Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Rurociągi technologiczne

Rodzaje urządzeń

Rurociągi technologiczne

Rurociąg technologiczny – system ciśnieniowy powstały przez połączenie ze sobą takich elementów jak: rury, złączki, kształtki, kompensatory, osprzęt ciśnieniowy i osprzęt zabezpieczający oraz we właściwych przypadkach, innych elementów ciśnieniowych (z powłokami ciśnieniowymi), służący do przemieszczania płynów w obrębie obiektu przemysłowego:

a) w instalacjach,

b) pomiędzy instalacjami,

c) pomiędzy instalacjami i zbiornikami magazynowymi.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

lp.rodzaj urządzeniaforma dozorurewizja zewnętrznarewizja wewnętrzna (rewizja główna w przypadku rurociągów technologicznych i rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem)próba ciśnieniowaKsiążka ruchu
96Gazy trwałe, pary oraz ciecze o nadciśnieniu pary wyższym niż 0,5 bara w temp. TD, z wyłączeniem pozycji 103–105, 107 i 108: PD > 0,5 bara i DN > 350 lub 100 < DN ≤ 350 i PD × DN > 3500 barów pełny1 rok3 lata6 lattak
97Gazy trwałe, pary oraz ciecze o nadciśnieniu pary wyższym niż 0,5 bara w temp. TD, z wyłączeniem pozycji 103–105, 107 i 108: PD > 0,5 bara i 100 < DN ≤ 350 i PD × DN ≤ 3500 barów lub 25 < DN ≤ 100 i PD × DN > 1000 barówpełny1 rojk6 lat6 lattak
98Gazy trwałe, pary oraz ciecze o nadciśnieniu pary wyższym niż 0,5 bara w temp. TD, z wyłączeniem pozycji 103–105, 107 i 108: PD > 0,5 bara i 25 < DN ≤ 100 i PD × DN ≤ 1000 barówpełny2 lata---
99Gazy nietrwałe, w tym acetylen: PD > 0,5 bara i DN > 25 pełny1 rok3 lata6 lattak
100Ciecze o nadciśnieniu pary niższym niż 0,5 bara w temp. TD, z wyłączeniem pozycji 107, 108, 109: PD > 500 barów i DN > 25pełny1 rok3 lata6 lattak
101Ciecze o nadciśnieniu pary niższym niż 0,5 bara w temp. TD, z wyłączeniem pozycji 107, 108, 109: 10 barów < PD ≤ 500 barów i DN > 25 i PD × DN > 2000 barówpełny1 rok6 lat6 lattak
102Ciecze o nadciśnieniu pary niższym niż 0,5 bara w temp. TD, z wyłączeniem pozycji 107, 108, 109: 0,5 bara < PD ≤ 10 barów i PD × DN > 2000 barówpełny2 lata---
103Para wodna: DN > 100 i PD × DN > 3500 barówpełny1 rok5 lat-tak
104Para wodna: 32 < DN ≤ 100 i PD × DN > 3500 barówpełny2 lata10 lat-tak
105Para wodna: DN ≤ 32 lub PD × DN ≤ 3500 barówpełny2 lata---
106Acetylen: PD ≤ 0,5 bara lub DN ≤ 25uproszczony ----
107Płyny w instalacjach ziębniczych: PD > 0,5 bara i DN > 25 amoniakalnychpełny2 lata--tak
108Płyny w instalacjach ziębniczych: PD > 0,5 bara i DN > 25, pozostałychpełny4 lata--tak
109Gaz skroplony w instalacjach na stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego: PD > 0,5 bara i DN > 25pełny 2 lata10 lat10 lat-
110Gaz ziemny surowy (Rurociągi technologiczne gazu ziemnego na obiektach wydobycia przed oczyszczeniem w celu przekazania do sieci przesyłowej): PD > 0,5 bara i DN > 350 lub 100 < DN ≤ 350 i PD × DN > 3500 barówpełny1 rok6 latWykonuje się w okresach remontowych, lub w terminach rewizji głównych, tylko w przypadku, jeżeli rewizja główna nie umożliwia oceny dalszej bezpiecznej eksploatacji rurociągu.tak
111Gaz ziemny surowy (Rurociągi technologiczne gazu ziemnego na obiektach wydobycia przed oczyszczeniem w celu przekazania do sieci przesyłowej): PD > 0,5 bara i 100 < DN ≤ 350 i PD × DN ≤ 3500 barów lub 25 < DN ≤100 i PD × DN > 1000 barówpełny1 rok6 latWykonuje się w okresach remontowych, lub w terminach rewizji głównych, tylko w przypadku, jeżeli rewizja główna nie umożliwia oceny dalszej bezpiecznej eksploatacji rurociągu.tak
112Gaz ziemny surowy (Rurociągi technologiczne gazu ziemnego na obiektach wydobycia przed oczyszczeniem w celu przekazania do sieci przesyłowej): PD > 0,5 bara i 25 < DN ≤100 i PD × DN ≤ 1000 barów pełny2 lata--tak
113Gaz ziemny oczyszczony (E, Lw, Ls), (Rurociągi na stacjach redukcyjnych, tłoczniach gazu i innych obiektach powiązanych z rurociągami przesyłowymi.): PD > 0,5 bara i DN > 350 lub 100 < DN ≤ 350 i PD × DN > 3500 barówpełny 1 rokw okresach remontowych-tak
114Gaz ziemny oczyszczony (E, Lw, Ls), (Rurociągi na stacjach redukcyjnych, tłoczniach gazu i innych obiektach powiązanych z rurociągami przesyłowymi.): PD > 0,5 bara i 100 < DN ≤ 350 i PD × DN ≤ 3500 barów lub 25 < DN ≤100 i PD × DN > 1000 barówpełny 1 rokw okresach remontowych-tak
115Gaz ziemny oczyszczony (E, Lw, Ls), (Rurociągi na stacjach redukcyjnych, tłoczniach gazu i innych obiektach powiązanych z rurociągami przesyłowymi.): PD > 0,5 bara i 25 < DN ≤100 i PD × DN ≤ 1000 barówpełny2 lata--tak
116Gaz ziemny oczyszczony stosowany w zakładach przemysłowych chemicznych i rafineryjnych: PD > 0,5 bara i DN > 350 lub 100 < DN ≤ 350 i PD × DN > 3500 barówpełny1 rok6 latWykonuje się w okresach remontowych, lub w terminach rewizji głównych, tylko w przypadku, jeżeli rewizja główna nie umożliwia oceny dalszej bezpiecznej eksploatacji rurociągu. tak
117Gaz ziemny oczyszczony stosowany w zakładach przemysłowych chemicznych i rafineryjnych: PD > 0,5 bara i 100 < DN ≤ 350 i PD × DN ≤ 3500 barów lub 25 < DN ≤100 i PD × DN > 1000 barówpełny1 rrok6 lat Wykonuje się w okresach remontowych, lub w terminach rewizji głównych, tylko w przypadku, jeżeli rewizja główna nie umożliwia oceny dalszej bezpiecznej eksploatacji rurociągu. tak
118Gaz ziemny oczyszczony stosowany w zakładach przemysłowych chemicznych i rafineryjnych: PD > 0,5 bara i 25 < DN ≤100 i PD × DN ≤ 1000 barówpełny2 lata--tak

 

2. Zarejestrowanie rurociągu technologicznego w TDT

Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urządzenie zostaje zarejestrowane otrzymując numer ewidencyjny TDT i następuje przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).

Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.

Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania rurociągu

Dokumentacja rejestracyjna dostarczona w dwóch egzemplarzach powinna zawierać:

 • opis techniczny urządzenia ciśnieniowego zgodny z §12 rozporządzenia NUC (rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych),
 • dokumenty dostarczone przez wytwarzającego wraz z urządzeniem ciśnieniowym, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, w zakresie istotnym dla oceny wyjściowego poziomu bezpieczeństwa urządzenia i wykonania czynności przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatacje urządzenia,
 • rysunek urządzenia ciśnieniowego z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w szczególności płaszcza i den, oraz wykazem materiałów użytych do jego budowy,
 • schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania,
 • plan usytuowania urządzenia ciśnieniowego, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiednich urządzeń lub budynków,
 • opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacją, z uwzględnieniem źródeł zasilania,
 • instrukcje eksploatacji urządzenia ciśnieniowego, której zawartość powinna być zgodna z §13 rozporządzenia NUC.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze,
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan i oznakowanie – wizyta u eksploatującego;
 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego;
 • przeprowadza badanie odbiorcze – wizyta u eksploatującego.

 

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący przygotowuje rurociąg do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.

Przygotowując rurociąg do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Pozostałe urządzenia ciśnieniowe:

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu