Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Świadectwa ADR

Przepisy

Świadectwa ADR

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określa:

 1. szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz wydawania jego wtórnika;
 2. wzór i sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR;
 3. wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużenie jego ważności oraz wydanie jego wtórnika.

 

 • Wnioski o wydanie świadectwa ADR przyjmowane są w dni robocze bezpośrednio przy wejściu do budynku (wewnątrz budynku) siedziby Biura / Oddziału Terenowego TDT (OT) / Zespołu Inspektorów TDT (ZI).
 • Wnioski przyjmowane są bez sprawdzenia. Weryfikacja poprawności wypełnienia wniosku oraz kompletności dokumentów załączonych do wniosku dokonywana jest na kolejnym etapie załatwiania sprawy.
 • Wnioski, które zostaną złożone w OT / ZI do godziny 10:00, jeżeli nie posiadają braków formalnych i są wypełnione poprawnie, są rozpatrywane i przygotowywane do wydania świadectwa (w przypadku odbioru osobistego) w dniu, w którym wpłynęły. W przypadku wniosków, w których podczas weryfikacji stwierdzono braki lub błędy, wystawiane jest do wnioskodawcy stosowne wezwanie.
 • Wnioski, które wpłyną po godzinie 10:00, rozpatrywane są i przygotowywane (z zachowaniem wytycznych w powyższym punkcie) do wydania świadectwa w następnym dniu roboczym.
 • Wydawanie przygotowanych świadectw, które  zgodnie z żądaniem wnioskodawcy mają być odebrane osobiście, następuje w godzinach 14:00-15:00.

 

Uwaga:

W Zespołach Inspektorów TDT świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR wydawane są w niżej wymienione dni robocze tygodnia z zachowaniem powyższych zasad:

 • ZI w Białymstoku (OT12) – w  poniedziałki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00;
 • ZI w Łodzi (OT14) – w  poniedziałki  i czwartki w godz. 14.00 – 15.00;
 • ZI w Kielcach (OT22) – w  poniedziałki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00;
 • ZI w Rzeszowie (OT32) – we wtorki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00;
 • ZI w Bydgoszczy (OT52) – we wtorki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00;
 • ZI w Olsztynie (OT53) – we wtorki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00.
 1. Pojazdy należące do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którymi jest wykonywany międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych, powinny posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, wydane przez Dyrektora TDT. Świadectwo wymagane jest dla pojazdów typu FL, OX , AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU.
  Świadectwo wydaje się, przedłuża się jego ważność lub wydaje wtórnik na pisemny wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu. Dokument wydawany jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) na inną osobę do jej załatwienia. Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się poniżej w pkt 8.
 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Tryb załatwiania sprawy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 1. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku, o którym mowa w pkt 1?
 • Wniosek powinien zawierać pełną nazwę przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu (nazwa zgodna z dokumentem KRS lub wpisem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą), na którego ma być wydane świadectwo.
 • Wniosek powinien zawierać podstawowe dane pojazdu (producent pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, nr podwozia pojazdu (VIN), a dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii oraz pojazdów MEMU, również nr ewidencyjny Transportowego Dozoru Technicznego).
 • Wniosek powinien być złożony oddzielnie na każdy pojazd.
 1. Co należy dołączyć do wniosku?

a) w przypadku ciągnika siodłowego:

 • oryginał zaświadczenia sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów albo Wojskową Okręgową Stację Kontroli Pojazdów (posiadającą poświadczenie Dyrektora TDT potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji diagnostów i wyposażenia), o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy),
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu / pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu,
 • kopie dokumentów upoważniających wnioskodawcę do użytkowania pojazdu, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu,
 • kopie wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (z uwzględnieniem pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR), o którym mowa w zał. 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem  – dotyczy pojazdów z zamontowaną instalacją LPG/CNG.

b) w przypadku pojazdów cystern (naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU:

 • oryginał zaświadczenia sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów albo Wojskową Okręgową Stację Kontroli Pojazdów (posiadającą poświadczenie Dyrektora TDT potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji diagnostów i wyposażenia), o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem (przez WDT lub TDT) kserokopię protokołu zaświadczającego o pozytywnym wyniku badania technicznego cysterny (elementów pojazdu-baterii, określonych w umowie ADR), do przewozu towarów niebezpiecznych sporządzoną przez Wojskowy Dozór Techniczny lub kopia protokołu wraz z jego oryginałem w celu jego potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez TDT,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem (przez WDT) kserokopię decyzji dopuszczającej cysterny (elementów pojazdu-baterii, określonych w umowie ADR) do eksploatacji wydaną przez Wojskowy Dozór Techniczny lub kopia decyzji wraz z jej oryginałem w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez TDT,
 • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy),
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu,
 • kopie dokumentów upoważniających wnioskodawcę do użytkowania pojazdu, gdy o świadectwo występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu,
 • kopie wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (z uwzględnieniem pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR), o którym mowa w zał. 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – dotyczy pojazdów z zamontowaną instalacją LPG/CNG.

c) Dodatkowo oprócz wymagań określonych w pkt 6 lit. a) lub lit. b) w przypadku pojazdów z zamontowaną instalacją gazową LPG, CNG, LNG należy dołączyć:

 1. Dodatkowe dokumenty do wypełnienia

Brak.

 1. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Brak opłat

Zgodnie z art. 61 ust. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych za wydanie za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużenie ważności tego świadectwa oraz wydanie jego wtórnika nie pobiera się opłaty.

 1. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do wybranego oddziału terenowego TDT lub zespołu inspektorów TDT. Wykaz oddziałów terenowych TDT i zespołu inspektorów TDT można znaleźć w zakładce Kontakt.

Krok 2

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3

Uiścić niezbędne opłaty, w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 7.

Krok 4

Wypełnić wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności lub wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 5.

Krok 5

Złożyć wniosek wraz z dokumentami w sekretariacie wybranego oddziału terenowego TDT / zespołu inspektorów TDT lub dostarczyć je drogą pocztową/kurierem na adres wybranego oddziału terenowego TDT / zespołu inspektorów TDT. Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą. W tym przypadku należy pamiętać o bezzwłocznym dostarczeniu do oddziału terenowego TDT/ zespołu inspektorów TDT oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 5 lit. a) odnośnik 1; pkt 5 lit b) odnośnik 1 i 4.

Krok 6

W przypadku odbioru świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu oraz swój dowód osobisty.

Krok 7

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w oddziale terenowym TDT / zespole inspektorów TDT.

 1. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Telefony i adresy e-mailowe do oddziałów terenowych TDT / zespołów inspektorów TDT znajdują się w zakładce Kontakt.

 1. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można przesłać drogą pocztową/kurierem na adres wybranego oddziału terenowego TDT / zespołu inspektorów TDT wskazane w zakładce Kontakt. Wniosek można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?
 1. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Praktyczne porady jak uzyskać czy przedłużyć świadectwo ADR oraz jak otrzymać wtórnik świadectwa w zakładce:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych Transportowy Dozór Techniczny poniżej zamieszcza pliki graficzne i dane dotyczące dokumentu publicznego, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1–3 ww. ustawy.

 

Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

 

Załącznik nr 1 (do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR) – świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

 

Załącznik nr 2 (do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR) – świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

 

Opis dokumentu publicznego:

 1. data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego – 1 lipca 2021 r.,
 2. data rozpoczęcia wydawania dokumentu – 1 lipca 2021 r.,
 3. okres ważności dokumentu:
 • Ważność świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa Umowa ADR – podrozdział 9.1.3.4 ADR oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR – § 3 ust. 1 i 2.
 • Ważność wydawanego po raz pierwszy świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wygasa nie później niż po upływie jednego roku licząc od daty badania technicznego pojazdu poprzedzającego wydanie tego świadectwa.
 • W przypadkach, gdy Umowa ADR wymaga badania pojazdu MEMU, cysterny lub pojazdu baterii (jego elementów), termin ważności świadectwa dopuszczenia, o którym mowa w pkt. 2, nie może być dłuższy niż najbliższy termin badania, określony w protokole sporządzonym przez inspektora TDT z przeprowadzonego badania potwierdzający, że pojazd MEMU, cysterna lub pojazd baterii (jego elementy), spełniają wymagania określone w ADR. Dodatkowo w przypadku pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów Grupy Zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów Grupy Zgodności D albo pojazdu MEMU, który będzie przewoził łącznie zapalniki lub zestawy zapalników oraz materiały lub przedmioty Grupy Zgodności D, termin ważności świadectwa dopuszczenia, o którym mowa w pkt. 2, nie może być dłuższy niż najbliższy termin badania, określony w świadectwie dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanym przez jednostkę do tego upoważnioną.

 

Pliki graficzne

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego pierwszego i drugiego stopnia, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji – przedstawia załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

 

Zbiorniki, cysterny i kontenery do przewozu towarów niebezpiecznych: