Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTDziałalność dozorowaUrządzenia podlegające dozorowi technicznemuZbiorniki magazynoweZbiorniki do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Zbiorniki do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Rodzaje urządzeń

Zbiorniki do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, czyli substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych na podstawie odrębnych przepisów jako niebezpieczne: bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe albo żrące:

 • zbiorniki bezciśnieniowe, służące do przechowywania materiałów przy ciśnieniu atmosferycznym lub zmiennym w granicach od 0,0025 bara (0,25 kPa) podciśnienia do 0,035 bara (3,5 kPa) nadciśnienia; nie uwzględnia się przy tym ciśnienia hydrostatycznego, wywołanego słupem czynnika roboczego
 • zbiorniki niskociśnieniowe do przechowywania materiałów, w których:
  • ciśnienie robocze, bez uwzględnienia ciśnienia hydrostatycznego, jest utrzymywane powyżej ciśnienia atmosferycznego, ale nie przekracza 0,5 bara (50 kPa),
  • do opróżniania bądź przepłukiwania zbiornika jest używany gaz o ciśnieniu do 0,5 bara (50 kPa),
 • zbiorniki umiejscowione, tzn. ustawione i przystosowane do eksploatacji w określonym miejscu,
 • zbiorniki naziemne znajdujące się w pomieszczeniach lub na przestrzeni otwartej,
 • zbiorniki podziemne, przykryte lub obsypane warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m, a w przypadku zbiorników o osi pionowej, ich górne dno znajduje się co najmniej 0,5 m poniżej powierzchni otaczającego terenu.

1. Forma dozoru technicznego

rodzaj czynnika roboczego w zbiorniku
pojemność zbiornika i forma dozoru
V < 60 dm360 dm3 ≤ V < 1 m31 m3 ≤ V < 5 m3V ≥ 5 m3
bardzo toksycznyuproszczonyograniczonypełnypełny
toksycznyuproszczonyograniczonypełnypełny
szkodliwyuproszczonyuproszczonyograniczonypełny
żrącyuproszczonyograniczonyograniczonypełny

2. Terminy badań

rodzaj badania
częstotliwość badania nie rzadziej niż
dla zbiorników naziemnych metalowych
dla zbiorników podziemnych metalowych
dla zbiorników z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych
dla zbiorników z materiałów innych
wiek do 30 lat
wiek powyżej 30 lat
wiek do 20 lat
wiek powyżej 20 lat
odporność materiału na czynnik roboczy
odporność materiału na czynnik roboczy
odporność materiału na czynnik roboczy
odporność materiału na czynnik roboczy
dużamaładużamaładużamaładużamała
rewizja wewnętrzna5 lat3 lata3 lata2 lata5 lat3 lata3 lata2 lata10 latustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego w trakcie uzgadniania dokumentacji technicznej
próba szczelności10 lat6 lat6 lat4 lata10 lat6 lat6 lat4 lata10 latustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego w trakcie uzgadniania dokumentacji technicznej
rewizja zewnętrzna2 lata1 rok1 rok1 rok2 lata1 rok2 lata1 rok2 lata2 lata
Rodzaj odporności materiału na czynnik roboczy powinien być podany w dokumentacji technicznej

 

3. Zarejestrowanie zbiornika w TDT

 • Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji odbiorczej zbiornika (zakres dokumentacji zgodnej z § 44 ust. 1 rozporządzenia) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
 • Rozpatrzenie wniosku i przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
 • Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
 • Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

4. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania urządzenia – zbiornika bezciśnieniowego i niskociśnieniowego przeznaczonego do magazynowania materiałów trujących lub żrących

W celu rejestracji urządzenia i uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację, eksploatujący powinien przedłożyć dokumentację odbiorczą zbiornika do właściwego oddziału terenowego TDT co najmniej w dwóch egzemplarzach.

Dokumentacja ta powinna zawierać:

 • dokument poświadczający, zwany dalej „poświadczeniem”, że zbiornik ten został wykonany i zbadany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania (poświadczenie wytwarzającego);
 • poświadczenie powinno być wystawione również w przypadku montażu zbiornika na miejscu jego ustawienia;
 • poświadczenie poddostawcy elementu zbiornika według wzoru ustalonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w ramach uprawnienia do wytwarzania (jeśli wymagane);
 • instrukcję eksploatacji do zbiornika przygotowanego do eksploatacji zawierającą co najmniej:
  – charakterystykę zbiornika,
  – opis czynności związanych z napełnieniem, magazynowaniem i opróżnianiem,
  – zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości czynnika roboczego,
  – wymagania określone w odrębnych przepisach dotyczących ochrony przed wybuchem i pożarem oraz ochrony środowiska, odpowiednie dla czynnika roboczego,
  – wykaz wymagań dotyczących obsługi urządzeń zabezpieczających, czynności wymaganych przy konserwacji zbiornika, w tym również dane dotyczące częstotliwości, sposobu i zakresu sprawdzania wykładzin i powłok ochronnych oraz częstotliwości kontroli zagrożenia korozją,
  – wymagania dotyczące kwalifikacji osób sprawujących nadzór oraz obsługujących i konserwujących zbiornik,
  – sposób postępowania w razie wystąpienia uszkodzeń i nieprawidłowości podczas eksploatacji zbiornika.
 • opis działania zbiornika wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami oraz dane dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych, w tym opis systemu zabezpieczenia katodowego dla zbiorników podziemnych, jeżeli ma być zastosowane;
 • plan usytuowania zbiornika z uwidocznieniem miejsca ustawienia zbiornika oraz związanych z nim urządzeń — dla zbiornika ustawionego w budynku;
 • plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących obiektów budowlanych i urządzeń — dla zbiornika ustawionego na zewnątrz budynku;
 • protokoły badania szczelności wykładziny lub powłoki ochronnej oraz ich odporności mikrobiologicznej, jeżeli takie badania są wymagane w dokumentacji technicznej.

 

5. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Zbiornik bezciśnieniowy i niskociśnieniowy przeznaczony do magazynowania materiałów trujących lub żrących, dla którego ustalono formę dozoru technicznego pełnego lub ograniczonego wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego.

Przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentów – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze;
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan i oznakowanie – wizyta u eksploatującego;
 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego;
 • przeprowadza badanie odbiorcze – wizyta u eksploatującego.

 

6. Przygotowanie do badań

Eksploatujący, w terminach określonych w załączniku do rozporządzenia, przygotowuje zbiornik bezciśnieniowy i niskociśnieniowy przeznaczony do magazynowania materiałów trujących lub żrących do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.

Przygotowując zbiornik do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu