Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbEgzaminy na doradców DGSAEgzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Przepisy

Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Posiadacz świadectwa doradcy może przedłużyć jego ważność na okres kolejnych 5 lat, licząc od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego świadectwa doradcy, pod warunkiem, że doradca:

  • nie przestał spełniać wymogu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 19 sierpnia 2011 r.  o przewozie towarów niebezpiecznych;
  • nie naruszył rażąco przez okres ostatnich 5 lat przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych;
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją działającą przy Dyrektorze TDT.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz oświadczenie o niekaralności należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z kompletem załączników drogą pocztową do siedziby Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.

Możliwe jest także złożenie wniosku wraz z kompletem załączników osobiście w siedzibie TDT w Warszawie przy ul. Puławskiej 125.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, TDT udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP: Adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego w formie elektronicznej (dokument pdf) oraz oświadczenie o niekaralności należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a następnie tak podpisany dokument elektroniczny należy przesłać wraz z pozostałymi załącznikami za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP

 

Dokumenty wymagane od kandydatów przedłużających ważność świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

2. Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

3. Kopia posiadanego świadectwa doradcy.

4. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 400 zł na konto:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać odpowiednio: „egzamin przedłużający ADR (RID lub ADN)”.

 

UWAGA:

  • Powyższa opłata obejmuje część ogólną i jedną część specjalistyczną egzaminu.
  • W przypadku przystąpienia do egzaminu z więcej niż jednego rodzaju transportu opłatę należy zwiększyć o 300 zł za każdą część specjalistyczną.
  • Doradca, który nie złożył egzaminu z wynikiem pozytywnym w terminie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy może otrzymać świadectwo doradcy po spełnieniu warunków jak dla kandydata na doradcę.

Do pobrania

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminów na doradców DGSA

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy na doradców DGSA