Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbEgzaminy na doradców DGSAEgzamin poszerzający uprawnienia doradcy

Egzamin poszerzający uprawnienia doradcy

Egzamin poszerzający uprawnienia doradcy

Posiadacz ważnego świadectwa doradcy może przystąpić do egzaminu poszerzającego posiadany zakres uprawnień o inny rodzaj transportu w dowolnym okresie ważności tego świadectwa oraz po ukończeniu kursu doradcy odpowiadającego zakresowi egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz oświadczenie o niekaralności należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z kompletem załączników drogą pocztową do siedziby Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.

Możliwe jest także złożenie wniosku wraz z kompletem załączników osobiście w siedzibie TDT w Warszawie przy ul. Puławskiej 125.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, TDT udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP: Adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego w formie elektronicznej (dokument pdf) oraz oświadczenie o niekaralności należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a następnie tak podpisany dokument elektroniczny należy przesłać wraz z pozostałymi załącznikami za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP

 

Dokumenty wymagane od doradców poszerzających posiadany zakres uprawnień o inny rodzaj przewozu:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

2. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe.

3. Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych).

4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu doradcy (Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z art. 42. ust. 2 pkt.4 ww. ustawy ważne jest 12 miesięcy licząc od dnia ukończenia kursu).

5. Kopia posiadanego świadectwa doradcy.

6. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 300 zł za każdą część specjalistyczną na konto:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać rodzaj przewozu, o rozszerzenie którego się wnioskuje (ADR, RID lub ADN):
„egzamin poszerzający o… ”

 

Ważnym warunkiem jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu  (art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych).

Do pobrania

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminów na doradców DGSA

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy na doradców DGSA