Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC)

Rodzaje urządzeń

Wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC)

Wieloelementowy kontener do gazu (MEGC – Multiple-Element Gas Container) lub Wieloelementowy kontener do gazu certyfikowany symbolem UN (UN MEGC) oznacza jednostkę składającą się z elementów połączonych ze sobą kolektorem i zamocowanych w ramie wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym. Elementy kontenera do gazu stanowią butle, zbiorniki rurowe, wiązki butli, bębny ciśnieniowe oraz cysterny o pojemności większej niż 450 dm3.

 • Wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC) zgodnie z zapisami dyrektywy 2010/35/UE ciśnieniowe urządzenia transportowe naczynia ciśnieniowe stanowi ciśnieniowe urządzenie transportowe do przewozu gazów klasy 2 wyprodukowane wg. działu 6.8 ADR, które powinno być poddane ocenie zgodności z ww. dyrektywą i oznakowane znakiem „Π” (Pi).
 • Wieloelementowy kontener do gazu (MEGC) jest urządzeniem technicznym, które zgodnie z art. 14 ustawy o dozorze technicznym jest poddawany badaniom technicznym i może być eksploatowany na podstawie decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, którym w przypadku tego typu urządzeń jest Dyrektor TDT.
 • W związku z powyższym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tego typu urządzenia do przewozu towarów niebezpiecznych eksploatowane przez przedsiębiorstwa polskie powinny zostać zarejestrowane w odpowiednim, ze względu na miejsce prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, oddziale terenowym TDT, poddane badaniom i dopuszczone do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

rodzaj urządzeniaprzeznaczenierodzaj badania
okresowepośrednie
- kontener-cysterna, materiały wszystkich klas i gazów klasy 2 co 5 latco 2,5 roku
- cysterna typu nadwozie wymienne (swap-body) materiały wszystkich klas i gazów klasy 2co 5 latco 2,5 roku
- wieloelementowy kontener do gazu MEGC, którego elementami składowymi są cysternygazy klasy 2co 5 latco 2,5 roku
- wieloelementowy kontener do gazu MEGC, którego elementami składowymi są naczynia ciśnieniowegazy klasy 2co 5 lat-

 

2. Zarejestrowanie urządzenia w TDT

W celu zarejestrowania w ewidencji TDT wieloelementowego kontenera do gazu MEGC oznakowanego znakiem „Pi”, do wniosku o rejestrację powinna być dołączona w dwóch egzemplarzach dokumentacja urządzenia zgodnie z wymaganiami umowy ADR, zawierająca co najmniej:

