Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęStacje kontroli pojazdówPoświadczenie zgodności stacji kontroli pojazdów

Poświadczenie zgodności stacji kontroli pojazdów

Załatw sprawę

Poświadczenie zgodności stacji kontroli pojazdów

Informujemy, iż adres skp@tdt.gov.pl służy do kontaktu z wydziałem Stacji Kontroli Pojazdów, z osobami zajmującymi się wydawaniem poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów. Na powyższy adres można kierować zapytania dotyczące stacji kontroli pojazdów, jak również zgłaszać dokonanie wymiany lub wprowadzenia na stację kontroli pojazdów nowego wyposażenia kontrolno – pomiarowego.

Wydanie poświadczenia – co należy zrobić?

1. Złóż wniosek o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych SKP z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań (zob. wniosek na końcu strony).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty:

  • w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z wykonywaniem badań technicznych pojazdów w formie spółki cywilnej – kopię aktualnej umowy spółki cywilnej,
  • w przypadku nowo otwieranych stacji kontroli pojazdów, kopię decyzji nadzoru budowlanego zezwalającą na użytkowanie danego budynku lub zgodę na zmianę charakteru użytkowania obiektu,
  • szkic sytuacyjny stacji, rysunki technologiczne stanowisk kontrolnych.

Wniosek o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań należy złożyć w oryginale w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek można przesłać pocztą na powyższy adres lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Wniosek można złożyć również w oddziale terenowym TDT (wykaz oddziałów w zakładce Lista danych kontaktowych).

 

2. Pracownik TDT sprawdzi wniosek. 

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeżeli twój wniosek spełnia wymagania formalne, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego powiadomi cię o przekazaniu sprawy do odpowiedniego oddziału terenowego TDT. Urząd wyznaczy inspektora, który sprawdzi zgodność twojej stacji z wymaganiami.

 

3. Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów.

Inspektor TDT, w uzgodnionym z przedsiębiorcą terminie,  sprawdzi stację kontroli pojazdów. Podczas sprawdzenia sporządzony zostanie protokół, który będzie stanowił podstawę wydania poświadczenia.

 

4. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda ci poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów.

Jeśli spełniasz wymagania, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda poświadczenie.

Poświadczenie jest ważne maksymalnie 5 lat. Termin ważności może być krótszy, jeśli pojawią się zmiany, których nie obejmuje dokument (np. zmiana przedsiębiorcy, warunków lokalowych lub wymiana urządzenia).

Pamiętaj, że dokument traci ważność też wtedy, kiedy chcesz zmienić zakres badań prowadzonych w stacji kontroli pojazdów.

Jak długo trwa postępowanie?

Postępowanie dotyczące wydania poświadczenia może trwać do 1 miesiąca w przypadku spraw, które nie wymagają przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego. W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony.

Na każdym etapie prowadzonego postępowania, wnioskodawca jest informowany o wszystkich czynnościach prowadzonych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za wydanie poświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 700 zł.

Opłatę należy uiścić zgodnie z rachunkiem, który przesyłany jest do przedsiębiorcy po sprawdzeniu stacji kontroli pojazdów wraz z decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 

W jaki sposób można się odwołać?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego strona, dla której wydana została decyzja, może wystąpić z odwołaniem do organu II instancji, którym w tym przypadku jest minister właściwy do spraw transportu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Przed upływem 14 dni decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do momentu rozstrzygnięcia przez organ II instancji.

Strona może zrezygnować ze składania odwołania. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej się uprawomocni.

 

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów