Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęUrządzenia objęte dozorem technicznymZarejestruj/ wyrejestruj urządzenie

Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie

Załatw sprawę

Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu (zob. zakładkę Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu) prowadzonemu przez Transportowy Dozór Techniczny podlegają rejestracji w ewidencji prowadzonej przez tę jednostkę dozoru technicznego.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, z wyjątkiem urządzeń objętych dozorem technicznym uproszczonym lub oznaczonych przez wytwarzającego znakiem dozoru technicznego, mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Zarejestruj urządzenie

W celu dokonania rejestracji urządzenia w ewidencji urządzeń technicznych prowadzonej przez TDT należy złożyć we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oddziale terenowym Transportowego Dozoru Technicznego (OT TDT) wypełniony wniosek o rejestrację urządzenia (zob. wniosek a końcu strony), do którego należy dołączyć dwa egzemplarze (oba na prawach oryginału) dokumentacji technicznej urządzenia. Składana dokumentacja powinna być w języku polskim.

Oddział terenowy TDT, do którego złożony został wniosek o rejestrację, dokona oceny załączonej do wniosku dokumentacji technicznej pod kątem jej kompletności i odpowiedniości. Po uzupełnieniu ewentualnych stwierdzonych braków, inspektor prowadzący sprawę rejestracji dokona wpisania urządzenia do ewidencji urządzeń i nada mu numer ewidencyjny TDT.

Wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia poprzedzone jest przeprowadzeniem przez inspektora TDT przeprowadzeniem stosownego badania technicznego.

W tym celu niezbędne będzie złożenie do OT TDT wniosku o przeprowadzenie badania i wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia (zob. wniosek na końcu strony).

Inspektor TDT prowadzący sprawę dopuszczenia do eksploatacji urządzenia ustali z wnioskodawcą termin, miejsce oraz warunki przeprowadzenia badania technicznego. Przeprowadzone przez inspektora badanie ma na celu potwierdzenie, że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie techniczne zakończone wynikiem pozytywnym jest podstawą do wydania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.

 

Wyrejestruj urządzenie

W celu wyrejestrowania urządzenia technicznego należy do właściwego oddziału terenowego TDT (w którym urządzenie zostało zarejestrowane) przesłać informację zawierającą:

  • nazwę dotychczasowego użytkownika / eksploatującego urządzenie,
  • numer ewidencyjny, pod którym urządzenie było zarejestrowane w ewidencji urządzeń technicznych prowadzonej przez TDT,
  • powód wyrejestrowania.

Urządzenia techniczne zarejestrowane w ewidencji TDT mogą zostać z tej ewidencji wykreślone z powodu zbycia urządzenia (sprzedaż na rzecz innego podmiotu) lub wycofania urządzenia z obiegu (złomowanie).

 

WAŻNE

Wniosek o rejestrację urządzenia, wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia oraz odbiór decyzji zezwalającej na eksploatację, mogą być podpisane tylko przez właściciela urządzenia (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) lub osoby działające w imieniu przedsiębiorstwa / spółki posiadające umocowanie prawne do reprezentowania podmiotu (pełnomocnik).