 1. certyfikaty z badań transportowego urządzenia ciśnieniowego, zgodnie z odpowiednio zastosowanymi procedurami oceny zgodności wg 1999/36/WE lub 2010/35/UE (dyrektywa zmieniająca),
 2. deklarację zgodności (w przypadku dyrektywy 1999/36/WE) wystawioną przez producenta, zawierającą co najmniej:
  1. nazwę i adres wytwórcy lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie,
  2. opis transportowego urządzenia ciśnieniowego lub zespołu (tzn. zbiornik wraz z urządzeniami zabezpieczającymi),
  3. rodzaj zastosowanej procedury oceny zgodności (moduły),
  4. w przypadku zespołów, opis urządzeń stanowiących ten zespół oraz rodzaje zastosowanych procedur oceny zgodności dla poszczególnych elementów zespołu (tzn. zbiornik wraz urządzeniami zabezpieczającymi),
  5. nazwę i adres jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności,
  6. w odpowiednich przypadkach przywołanie certyfikatu badania typu WE (moduł B) i certyfikatu zgodności (moduł F) lub certyfikatu zgodności WE (moduł G) lub certyfikatu badania projektu WE (moduł H),
  7. nazwy zastosowanych przepisów (ADR lub RID) oraz norm,
  8. w odpowiednich przypadkach, numery innych zastosowanych dyrektyw,
  9. dane osoby upoważnionej do podpisywania prawnie wiążącej deklaracji w imieniu wytwórcy lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we wspólnocie;
 3. oryginał lub kopię (potwierdzoną przez wytwórcę lub organ wystawiający) certyfikatów:
  1. o których mowa w pkt 2), lit. f) powyżej – w przypadku dyrektywy 1999/36/WE,
  2. lub świadectwa zatwierdzenia typu i świadectwa zgodności / świadectwa zgodności wytwarzania – w przypadku 2010/35/UE, potwierdzających zgodność konstrukcji z wymogami ADR (dokument powinien być przetłumaczony na język polski tylko w przypadku wystąpienia wątpliwości do treści dokumentu np.: w zakresie dopuszczeń i zakazów);
 4. oryginał lub potwierdzoną przez wytwórcę (producenta) lub organ wystawiający kopię poświadczenia (protokołu) z badań odbiorczych u wytwórcy, wystawione przez właściwą władzę kraju wytwórcy, organ kontrolny przez tę władzę upoważniony lub jednostkę notyfikowaną;
 5. poświadczenia (protokoły) – oryginały z badań okresowych i pośrednich transportowych urządzeń ciśnieniowych wystawione przez właściwą władzę kraju poprzedniego użytkownika zagranicznego, organ kontrolny przez tę władzę upoważniony lub jednostkę notyfikowaną (kompetentną) – dotyczy używanych transportowych urządzeń ciśnieniowych;
 6. rysunek zestawieniowy zbiornika/ów z wymiarami głównych elementów w szczególności płaszcza i den oraz rozmieszczeniem innych elementów konstrukcyjnych między innymi wzmocnienie w postaci pierścieni wzmacniających, zabezpieczenia zbiornika oraz grubości ścianek – informacje te mogą być umieszczone w instrukcji obsługi i eksploatacji;
 7. rysunek zestawieniowy obrazujący sposób połączenia zbiornika z podwoziem (ramą pośrednią) lub ramą wagonu wraz z naniesionymi charakterystycznymi wymiarami dla danego sposobu zamocowania, (jeżeli na innych rysunkach nie jest to pokazane);
 8. opis techniczny zawierający parametry techniczne: pojemność całkowita, ciśnienie próbne, obliczeniowe i maksymalne ciśnienie robocze, prawidłowy kod urządzenia (jeżeli jest podany w poświadczeniu z badań odbiorczych lub w protokole z ostatnich badań okresowych) oraz przeznaczenie lub wykaz towarów niebezpiecznych wg ADR dopuszczonych do przewozu – dane te mogą być zawarte w dokumentach (certyfikacie – poświadczeniu) z badań;
 9. rysunek rozmieszczenia urządzeń i armatury na urządzeniu transportowym, oraz schemat instalacji napełniająco-opróżniającej z zaznaczeniem armatury wchodzącej w jej skład, urządzeń zabezpieczających przed nadciśnieniem z podaniem typów wyposażenia, wytwórców oraz podaniem parametrów pracy (dotyczy szczególnie urządzeń zabezpieczających przed nadciśnieniem) i innymi urządzeniami zamontowanymi na stacji;
 10. atesty, certyfikaty i DTR urządzeń zamontowanych na urządzeniu – informacje te powinny stanowić załącznik do instrukcji obsługi i eksploatacji;
 11. protokół z pomiaru pojemności zbiornika urządzenia do przewozu gazów kl. 2, ustalonej przez ważenie i/lub pomiar objętości;
 12. instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim zwanej dalej „instrukcją eksploatacji”.

Ponadto, każde transportowe urządzenie ciśnieniowe oznakowane znakiem „Pi” powinno być dodatkowo oznakowane zgodnie z wymaganiami ADR oraz wymaganiami dyrektywy 1999/36/WE lub 2010/35/UE. Urządzenia transportowe powinny być zaopatrzone w tabliczkę fabryczną producenta odporną na korozję, umieszczoną w łatwo dostępnym miejscu. Tabliczka powinna zawierać co najmniej dane zgodne z wymaganiami ADR oraz wymaganiami dyrektywy 1999/36/WE lub 2010/35/UE. Jeżeli dane na tabliczce są w języku innym niż język polski, to należy dodatkowo umieścić tabliczkę zastępczą, z tymi samymi danymi w języku polskim z zachowaniem tabliczki oryginalnej. W przypadku braku tabliczki fabrycznej urządzenie nie może zostać zarejestrowane w ewidencji TDT.

 

3. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Zakres badania doraźnego i dalsze czynności związane z dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zostaną określone indywidualnie dla konkretnego urządzenia.

 

4. Przygotowanie do badań

Eksploatujący lub występujący w jego imieniu zakład uprawniony przygotowuje urządzenie do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący / zakład uprawniony zapewnia obsługę techniczną oraz urządzenia niezbędne do wykonywanych badań.
Przygotowując urządzenie do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Pozostałe zbiorniki, cysterny i kontenery do przewozu towarów niebezpiecznych: