Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Egzaminy – doradcy DGSA

Załatw sprawę

Egzaminy – doradcy DGSA

Wydanie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR / w transporcie kolejowym RID / w żegludze śródlądowej ADN

1. Egzaminy – doradcy DGSA – co powinienem wiedzieć?

Osoba, która chce pracować w zawodzie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID i ADN) powinna spełniać określone wymagania zawarte odpowiednio w Umowie ADR, Regulaminie RID czy Umowie ADN. Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT. W związku z powyższym w celu zdania egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA) należy wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Po pozytywnym wyniku egzaminu Dyrektor TDT, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić Wnioskodawca, nie jego pracodawca. Wnioskodawca składa wniosek wraz z kompletem załączników osobiście w siedzibie TDT, tradycyjną drogą pocztową, kurierem lub poprzez ogólnopolską platformę teleinformatyczną ePUAP.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie (egzaminy – doradcy DGSA)?

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć do Dyrektora TDT w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu. Rachunek za egzamin zostanie wystawiony na wniosek Wnioskodawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia egzaminu.

4. Sprawdź, czy posiadasz wszystkie dokumenty:

Wnioskodawca składa:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu (zob. na końcu strony),
 • dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty za egzamin,
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu (w przypadku osób nie posiadających ważnego świadectwa doradcy z zakresu objętego egzaminem),
 • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (w przypadku osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy),
 • oświadczenie o niekaralności (zob. na końcu strony),
 • kopię posiadanego świadectwa doradcy (w przypadku doradców przedłużających termin ważności świadectwa doradcy i doradców poszerzających zakres posiadanych uprawnień),
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska jeżeli w dokumentach potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje lub kursy będzie inne nazwisko niż nazwisko kandydata,
 • na egzaminie należy spełnić wymóg posiadania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość legitymującej się osoby.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz oświadczenie o niekaralności należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z kompletem załączników drogą pocztową do siedziby Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.

Możliwe jest także złożenie wniosku wraz z kompletem załączników osobiście w siedzibie TDT w Warszawie przy ul. Puławskiej 125.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, TDT udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP: Adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego w formie elektronicznej (dokument pdf) oraz oświadczenie o niekaralności należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a następnie tak podpisany dokument elektroniczny należy przesłać wraz z pozostałymi załącznikami za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną:

 • kandydat 500 zł,
 • przedłużający 400 zł,
 • poszerzający 300 zł,

na konto Transportowego Dozoru Technicznego
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

W tytule prosimy wpisać odpowiednio: „egzamin dla kandydata ADR imię i nazwisko (RID lub ADN)”.

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1. Sprawdź termin i miejsce egzaminu: Komunikat o terminach egzaminów na doradców DGSA

Krok 2. Wybierz termin i miejsce egzaminu.

Krok 3. Pobierz ze strony TDT wniosek wraz z oświadczeniem.

Krok 4 Wypełnij poprawnie wniosek i załącz odpowiednie załączniki.

Krok 5 Przekaż dokumenty do TDT.

Krok 6 Opcjonalnie uzupełnij braki formalne wniosku (min. na 7 dni przed egzaminem).

Krok 7 Potwierdź powiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu.

Krok 8 Zabierz ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość legitymującej się osoby.

Krok 9 Przybądź na egzamin minimum 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

Krok 10 Sprawdź wyniki z egzaminu na stronie tdt.gov.pl: Status kwalifikacji.

Krok 11 Oczekuj na wynik lub/i świadectwo doradcy, które zostanie wysłane tradycyjną drogą pocztową.

7. Gdzie szukać odpowiedzi na dodatkowe pytania na temat egzaminy – doradcy DGSA?

FAQ na stronie TDT 
telefony: +48 728 333 030 lub +48 887 250 096
e-mail: doradcy@tdt.gov.pl

8. Czy sprawę można załatwić bez przychodzenia do urzędu?

Wniosek wraz z załącznikami można przesłać tradycyjną drogą pocztową lub poprzez ogólnopolską platformę teleinformatyczną ePUAP

9. Jakie przepisy regulują formalności/procedurę/postępowanie/zasady załatwiania tej sprawy (egzaminy – doradcy DGSA)?

10. Skargi i wnioski, tryb odwoławczy

Skargi dotyczące przeprowadzenia lub wyniku egzaminu osoba, która przystąpiła do egzaminu może zgłaszać za pośrednictwem Dyrektora TDT do ministra właściwego ds. transport w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu lub ogłoszenia wyniku w formie pisemnej, skargi co do jego przebiegu lub wyniku na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

Odwołanie od decyzji wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy na doradców DGSA