oraz wymaganej wydajności.
  • Bezpieczna integracja to nieodłączna część systematycznego procesu oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem, również w każdym podsystemie strukturalnym. Koncepcja „bezpiecznej integracji” ma zatem szersze znaczenie, które wykracza poza jednorazowe sprawdzenie zgodności technicznej czy prawidłowego ustanowienia interfejsów technicznych między kilkoma połączonymi podsystemami. Bezpieczna integracja obowiązuje na różnych poziomach i dotyczy całego cyklu życia projektowania, eksploatacji, utrzymania i likwidacji / wycofania z eksploatacji systemu kolejowego oraz jego komponentów. Bezpieczna integracja nie jest wyłącznie wykazaniem zgodności technicznej i istnienia prawidłowych interfejsów technicznych między podsystemami (np. sprawdzenie zgodności technicznej pojazdu z siecią/sieciami).

Pozostałe sprawy z zakresu odbiorów technicznych:

Artykuł
należy do kategorii:
Odbiory techniczne