Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Uprawnianie zakładów

Załatw sprawę

Uprawnianie zakładów

Transportowy Dozór Techniczny wydaje uprawnienia zakładom krajowym  i zagranicznym do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji  urządzeń technicznych, które podlegają pod dozór tej jednostki dozoru technicznego.

Uprawnienie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, które obejmuje sprawdzenie wnioskującego w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 9 ust. 2 o dozorze technicznym tj.:

 1. wdrożenia właściwej technologii wytwarzania, naprawy lub modernizacji,
 2. posiadania urządzeń zapewniających wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologiami, o których mowa powyżej,
 3. zatrudniania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, określonych w odrębnych przepisach,
 4. posiadania zorganizowanej kontroli jakości,
 5. możliwości przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Nadanie uprawnienia może nastąpić alternatywnie, w trybie art. 9 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym, zgodnie z którym wymagania określone w art. 9 ust. 2  ww. ustawy uważa się za spełnione, jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne posiada system jakości zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Stosowanie procesów spawalniczych w czynnościach objętych uprawnieniem  wymaga wcześniejszego uzyskania w jednostce certyfikującej TDT kwalifikacji  technologii spawania w zakresie odpowiadającym zakresowi wnioskowanego uprawnienia.

Ubiegający się o nadanie uprawnienia powinien również zatrudniać spawaczy o odpowiednim zakresie kwalifikacji, które są potwierdzone przez TDT na zgodność z normami PN-EN ISO 9606 oraz zapewnić właściwą kontrolę  jakości połączeń spawanych.

Uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji technologii spawania, jak również certyfikacja spawaczy, stanowią oddzielne, niezależne postępowania prowadzone przez jednostkę certyfikującą TDT, po złożeniu odrębnych wniosków.

Rozpoczęcie postępowania o nadanie  uprawnienia  następuje po złożeniu do Biura TDT w Warszawie, poprzez odpowiedni ze względu na siedzibę wnioskodawcy oddział terenowy TDT,  wniosku o nadanie uprawnienia   wraz z poniższą   dokumentacją (2 egzemplarze):

 • instrukcja technologiczna,
 • instrukcja kontroli jakości,
 • wykaz urządzeń do wytwarzania, naprawiania, modernizacji (formularz stanowi część formularza wniosku),
 • wykaz osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, modernizacje, naprawy i kontrolę jakości, który powinien zawierać informacje na temat wykształcenia, stażu pracy i  kwalifikacji tych osób (formularz stanowi część formularza wniosku),
 • wykaz osób wykonujących czynności spajania metali, obróbki plastycznej, obróbki cieplnej, montażu przy zastosowaniu połączeń rozłącznych (formularz stanowi część formularza wniosku),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikowanie technologii stosowanych przy wytwarzaniu, modernizacji, naprawie (WPQR, inne),
 • kopie certyfikatów/innych dokumentów  potwierdzających kwalifikacje personelu wykonującego czynności wytwarzania, modernizacji, naprawy, kontroli jakości (np. personel nadzoru prac spawalniczych, spawacze),
 • wypis z właściwego rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji działalności gospodarczej.
Artykuł
należy do kategorii:
Działalność dozorowa