Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)

Rodzaje urządzeń

Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)

Pojazd MEMU to zgodnie z umową ADR pojazd zgodny z definicją ruchomej jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych, podaną w 1.2.1 umowy ADR.

Ruchoma jednostka do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) – oznacza jednostkę lub pojazd z zamontowaną jednostką służące do wytwarzania materiałów wybuchowych z towarów niebezpiecznych, które nie są materiałami wybuchowymi i ładowania ich do otworów strzałowych. Jednostka taka składa się z cystern, kontenerów do przewozu luzem, aparatury do wytwarzania, pomp oraz związanego z nimi wyposażenia. MEMU może posiadać specjalne przedziały ładunkowe na materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem wybuchowym w sztukach przesyłek.

UWAGA: Pomimo tego, że definicja MEMU zawiera określenia „wytwarzania materiałów wybuchowych” i „ładowania ich do otworów strzałowych”, wymagania dla MEMU mają zastosowanie wyłącznie do przewozu i nie obejmują wytwarzania materiałów wybuchowych i ładowania ich do otworów strzałowych.

Na pojazdach MEMU mogą występować w różnych kombinacjach poniższe elementy:

 • cysterny o pojemności nie mniej niż 1 000 litrów – do transportu UN3375, UN1942.
 • cysterny o pojemności poniżej 1 000 litrów – do transportu uczulaczy takich jak: UN3219, UN2790.
 • kontenery do przewozu luzem – BK2 – do transportu UN
 • duże pojemniki do przewozu luzem (DPPL) – do transportu uczulaczy takich jak: UN3219, UN2790.
 • specjalne przedziały ładunkowe do materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi klasy 1 wg umowy ADR.
 • zbiorniki na wodę.

Najczęściej przewożone materiały niebezpieczne w pojazdach MEMU:

 • UN3375 AZOTAN AMONU, EMULSJA lub ZAWIESINA lub ŻEL, półprodukt do produkcji materiałów wybuchowych, ciekły, klasa 5.1, kod klasyfikacyjny O1, II grupa pakowania wg Umowy ADR,
 • UN3375 AZOTAN AMONU, EMULSJA lub ZAWIESINA lub ŻEL, półprodukt do produkcji materiałów wybuchowych, stały, klasa 5.1, kod klasyfikacyjny O2, II grupa pakowania wg Umowy ADR,
 • UN1942 AZOTAN AMONU zawierający nie więcej niż 0,2% materiałów palnych, włącznie z materiałami organicznymi przeliczonymi na węgiel, nie uwzględniając innych dodanych materiałów, klasa 5.1, kod klasyfikacyjny O2, III grupa pakowania wg Umowy ADR
 • UN 3219 AZOTYNY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O., klasa 5.1, kod klasyfikacyjny O1, III grupa pakowania wg Umowy ADR,
 • UN 2790 KWAS OCTOWY, ROZTWÓR zawierający więcej niż 10%, lecz mniej niż 50% masowych kwasu, klasa 8, kod klasyfikacyjny C3, III grupa pakowania wg Umowy ADR,
 • MATERIAŁY I PRZEDMIOTY WYBUCHOWE (pobudzacze, zapalniki, kruszące materiały wybuchowe), klasa 1 wg Umowy ADR.

– rejestracja w ewidencji TDT, badania okresowe urządzeń i opłaty za wykonywanie badań przez TDT

Zgodnie z pkt. 6.12.2.1 umowy ADR cysterny powinny spełniać wymagania działu 6.8 wraz ze zmianami wprowadzonymi do nich na podstawie przepisów szczególnych działu 6.12, niezależnie od pojemności minimalnej cystern stałych zdefiniowanej w rozdziale 1.2.1.

Mając na uwadze powyższe dla cystern zamontowanych na pojazdach MEMU ustala się następujące wymagania:

1. Cysterny o pojemności nie mniej niż 1 000 litrów:

 • Dozór techniczny pełny;
 • Rejestracja w ewidencji TDT;
 • Dokumentacja rejestracyjna dla cystern powyżej 1 000 litrów:
  • dla nowych produkowanych w kraju dokumentacja rejestracyjna zgodna z umową ADR i normą EN12972;
  • dla nowych produkowanych przez zakłady uznane przez TDT – zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach uznania zakładu;
  • dla używanych sprowadzonych z zagranicy – TDT określa na wniosek właściciela indywidualne warunki przyjęcia pod dozór techniczny;
 • Badania okresowe i pośrednie – zgodnie z 6.8 umowy ADR, normą EN 12972.

