Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTDziałalność dozorowaUrządzenia podlegające dozorowi technicznemuUrządzenia do transportu towarów niebezpiecznych

Urządzenia do transportu towarów niebezpiecznych

Przepisy

Urządzenia do transportu towarów niebezpiecznych

Ustawa o dozorze technicznym  powierza TDT wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Przewóz towarów niebezpiecznych jest regulowany w umowach międzynarodowych:

 • ADR – umowa ADR (dalej nazywana w skrócie ADR) dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r., a przez Polskę ratyfikowana  w 1975 r. Umowa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się z Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Przepisy umowy są nowelizowane w cyklu dwuletnim – uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowy (tekst jednolity) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw:

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • RID – regulamin RID (dalej nazywany w skrócie RID) międzynarodowego przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych, stanowi załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), której Polska jest sygnatariuszem, a sporządzonej w Bernie 9 maja 1980 r. Uaktualniona oficjalna polska wersja językowa regulaminu (tekst jednolity) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw:

Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

 • ADN – Umowa Europejska (dalej nazywana w skrócie ADN) międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych, zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. Uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowy (tekst jednolity) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw:

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Obowiązek stosowania umowy ADR, Regulaminu RID oraz umowy ADN wynika także z dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, która została implementowana do polskiego porządku prawnego przez ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Procedury oceny zgodności, ponownej oceny zgodności oraz  procedury badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych ciśnieniowych urządzeń transportowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych.

 

Zbiorniki, cysterny i kontenery do przewozu towarów niebezpiecznych

 • Pojazd-bateria / wagon-bateria 
 • Cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych
 • Duże pojemniki do przewozu luzem (DPPL)
 • Butle i wiązki butli
 • Wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC)
 • Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)
 • Kontenery BK1, BK2

 

 • Świadectwa ADR

Rejestracja w TDT

Zbiorniki, cysterny i kontenery do przewozu towarów niebezpiecznych wymagają uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez Dyrektora TDT.

W celu uzyskania takiej decyzji eksploatujący składa do właściwego oddziału terenowego TDT Wniosek o rejestrację urządzenia technicznego (zob. na końcu strony) dołączając dwa egzemplarze dokumentacji.

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, zwanego „świadectwem dopuszczenia pojazdu ADR” wydaje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

1. Pojazdy, dla których ADR wymaga wydania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, podlegają sprawdzeniu w zakresie spełniania dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR, dotyczących wyposażenia lub przystosowania tych pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych.

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1,  dokonuje, w drodze badania technicznego pojazdu, określona przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, okręgowa stacja kontroli pojazdów, która następnie wystawia zaświadczenie o wyniku przeprowadzonego badania.

3. Transportowy Dozór Techniczny dokonuje na zasadach określonych w ustawie sprawdzenia, czy nadwozie pojazdu do przewozu luzem towarów niebezpiecznych, pojazd MEMU lub cysterny spełniają postanowienia ADR, oraz sporządza protokół z przeprowadzonego badania.

4. Na podstawie pozytywnych wyników badań, stwierdzonych w dokumentach, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, Dyrektor TDT, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje nowe świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR albo przedłuża ważność dotychczasowego świadectwa na okres nie dłuższy niż rok.

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące trybu wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużania jego ważności, wydawania wtórnika i wymaganych dokumentów w zakładce:

Świadectwa ADR.

Świadectwo dopuszczenia statku ADN

Statki, dla których ADN wymaga wydania odpowiedniego świadectwa dopuszczenia statku ADN, podlegają sprawdzeniu w zakresie spełniania dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADN, dotyczących wyposażenia lub przystosowania tych statków do przewozu towarów niebezpiecznych.

Sprawdzenia w zakresie spełniania dodatkowych wymagań technicznych dokonuje Transportowy Dozór Techniczny i sporządza protokół z przeprowadzonego badania.

Świadectwo dopuszczenia statku ADN wydaje, lub przedłuża dotychczasowe, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

Badania techniczne

1. Zbiorniki i ich wyposażenie, przed przekazaniem do eksploatacji, powinny być razem lub oddzielnie poddane badaniu odbiorczemu. Badanie to powinno obejmować:

• sprawdzenie zgodności z zatwierdzonym typem;

• sprawdzenie charakterystyk konstrukcji;

• sprawdzenie stanu wewnętrznego i zewnętrznego;

• próbę ciśnieniową hydrauliczną pod ciśnieniem próbnym;

• próbę szczelności i sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania wyposażenia.

2. W fazie eksploatacji zbiorniki i ich wyposażenie powinny być poddawane badaniom okresowym. Badania okresowe powinny obejmować:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego i wewnętrznego;

• próbę szczelności zbiornika zgodnie wraz z jego wyposażeniem oraz sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania całego wyposażenia;

• oraz próbę ciśnieniową hydrauliczną.

3. Zbiorniki i ich wyposażenie po badaniu odbiorczym i każdym badaniu okresowym powinny być poddawane badaniom pośrednim. Badania pośrednie powinny obejmować próbę szczelności zbiornika z wyposażeniem oraz sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania całego wyposażenia.

4. Zbiornik lub jego wyposażenie, których stan bezpieczeństwa mógł ulec zmianie w wyniku naprawy, modernizacji lub wypadku, powinien być poddany badaniu nadzwyczajnemu (badania doraźne kontrolne, powypadkowe lub poawaryjne).

Badania stateczności bocznej pojazdów cystern

Pojazdy – cysterny przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych muszą spełniać wymagania części 9 umowy ADR, a w szczególności wymagania działu 9.7 w zakresie stateczności bocznej. Między innymi cysterny stałe (pojazdy-cysterny), pojazdy-baterie i pojazdy kompletne lub skompletowane używane do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach odejmowalnych o pojemności większej niż 3 m3 (pojazdy EX/III, FL i AT) muszą spełniać następujące warunki:

 • 9.7.1. Całkowita szerokość powierzchni oparcia o podłoże (odległość pomiędzy zewnętrznymi punktami styku podłoża z prawą i lewą oponą tej samej osi) powinna być równa co najmniej 90% wysokości środka ciężkości dla obciążonego pojazdu-cysterny. W przypadku ciągnika siodłowego z naczepą, masa przypadająca na osie załadowanej naczepy nie powinna przekraczać 60% dopuszczalnej masy całkowitej całego zestawu.
 • 9.7.2. Ponadto, pojazdy-cysterny z cysternami stałymi o pojemności powyżej 3 m3, przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych w stanie ciekłym lub stopionym, badane przy zastosowaniu ciśnienia próbnego poniżej 4 bar (400 kPa) powinny spełniać wymagania dotyczące stateczności bocznej określone w Regulaminie EKG Nr 111, wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z podanymi tam datami obowiązywania tych wymagań. Niniejszy przepis dotyczy pojazdów-cystern zarejestrowanych po raz pierwszy po 1 lipca 2003 r.

Na podstawie powyższych wymagań pojazdy – cysterny o pojemności powyżej 3 m3 o ciśnieniu próbnym poniżej 4 bar (400 kPa), zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2003 r. (z uwzględnieniem przepisów przejściowych 1.6 Umowy ADR – 2005 r.) powinny spełniać wymagania Regulaminu Nr 111 EKG ONZ, tj. Jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów cystern kategorii “N” i “O” w zakresie stateczności bocznej, wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z podanymi tam datami obowiązywania tych wymagań.Na podstawie pkt. 9.7.5.2 Umowy europejskiej ADR i Regulaminu Nr 111 EKG ONZ, badania na zgodność w/w regulaminem przeprowadzają następujące jednostki badawcze:

 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55, tel.: +48 22 777 70 81, fax: +48 22 777 70 20
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka)

Wnioski o przeprowadzanie badań stateczności bocznej pojazdów prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja

Najważniejsze informacje znajdują się w zakładce:

Wytwarzanie/naprawa/modernizacja

Zmiana eksploatującego

W przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący składa do oddziału terenowego TDT wniosek o rejestrację (link do wniosku na dole strony) wraz z kompletem dokumentacji.

Wyrejestrowanie

W celu wyrejestrowania urządzenia technicznego należy do właściwego oddziału terenowego TDT (w którym urządzenie zostało zarejestrowane) przesłać informację zawierającą:

 • nazwę dotychczasowego użytkownika / eksploatującego urządzenie,
 • numer ewidencyjny, pod którym urządzenie było zarejestrowane w ewidencji urządzeń technicznych prowadzonej przez TDT,
 • powód wyrejestrowania.

Urządzenia techniczne zarejestrowane w ewidencji TDT mogą zostać z tej ewidencji wykreślone z powodu zbycia urządzenia (sprzedaż na rzecz innego podmiotu) lub wycofania urządzenia z obiegu (złomowanie).

Zbiorniki, cysterny i kontenery do przewozu towarów niebezpiecznych: