Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbEgzaminy na doradców DGSAEgzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Posiadacz świadectwa doradcy może przedłużyć jego ważność na okres kolejnych 5 lat, licząc od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego świadectwa doradcy, pod warunkiem, że doradca:

  • nie przestał spełniać wymogu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 19 sierpnia 2011 r.  o przewozie towarów niebezpiecznych;
  • nie naruszył rażąco przez okres ostatnich 5 lat przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych;
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją działającą przy Dyrektorze TDT.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wniosek wraz z kompletem załączników składa się osobiście w siedzibie TDT, tradycyjną drogą pocztową, kurierem lub poprzez ogólnopolską platformę teleinformatyczną ePUAP. Wnioski przesłane wiadomością email nie są rozpatrywane. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na egzaminie.
Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa

Dokumenty wymagane od kandydatów przedłużających ważność świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

2. Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

3. Kopia posiadanego świadectwa doradcy.

4. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 400 zł na konto:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać odpowiednio: „egzamin przedłużający ADR (RID lub ADN)”.

 

UWAGA:

  • Powyższa opłata obejmuje część ogólną i jedną część specjalistyczną egzaminu.
  • W przypadku przystąpienia do egzaminu z więcej niż jednego rodzaju transportu opłatę należy zwiększyć o 300 zł za każdą część specjalistyczną.
  • Doradca, który nie złożył egzaminu z wynikiem pozytywnym w terminie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy może otrzymać świadectwo doradcy po spełnieniu warunków jak dla kandydata na doradcę.

Do pobrania

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminów na doradców DGSA

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy na doradców DGSA