Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTO TDTMisja

Misja

Misja TDT

Misja Transportowego Dozoru Technicznego

 1. Misją Transportowego Dozoru Technicznego jako państwowej osoby prawnej, powołanej ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, jest dbałość i skuteczność wykonywanych:
 • działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:
  • rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
  • wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
  • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu;
  • odbiorów technicznych materiałów, elementów i środków transportu kolejowego;
  • zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
  • zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  • opinii, o których mowa w art. 18a ust. 1 i art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz przeprowadzania badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 tej ustawy;
 • certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, procesów, zakładowej kontroli produkcji i osób,
 • usług w zakresie oceny zgodności jako Jednostka Notyfikowana nr 1468 i podmiot uprawniony zgodnie z rozporządzeniem MIiB z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności kolei.
 1. Misją Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) w zakresie certyfikacji i oceny zgodności jest certyfikacja zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób oraz ocena zgodności, w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny.

Zagadnienia

Artykuł
należy do kategorii:
O TDT