Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Kotły parowozowe

Rodzaje urządzeń

Kotły parowozowe

Kotły parowozowe należą do najstarszych urządzeń technicznych. W Polsce są pod dozorem technicznym od ponad 100 lat.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

forma dozorurewizja wewnętrznapróba ciśnieniowarewizja zewnętrznapróba szczelności i funkcjonowania osprzętu
kotły parowozowepełnyco 6 latco 6 latco 1 rokco 1 rok

 

2. Zarejestrowanie urządzenia w TDT

 • Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w przypadku urządzeń już eksploatowanych na terenie RP księgę rewizyjną urządzenie wraz z wymaganą dokumentacją (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
 • Rozpatrzenie wniosku i przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
 • Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
 • Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania urządzenia

Dokumentacja ta powinna zawierać:

 • opis techniczny kotła;
 • dokumenty dostarczane przez wytwarzającego określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z TDT;
 • rysunek zestawieniowy pojazdu kolejowego – z zamontowanym kotłem z podstawowymi wymiarami, pokazujący sposób posadowienia kotła;
 • rysunek kotła z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów;
 • wykaz osprzętu zainstalowanego na kotle, z podaniem typów wyposażenia i wytwórców;
 • opis doboru osprzętu zabezpieczającego;
 • instrukcję eksploatacji kotła zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi i konserwacji.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Urządzenie dla którego ustalono formę dozoru technicznego wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez Dyrektora TDT.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze;
 • przeprowadza badanie podczas którego:
  • identyfikuje urządzenie na podstawie przedłożonej dokumentacji i tabliczki fabrycznej – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza stan techniczny urządzenia i jego połączenia z podwoziem pojazdu – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza stan oraz działanie osprzętu zabezpieczającego oraz stan zabezpieczeń antykorozyjnych – wizyta u eksploatującego.

 

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący przygotowuje urządzenie do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.

Przygotowując urządzenie do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Pozostałe specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe:

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu