Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAkademia TDTBadania magnetyczne lin

Badania magnetyczne lin

Oferta szkoleń

Badania magnetyczne lin

Szkolenia w zakresie badań magnetycznych lin Akademia TDT – Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT oferuje w trybie stacjonarnym.

Szkolenia odbywają się w Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie, przy ul. Pocieszka 5 przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, zapobiegających zarażeniu się koronawirusem SARS-CoV-2.

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/kursie jest przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Uczestnika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych, na adres email: akademia.tdt@tdt.gov.pl. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie również składa się w oryginale pracownikowi TDT odpowiedzialnemu za organizację szkolenia/kursu, każdego dnia przed wejściem do pomieszczeń TDT, po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na każdy kolejny dzień szkolenia/kursu (tzn. oświadczenie powinno być ponownie podpisane w każdy kolejny dzień przeprowadzania szkolenia/kursu).
2. Uczestnik podpisując oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń pracowników TDT odpowiedzialnych za organizację szkolenia/kursu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny.
3. Niezbędne dane osobowe i kontaktowe wszystkich Uczestników szkolenia/kursu, za ich zgodą, gromadzone są na wypadek stwierdzenia u któregoś z Uczestników zakażenia koronawirusem.
Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniu/kursie.
4. Uczestnik powinien zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania powinien zrezygnować z udziału w szkoleniu/kursie oraz powinien postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia.
5. Uczestnik przed wejściem do pomieszczeń TDT powinien upewnić się, że nie ma objawów zarażenia koronawirusem między innymi takich jak: temperatura powyżej 37,3°C, męczący kaszel i duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata węchu i smaku.
6. Uczestnicy czekający na wejście do pomieszczeń TDT zobowiązani są do stosowania się do ogólnych zaleceń obowiązujących w dniu szkolenia/kursu, ogłoszonych przez służby sanitarne kraju. Na szkolenie/kurs Uczestnik może przyjść wyłącznie sam, bez osób towarzyszących. Na czas stanu epidemii zostaje zawieszona możliwość korzystania z poczekalni wewnątrz pomieszczeń TDT.
7. Uczestnik przed wejściem do pomieszczeń TDT poddawany jest pomiarowi temperatury.
Temperatura powyżej 37,3°C oznacza ponowny pomiar temperatury w przeciągu następnych 10 minut. Na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia ustala się, że w przypadku odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub jeżeli ponowny pomiar temperatury wskazuje temperaturę powyżej 37,3°C Uczestnik nie zostanie dopuszczony do szkolenia/kursu.
8. Uczestnik ma obowiązek przez cały czas trwania szkolenia/kursu stosować maseczkę zasłaniającą nos i usta.
9. Uczestnik ma obowiązek przed wejściem do pomieszczeń TDT zastosować środki dezynfekujące.
10. Maseczki jednorazowe i ewentualnie rękawiczki ochronne Uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.
11. Środki dezynfekujące zapewnia Transportowy Dozór Techniczny.
12. Na szkoleniu/kursie każdy Uczestnik korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu.
13. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania higieny kaszlu i oddychania zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez służby sanitarne kraju.
14. Uczestnik ma obowiązek odsłonić twarz tylko wyłącznie na wezwanie osoby odpowiedzialnej ze strony TDT za organizacje szkolenia w celu weryfikacji tożsamości.
15. Zapewnienie posiłków i napojów uczestnikom szkolenia/kursu obywa się zgodnie z poniższymi zaleceniami:

• Uczestnicy szkolenia/kursu mogą spożywać posiłki na terenie pomieszczeń TDT jedynie przy
zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy siedziskami / stołami /
stolikami koktajlowymi).
• W przypadku organizacji żywienia na miejscu, należy stosować się do wymagań higieniczno-epidemiologicznych zawartych w wytycznych dla gastronomii.

Zobacz:

Załącznik nr 1 do WYTYCZNYCH – wzór oświadczenia dla przystępujących do szkolenia

TEMAT SZKOLENIA: Badania magnetyczne lin

Badania nieniszczące. Metoda magnetyczna lin III stopień MTR3 w sektorze przemysłowym: (3) diagnostyka lin stalowych oraz w sektorze wyrobu: r (liny stalowe).

Program ramowy

  • Wprowadzenie, terminologia i historia badań nieniszczących
  • Zasady fizyczne i wiedza techniczna
  • Liny stalowe
  • Badania magnetyczne lin stalowych
  • Dokumenty prawne, normy, przepisy wewnętrzne
  • Procedura badań magnetycznych lin stalowych
  • Omówienie kompetencji personelu 3-ego stopnia

Niezbędne informacje oraz warunki związane z udziałem w szkoleniu znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o przystąpieniu do szkolenia/kursu (załącznik nr 1 do WYTYCZNYCH) należy przesłać na adres: akademia.tdt@tdt.gov.pl lub Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.

W przypadku zainteresowania innymi szkoleniami w zakresie badań magnetycznych lin, prosimy o przesłanie zapytania na adres akademia.tdt@tdt.gov.pl.

Kontakt:

Akademia TDT – Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT
Adres Puławska 125, 02-707 Warszawa
Telefon: +48 728 333 198

Artykuł
należy do kategorii:
Akademia TDT