Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego

Rodzaje urządzeń

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego podlegające dozorowi TDT to urządzenia służące do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowane w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych lub stanowiące wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym dla prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, śródlądowej, transportu kolejowego i drogowego, w tym:

 • wyładowarki wagonów,
 • wyładowarki okrętowe,
 • wywrotnice wagonów,
 • ładowarki, w tym okrętowe,
 • zwałowarki,
 • przenośniki taśmowe podwieszone,
 • podajniki,
 • przenośniki,
 • wyciągi skipowe,
 • pneumatyczne urządzenia transportowe dla materiałów masowych luzem.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

lp.rodzaj urządzeniaforma dozorubadanie okresowebadanie doraźne kontrolne
1Wyładowarki wagonówpełnyco jeden rok-
2Wywrotnice wagonówpełnyco jeden rok-
3Ładowarkipełnyco jeden rok-
4Wyładowarki okrętowepełnyco jeden rok-
5Zwałowarkipełnyco jeden rok-
6Ładowarki okrętowepełnyco jeden rok-
7Podajniki taśmoweograniczony-co dwa lata
8Podajniki płytoweograniczony-co dwa lata
9Podajniki łańcuchoweograniczony-co dwa lata
10Podajniki śruboweograniczony-co dwa lata
11Podajniki wstrząsoweograniczony-co dwa lata
12Podajniki obrotoweograniczony-co dwa lata
13Przenośniki taśmoweograniczony-co trzy lata
14Przenośniki taśmowe podwieszoneograniczony-co trzy lata
15Przenośniki taśmowe, łańcuchowe i linoweograniczony-co trzy lata
16Przenośniki płytoweograniczony-co trzy lata
17Przenośniki zgrzebłoweograniczony-co trzy lata
18Przenośniki zgarniakoweograniczony-co trzy lata
19Przenośniki wstrząsoweograniczony-co trzy lata
20Przenośniki śruboweograniczony-co trzy lata
21Przenośniki kubełkoweograniczony-co trzy lata
22Przenośniki hydrauliczneograniczony-co trzy lata
23Wyciągi skipoweograniczony-co trzy lata
24Pneumatyczne urządzenia transportowe dla materiałów masowych luzemograniczony-co trzy lata

 

2. Terminy przeglądów konserwacyjnych

lp.rodzaj urządzeniatermin przeglądu
1Wyładowarki wagonówco 30 dni
2Wywrotnice wagonówco 30 dni
3Ładowarkico 30 dni
4Wyładowarki okrętoweco 30 dni
5Zwałowarkico 30 dni
6Ładowarki okrętoweco 30 dni
7Podajniki taśmoweco 30 dni
8Podajniki płytoweco 30 dni
9Podajniki łańcuchoweco 30 dni
10Podajniki śruboweco 30 dni
11Podajniki wstrząsoweco 30 dni
12Podajniki obrotoweco 30 dni
13Przenośniki taśmoweco 60 dni
14Przenośniki taśmowe podwieszoneco 60 dni
15Przenośniki taśmowe, łańcuchowe i linoweco 60 dni
16Przenośniki płytoweco 60 dni
17Przenośniki zgrzebłoweco 60 dni
18Przenośniki zgarniakoweco 60 dni
19Przenośniki wstrząsoweco 60 dni
20Przenośniki śruboweco 60 dni
21Przenośniki kubełkoweco 60 dni
22Przenośniki hydrauliczneco 60 dni
23Wyciągi skipoweco 60 dni
24Pneumatyczne urządzenia transportowe dla materiałów masowych luzemco 60 dni

 

3. Zarejestrowanie urządzenia w TDT

 • Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT w celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w przypadku urządzeń już eksploatowanych na terenie RP księgę rewizyjną urządzenie wraz z wymaganą dokumentacją (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
 • Rozpatrzenie wniosku i przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
 • Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
 • Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

4. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania urządzenia

Dokumentacja ta powinna zawierać:

 • opis techniczny;
 • rysunek zestawieniowy;
 • schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, o ile mają zastosowanie;
 • schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;
 • instrukcję eksploatacji;
 • kopie świadectw badania typu dla urządzeń zabezpieczających, o ile ma to zastosowanie;
 • dokumentację uzupełniającą, o ile ma to zastosowanie;
 • potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie.

Opis techniczny powinien zawierać nazwę i adres wytwórcy, określenie rodzaju SUT i jego przeznaczenia, typ SUT, numer fabryczny, rok budowy, oznakowanie oraz podstawowe parametry i urządzenia zabezpieczające, o ile mają zastosowanie, w szczególności:

 • udźwig,
 • wysokość podnoszenia,
 • prędkości ruchów roboczych,
 • wydajność,
 • rodzaj napędu,
 • wielkość całkowitej masy SUT,
 • ograniczniki ruchów roboczych,
 • szczegółowe dane dotyczące urządzeń chwytających,
 • dane techniczne cięgien nośnych z określeniem współczynników bezpieczeństwa,
 • urządzenia sygnalizacyjne,
 • urządzenia łączności,
 • ograniczniki obciążenia,
 • miejsce i rodzaj sterowania.

W zależności od rodzaju SUT dokumentacja uzupełniająca powinna dodatkowo zawierać dla ciągów technologicznych przeładowczych składających się z urządzeń transportu ciągłego:

 • informacje dotyczące opisu działania zintegrowanego systemu uzależnień i blokad urządzeń pracujących w danym ciągu technologicznym przeładunkowym,
 • schemat centralnej tablicy informacyjnej ciągu przeładunkowego przedstawiający na bieżąco pracę tego ciągu oraz tablice wskaźników i sygnalizatorów umożliwiające operatorowi orientację w stanach poszczególnych napędów i zespołów, przyczynach wyłączeń awaryjnych oraz obciążeń,
 • informacje dotyczące opisu świateł nawigacyjnych w przypadku urządzeń znajdujących się na linii nabrzeża lub ją przekraczających,
 • informacje dotyczące opisu świateł ostrzegawczych w przypadku urządzeń uznanych za przeszkody lotnicze;

W przypadku SUT montowanych w miejscu eksploatacji dokumentacja uzupełniająca powinna zawierać również:

 • szkic sytuacyjny zmontowanego SUT uwzględniający w szczególności, nieujęte w rysunku zestawieniowym, rzeczywiste odległości SUT od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;
 • schematy zasilania SUT ze wskazaniem w szczególności: osprzętu, wielkości, rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
 • poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób pomontażowych, wystawione przez instalującego;
 • protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej;
 • protokół odbioru części budowlanej SUT.

 

5. Przygotowanie do badań

SUT przedstawione do badania odbiorczego powinno być całkowicie zmontowane i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu SUT, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcją montażu i instrukcją eksploatacji.

Zgłaszający SUT do badania, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewnić bezpieczne warunki pracy, wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia badań oraz wykwalifikowaną obsługę urządzenia i niezbędną obsługę techniczną.

6. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Urządzenie dla którego ustalono formę dozoru technicznego wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez Dyrektora TDT.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze;
 • przeprowadza u eksploatującego badanie, podczas którego:
  • identyfikuje SUT, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie;
  • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją;
  • w przypadku SUT montowanych po raz pierwszy w miejscu eksploatacji przeprowadza badania odbiorcze, które ma na celu sprawdzenie, czy montaż i przeznaczenie SUT są zgodne z instrukcją eksploatacji i przepisami o dozorze technicznym, czy napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na SUT oraz są czytelne i zrozumiałe oraz czy SUT może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji.
Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu