Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęStacje kontroli pojazdówZezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów obcych sił zbrojnych, dyplomatycznych itp.

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów obcych sił zbrojnych, dyplomatycznych itp.

Załatw sprawę

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów obcych sił zbrojnych, dyplomatycznych itp.

Od 1 stycznia 2022 roku odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, udzielane są przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 

Informujemy, iż adres info@tdt.gov.pl służy do kontaktu z Wydziałem Stacji Kontroli Pojazdów, zajmującym się wydawaniem zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych – co należy zrobić?

  1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych (wzór wniosku na końcu strony).

Sprawdź czy wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje, które zostały wyszczególnione we wniosku.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, należy złożyć za pośrednictwem odpowiednio Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw zagranicznych, w oryginale w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek można przesłać pocztą na powyższy adres lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
Wnioski przesłane na adres poczty elektronicznej (e-mail), pozostaną bez rozpoznania.

  1. Pracownik TDT sprawdzi wniosek. 

Jeżeli Twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie podałeś wymaganych informacji), to organ wezwie Cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, to Twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeżeli Twój wniosek spełnia wymagania formalne, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego dalej będzie prowadził sprawę.

  1. Rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego rozpatrzy Twój wniosek o wydanie zezwolenia. Na  podstawie wniosku zostanie podjęta decyzja w jakim zakresie możliwe jest wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

  1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego po przeprowadzeniu postępowania wyda zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Zezwolenie udzielane jest na okres pobytu właściciela lub posiadacza pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany w prawie własności pojazdu, zezwolenie traci ważność.

W przypadku uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, właściciel lub posiadacz pojazdu zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia wydania tego zezwolenia, przekazać do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Dokument należy przekazać w oryginale lub w formie odpisu zgodnie z art. 76a §2 i §3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Jak długo trwa postępowanie?

Postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na odstępstwo może trwać do miesiąca, w przypadku spraw, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony.

Na każdym etapie prowadzonego postępowania, wnioskodawca jest informowany o wszystkich czynnościach prowadzonych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku udzielania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów należących do członków obcych sił zbrojnych, personelu cywilnego i członków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych,  jak również pojazdów należących do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, a także ich personelu korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych, za wydanie zezwolenia na odstępstwo nie jest pobierana opłata.

 

W jaki sposób można się odwołać?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego strona, dla której wydana została decyzja, może wystąpić z odwołaniem do organu II instancji, którym w tym przypadku jest minister właściwy do spraw transportu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Przed upływem 14 dni decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, która nie jest zgodna z wnioskiem strony, nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do momentu rozstrzygnięcia przez organ II instancji.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. W dniu złożenia zrzeczenia decyzja stanie się prawomocna.

 

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów