Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbEgzaminy na doradców DGSAEgzamin poszerzający uprawnienia doradcy

Egzamin poszerzający uprawnienia doradcy

Egzamin poszerzający uprawnienia doradcy

Posiadacz ważnego świadectwa doradcy może przystąpić do egzaminu poszerzającego posiadany zakres uprawnień o inny rodzaj transportu w dowolnym okresie ważności tego świadectwa oraz po ukończeniu kursu doradcy odpowiadającego zakresowi egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wniosek wraz z kompletem załączników składa się osobiście w siedzibie TDT, tradycyjną drogą pocztową, kurierem lub poprzez ogólnopolską platformę teleinformatyczną ePUAP. Wnioski przesłane wiadomością email nie są rozpatrywane. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na egzaminie.
Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125,
02-707 Warszawa

Dokumenty wymagane od doradców poszerzających posiadany zakres uprawnień o inny rodzaj przewozu:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

2. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe.

3. Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych).

4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu doradcy (Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z art. 42. ust. 2 pkt.4 ww. ustawy ważne jest 12 miesięcy licząc od dnia ukończenia kursu).

5. Kopia posiadanego świadectwa doradcy.

6. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 300 zł za każdą część specjalistyczną na konto:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać rodzaj przewozu, o rozszerzenie którego się wnioskuje (ADR, RID lub ADN):
„egzamin poszerzający o… ”

 

Ważnym warunkiem jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu  (art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych).

Do pobrania

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminów na doradców DGSA

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy na doradców DGSA