Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Egzaminy – doradcy DGSA

Załatw sprawę

Egzaminy – doradcy DGSA

Wydanie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR / w transporcie kolejowym RID / w żegludze śródlądowej ADN

1. Egzaminy – doradcy DGSA – co powinienem wiedzieć?

Osoba, która chce pracować w zawodzie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID i ADN) powinna spełniać określone wymagania zawarte odpowiednio w Umowie ADR, Regulaminie RID czy Umowie ADN. Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT. W związku z powyższym w celu zdania egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA) należy wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Po pozytywnym wyniku egzaminu Dyrektor TDT, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić Wnioskodawca, nie jego pracodawca. Wnioskodawca składa wniosek wraz z kompletem załączników osobiście w siedzibie TDT, tradycyjną drogą pocztową, kurierem lub poprzez ogólnopolską platformę teleinformatyczną ePUAP.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie (egzaminy – doradcy DGSA)?

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć do Dyrektora TDT w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu. Rachunek za egzamin zostanie wystawiony na wniosek Wnioskodawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia egzaminu.

4. Sprawdź, czy posiadasz wszystkie dokumenty:

Wnioskodawca składa:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu (zob. na końcu strony),
 • dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty za egzamin,
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu (w przypadku osób nie posiadających ważnego świadectwa doradcy z zakresu objętego egzaminem),
 • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (w przypadku osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy),
 • oświadczenie o niekaralności (zob. na końcu strony),
 • kopię posiadanego świadectwa doradcy (w przypadku doradców przedłużających termin ważności świadectwa doradcy i doradców poszerzających zakres posiadanych uprawnień),
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska jeżeli w dokumentach potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje lub kursy będzie inne nazwisko niż nazwisko kandydata,
 • na egzaminie należy spełnić wymóg posiadania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość legitymującej się osoby.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wniosek wraz z kompletem załączników składa się osobiście w siedzibie TDT, tradycyjną drogą pocztową, kurierem lub poprzez ogólnopolską platformę teleinformatyczną ePUAP. Wnioski przesłane wiadomością email nie są rozpatrywane. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na egzaminie.

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną:

 • kandydat 500 zł,
 • przedłużający 400 zł,
 • poszerzający 300 zł,

na konto Transportowego Dozoru Technicznego
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

W tytule prosimy wpisać odpowiednio: „egzamin dla kandydata ADR imię i nazwisko (RID lub ADN)”.

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1. Sprawdź termin i miejsce egzaminu: Komunikat o terminach egzaminów na doradców DGSA

Krok 2. Wybierz termin i miejsce egzaminu.

Krok 3. Pobierz ze strony TDT wniosek wraz z oświadczeniem.

Krok 4 Wypełnij poprawnie wniosek i załącz odpowiednie załączniki.

Krok 5 Przekaż dokumenty do TDT.

Krok 6 Opcjonalnie uzupełnij braki formalne wniosku (min. na 7 dni przed egzaminem).

Krok 7 Potwierdź powiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu.

Krok 8 Zabierz ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość legitymującej się osoby.

Krok 9 Przybądź na egzamin minimum 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

Krok 10 Sprawdź wyniki z egzaminu na stronie tdt.gov.pl: Status kwalifikacji.

Krok 11 Oczekuj na wynik lub/i świadectwo doradcy, które zostanie wysłane tradycyjną drogą pocztową.

7. Gdzie szukać odpowiedzi na dodatkowe pytania na temat egzaminy – doradcy DGSA?

FAQ na stronie TDT 
telefony: +48 728 333 030 lub +48 887 250 096
e-mail: doradcy@tdt.gov.pl

8. Czy sprawę można załatwić bez przychodzenia do urzędu?

Wniosek wraz z załącznikami można przesłać tradycyjną drogą pocztową lub poprzez ogólnopolską platformę teleinformatyczną ePUAP

9. Jakie przepisy regulują formalności/procedurę/postępowanie/zasady załatwiania tej sprawy (egzaminy – doradcy DGSA)?

10. Skargi i wnioski, tryb odwoławczy

Skargi dotyczące przeprowadzenia lub wyniku egzaminu osoba, która przystąpiła do egzaminu może zgłaszać za pośrednictwem Dyrektora TDT do ministra właściwego ds. transport w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu lub ogłoszenia wyniku w formie pisemnej, skargi co do jego przebiegu lub wyniku na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

Odwołanie od decyzji wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy na doradców DGSA