Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówWyznaczenie służby technicznej

Wyznaczenie służby technicznej

Załatw sprawę

Wyznaczenie służby technicznej

Wydanie decyzji w sprawie wyznaczenia lub zmiany zakresu wyznaczenia do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie indywidualnego dopuszczenia pojazdu lub dokonywania kontroli zgodności.

 1. Co powinienem wiedzieć?

O wydanie decyzji w sprawie wyznaczenia lub zmiany zakresu wyznaczenia do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie indywidualnego dopuszczenia pojazdu lub dokonywania kontroli zgodności może wystąpić podmiot posiadający osobowość prawną, zatrudniający kadrę o wiedzy i doświadczeniu odpowiednim do zakresu planowanych działań, dysponujący stosownymi warunkami lokalowymi i wyposażeniem, posiadający certyfikat PCA odpowiedni do zakresu wyznaczenia oraz jest niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów zaangażowanych w realizowane działania (szczegółowe wymagania są określone w art. 57, art. 58, art. 59 ust. 3 i art. 60 rozporządzenia 167/2013, art. 61, art. 62, art. 63 ust. 3 i art. 64 rozporządzenia 168/2013, art. 68–72 rozporządzenia 2018/858 lub części pierwszej załącznika 2 do Porozumienia z 1958 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie ma spełniać podmiot ubiegający się o wykonywanie zadań służby technicznej w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia). Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

 

 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z  Kodeksem postępowania administracyjnego).

 

 1. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 • Wniosek o wydanie decyzji w sprawie wyznaczenia lub zmiany zakresu wyznaczenia do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie indywidualnego dopuszczenia pojazdu lub dokonywania kontroli zgodności (wniosek znajduje się na końcu strony).
 • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).

 

 1. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia:

„Za czynności związane z systemami homologacji ustala się stawkę za godzinę pracy w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), obowiązującej w dniu rozpoczęcia tych czynności i pomnożonej przez liczbę godzin wykonywania tych czynności.”

Zgodnie z art. 69 ust. 2 tej ustawy stosowana jest następująca kwota maksymalna:

1. Opłata za wydanie decyzji w sprawie wyznaczenia lub zmiany zakresu wyznaczenia do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie indywidualnego dopuszczenia pojazdu lub dokonywania kontroli zgodności – maksymalnie 40000 zł.

Do tej opłaty dolicza się koszty związane z podróżą służbową w rozumieniu art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie decyzji w sprawie wyznaczenia lub zmiany zakresu wyznaczenia do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie indywidualnego dopuszczenia pojazdu lub dokonywania kontroli zgodności należy wykonać po otrzymaniu zezwolenia oraz stosownego rachunku wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

2. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
SWIFT: CITIPLPX
IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 2

Wypełnić wniosek o wydanie decyzji w sprawie wyznaczenia lub zmiany zakresu wyznaczenia do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie indywidualnego dopuszczenia pojazdu lub dokonywania kontroli zgodności wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.

Krok 3

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową pod adresem Transportowego Dozoru Technicznego

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 4

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 W przypadku odbioru decyzji w sprawie wyznaczenia lub zmiany zakresu wyznaczenia do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie indywidualnego dopuszczenia pojazdu lub dokonywania kontroli zgodności przez pełnomocnika, musi on przekazać pełnomocnictwo do odbioru dokumentu wystawione przez wnioskodawcę (jeśli nie zostało wcześniej złożone do akt) oraz swój dowód osobisty.

Krok 5

Uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego opłatę wynikającą z otrzymanego rachunku tytułem wydania decyzji w sprawie wyznaczenia lub zmiany zakresu wyznaczenia do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie indywidualnego dopuszczenia pojazdu lub dokonywania kontroli zgodności.

 

 1. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

 

 1. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową pod adresem:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 

 1. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminach: 14 dni od dnia doręczenia decyzji oraz 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Znajdź sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja