Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęPrzewóz towarów niebezpiecznychŚwiadectwa ADR – wydawanie wtórników

Świadectwa ADR – wydawanie wtórników

Świadectwa ADR – wydawanie wtórników

 

1. Świadectwa ADR – wydawanie wtórników – co powinienem wiedzieć?

Przewoźnik, właściciel lub użytkownik pojazdu, którym chce przewozić towary niebezpieczne wymienione w Umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, musi posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Świadectwo wymagane jest dla pojazdów typu FL, OX , AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU. W przypadku zagubienia / zniszczenia świadectwa istnieje możliwość uzyskania jego wtórnika w TDT.

Wtórnik świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wydaje się na pisemny wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu. Dokument wydawany jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Wniosek o wydanie wtórnika powinien być złożony do oddziału terenowego TDT / zespołu inspektorów, w którym było wydane świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR dla tego pojazdu.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) na inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 8 opisu usługi.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Tryb załatwiania sprawy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

4. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku, o którym mowa w pkt 1 opisu usługi?

  • Wniosek (zob. na końcu strony) powinien zawierać pełną nazwę przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu (nazwa zgodna z dokumentem KRS lub wpisem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą), na którego ma być wydane świadectwo.
  • Wniosek powinien zawierać podstawowe dane pojazdu (producent pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, nr podwozia pojazdu (VIN), a dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii oraz pojazdów MEMU, również nr ewidencyjny Transportowego Dozoru Technicznego).
  • Wniosek powinien być złożony oddzielnie na każdy pojazd, dla którego świadectwo zostało zagubione / zniszczone.

5. Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR złożonego do oddziału terenowego TDT / zespołu inspektorów, w którym zostało wydane świadectwo na wnioskowany pojazd należy dołączyć:

  • potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR – w wysokości 45 zł,
  • pisemne oświadczenie użytkownika pojazdu o okolicznościach utraty/zniszczenia wcześniej wydanego świadectwa i zobowiązaniu do jego zwrotu po odnalezieniu zagubionego świadectwa.

6. Dodatkowe dokumenty do wypełnienia

Brak.

7. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wynosi 45 zł.

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
59 1130 1017 0020 1237 5820 0007

UWAGA: koniecznie należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, którego wpłata dotyczy.

8. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

9. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do oddziału terenowego TDT / zespołu inspektorów TDT, w którym było wydane świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR na wnioskowany pojazd. Wykaz oddziałów terenowych TDT i zespołów inspektorów TDT można znaleźć w zakładce Kontakt.

Krok 2

Należy przygotować wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Krok 3

Uiścić niezbędne opłaty.

Krok 4

Wypełnić wniosek o wydanie /przedłużenie ważności lub wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (na wniosku należy niewłaściwe wykreślić) wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 5.

Krok 5

Złożyć wniosek wraz z dokumentami w sekretariacie oddziału terenowego TDT/ zespołu inspektorów TDT lub dostarczyć je drogą pocztową/kurierem na adres oddziału terenowego TDT/ zespołu inspektorów TDT, w którym wydawane było świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR na wnioskowany pojazd. Wniosek można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Krok 6

W przypadku odbioru wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu oraz swój dowód osobisty.

Krok 7

Wtórnik świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w oddziale terenowym TDT/zespole inspektorów TDT.

 

10.Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Telefony i adresy e-mailowe do oddziałów terenowych TDT/ zespołów inspektorów TDT znajdują się w zakładce Kontakt.

11.Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można przesłać drogą pocztową/kurierem na adres wybranego oddziału terenowego TDT/zespołu inspektorów TDT wskazane w zakładce Kontakt. Wniosek można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

12.Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy (świadectwa ADR – wydawanie wtórników)?

13.Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

14.Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Artykuł
należy do kategorii:
Przewóz towarów niebezpiecznych