2. Cysterny o pojemności poniżej 1 000 litrów:

 • Dozór techniczny pełny;
 • Rejestracja w ewidencji TDT;
 • Dokumentacja rejestracyjna dla cystern poniżej 1 000 litrów:
  • dla nowych produkowanych w kraju dokumentacja rejestracyjna zgodna z umową ADR i normą EN12972;
  • dla nowych produkowanych przez zakłady uznane przez TDT – zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach uznania zakładu;
  • dla używanych sprowadzonych z zagranicy – TDT określa na wniosek właściciela indywidualne warunki przyjęcia pod dozór techniczny;
 • Badania okresowe – zgodnie z pkt. 6.12.3.2.6 umowy ADR wymagania podane w 6.8.2.4 nie mają zastosowania. Jednakże, powinny być przeprowadzone badania odbiorcze i okresowe, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik lub właściciel MEMU. Zbiorniki i ich wyposażenie powinny być poddane zewnętrznej i wewnętrznej kontroli wizualnej oraz próbie szczelności, co najmniej raz na 3 lata, na warunkach uznanych przez właściwą władzę. Mając na uwadze powyższe cysterny o pojemności poniżej 1 000 litrów podlegają badaniom okresowym w zakresie zewnętrznej i wewnętrznej kontroli wizualnej oraz próby szczelności – mają zastosowanie wymagania określone w normie EN 12972.

3. Kontenery do przewozu luzem – BK2.

W dziale 6.11 umowy ADR zostały określone wymagania dotyczące projektowania, budowy, badań i prób kontenerów do przewozu luzem. Zgodnie z działem 6.12 umowy ADR w pojazdach MEMU stosuję się kontenery typu: Kontener do przewozu luzem zamknięty BK2.

Kontenery do przewozu luzem zamknięte BK2 produkowane zgodnie z działem 6.11 umowy ADR możemy podzielić na dwa rodzaje tj.:

 • Kontenery produkowane w oparciu o 6.11.3 umowy ADR – Wymagania dotyczące projektowania, budowy, badań i prób kontenerów do przewozu luzem BK1 lub BK2, zgodnych z wymaganiami CSC i
 • Kontenery produkowane w oparciu o 6.11.4 umowy ADR – Wymagania dotyczące projektowania, budowy i zatwierdzania kontenerów do przewozu luzem BK1 i BK2, innych niż kontenery zgodne z wymaganiami CSC.

Dla ww. kontenerów BK2 ustala się:

 • Dozór techniczny pełny;
 • Rejestracja w ewidencji TDT;
 • Dokumentacja rejestracyjna dla kontenerów BK2:
  • dla nowych produkowanych w kraju dokumentacja rejestracyjna zgodna z umową ADR i normą EN 12972;
  • dla nowych produkowanych przez zakłady uznane przez TDT – zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach uznania zakładu;
  • dla używanych sprowadzonych z zagranicy – TDT określa na wniosek właściciela indywidualne warunki przyjęcia pod dozór techniczny;
 • Badania okresowe – zgodnie z 6.11.4.4 umowy ADR kontenery do przewozu luzem powinny być zatwierdzone przez właściwą władzę, a zatwierdzenie powinno zawierać kod typu kontenera, zgodnie z 6.11.2.3 oraz odpowiednie wymagania dotyczące badania i prób. Badania okresowe należy przeprowadzać w terminach i zakresie określonym w zatwierdzeniu typu kontenera. Jeżeli w zatwierdzeniu typu nie określono zakresu i terminu badań okresowych kontenery BK2 należy poddać zewnętrznej i wewnętrznej kontroli wizualnej oraz próbie szczelności, co najmniej raz na 3 lata. Badania i protokoły zgodnie z EN 12972.

4. Duże pojemniki do przewozu luzem (DPPL) – do transportu uczulaczy takich jak: UN3219, UN2790.

 • Dozór techniczny pełny;
 • Rejestracja w ewidencji TDT;
 • Dokumentacja rejestracyjna dla DPPL zgodna z umową ADR;
 • Badania okresowe – zgodnie z 6.5 umowy ADR;

5.  Specjalne przedziały ładunkowe do materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi klasy 1 wg umowy ADR.

 • Dozór techniczny – nie podlegają pod dozór techniczny TDT;
 • Dopuszczenie do przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi klasy 1 na podstawie świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony wydanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicza Instytut Przemysłu Organicznego. Świadectwa wydawane są na okres 3 lat.

6. Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wg ADR.

Dla pojazdów MEMU świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wg ADR wydawane są przez oddziały terenowe TDT oraz zespoły inspektorów TDT.

Pozostałe zbiorniki, cysterny i kontenery do przewozu towarów niebezpiecznych: