Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbEgzaminy na doradców DGSAEgzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Posiadacz świadectwa doradcy może przedłużyć jego ważność na okres kolejnych 5 lat, licząc od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego świadectwa doradcy, pod warunkiem, że doradca:

  • nie przestał spełniać wymogu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 19 sierpnia 2011 r.  o przewozie towarów niebezpiecznych;
  • nie naruszył rażąco przez okres ostatnich 5 lat przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych;
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją działającą przy Dyrektorze TDT.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa

Dokumenty wymagane od kandydatów przedłużających ważność świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

2. Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

3. Kopia posiadanego świadectwa doradcy.

4. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 400 zł na konto:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

W tytule przelewu prosimy wpisać odpowiednio: „egzamin przedłużający ADR (RID lub ADN)”.

 

UWAGA:

  • Powyższa opłata obejmuje część ogólną i jedną część specjalistyczną egzaminu.
  • W przypadku przystąpienia do egzaminu z więcej niż jednego rodzaju transportu opłatę należy zwiększyć o 300 zł za każdą część specjalistyczną.
  • Doradca, który nie złożył egzaminu z wynikiem pozytywnym w terminie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy może otrzymać świadectwo doradcy po spełnieniu warunków jak dla kandydata na doradcę.

Do pobrania

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminów na doradców DGSA