Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościCertyfikacja procesówSpawanie pojazdów szynowych i ich części

Spawanie pojazdów szynowych i ich części

Spawanie pojazdów szynowych i ich części

TDT prowadzi certyfikację procesów spawalniczych w zakresie spawania pojazdów szynowych i ich części składowych zgodnie z normą PN-EN 15085-2 „Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 2: Wymagania dotyczące zakładu spawalniczego”.

Wymagania do spełnienia przez klienta przed rozpoczęciem procesu:

 • przed rozpoczęciem właściwego spawania w produkcji, klient powinien kwalifikować technologie spawania w TDT lub w innej akredytowanej jednostce certyfikującej zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN ISO 15607;
 • zatrudnienie w odpowiedniej liczbie doświadczony nadzór spawalniczy posiadający odpowiednią wiedzę techniczną zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731 i PN-EN 15085-2;
 • wdrożenie kryteriów certyfikacyjnych w zakresie spawania pojazdów szynowych i ich części składowych zgodnie z normą PN-EN 15085-2 z uwzględnieniem wymagań zawartych w odpowiedniej części (2÷4) normy PN-EN ISO 3834 oraz wytycznych zawartych w dokumencie PN-EN ISO 3834-1, PN-EN ISO 3834-5 oraz PKN-CEN ISO/TR 3834-6;
 • umożliwienie przeprowadzenia oceny, w tym analizy dokumentacji oraz zapewnienie dostępu do wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu dla celów początkowej certyfikacji, nadzorów, ponownej certyfikacji i załatwiania skarg;
 • podejmowanie działań, gdzie jest to stosowne, w celu stworzenia warunków do działania obserwatorów obecnych na audicie (np. auditorów jednostki akredytującej lub auditorów szkolących się).

Metody i procedury

Ocena procesów spawalniczych jest przeprowadzana zgodnie z rozdziałem 6 normy PN-EN 15085-2. Procesy spawania są oceniane i monitorowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15085 części 1÷5. Na wszystkich etapach oceny są stosowane zasady określone w części 1 i 2 wytycznych ECWRV.

Wnioskowanie

Wniosek jest składany na formularzu Foz-01 i Fcw-01_C w formie skanu przesłanego na e-mail: info@tdt.gov.pl wraz z dokumentami wymienionymi w załączniku do wniosku.

Ocena początkowa

Ocena obejmuje analizę dokumentacji oraz ocenę na miejscu wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu. W trakcie oceny jest przeprowadzany audit upoważnionego nadzoru spawalniczego. Wytwórca powinien spełniać wymagania normy PN-EN ISO 14731. Podczas auditu upoważnionego nadzoru spawalniczego może on korzystać bez ograniczeń z literatury fachowej, dokumentacji szkoleniowej, norm, przepisów itp.
Audit początkowy obejmuje następujące czynności:

 • obserwacja spawania próbnego próbek roboczych; lub
 • sprawdzenie umiejętności spawacza(-y);
 • ocena procesu spawalniczego.

W przypadku oceny nowych osób nadzorujących spawanie lub nowych procesów lub grup materiałowych przeprowadza się obligatoryjnie spawanie próbne.
Audit procesu jest przeprowadzany w każdym zakładzie produkcyjnym oraz w każdej lokalizacji, w której są prowadzone procesy spawalnicze.
Certyfikacja jest udzielana na trzy lata oddzielnie dla każdego zakładu spawalniczego (oddziału/działu firmy) i związanych z nim osób nadzorujących spawanie.

Działania w nadzorze

Audity nadzoru są przeprowadzane co najmniej raz w roku.

Ponowna certyfikacja

Audity ponownej certyfikacji są przeprowadzane w trzecim roku przed upływem ważności certyfikacji w każdym zakładzie produkcyjnym oraz w każdej lokalizacji prowadzenia procesów spawalniczych. Ocena obejmuje analizę dokumentacji i ocenę na miejscu wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu.
Podczas auditu ponownej certyfikacji nie przeprowadza się rozmowy, ani nie wykonuje prób spawania, jeżeli:

 • te same osoby nadzorujące spawanie nadal sprawują swoje funkcje, jak podczas poprzedniej oceny,
 • warunki techniczne, organizacyjne oraz personel spełnia wymagania określone w normie PN-EN 15085 część 1÷5,
 • zakład posiada ważne certyfikaty potwierdzające kompetencje spawaczy/operatorów, oraz
 • w zakresie obowiązywania certyfikacji nie doszło do żadnych istotnych naruszeń prowadzonych prac w zakresie jakości i bhp.

Ponowna certyfikacja jest udzielana na trzy lata oddzielnie dla każdego zakładu spawalniczego (oddziału/działu firmy) i związanych z nim osób nadzorujących spawanie.

Zawieszenie, cofnięcie lub ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić tylko zgodnie z postanowieniami zawartej z klientem umowy o certyfikację procesu.

Kontakt

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności
Puławska 125, 02-707 Warszawa

Wnioski

Do pobrania

Certyfikacja pozostałych procesów spawalniczych:

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja