Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Kotły parowe, wodne i cieczowe

Rodzaje urządzeń

Kotły parowe, wodne i cieczowe

 • Kotły parowe – urządzenia służące do wytwarzania pary z cieczy przy użyciu ciepła uzyskiwanego ze spalania paliwa (powstającego podczas reakcji egzotermicznej) lub z energii elektrycznej.
 • Kotły wodne – urządzenia służące do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego ze spalania paliwa (powstającego podczas reakcji egzotermicznej) lub z energii elektrycznej. Nośnikiem ciepła jest woda.
 • Kotły cieczowe – urządzenia służące do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego ze spalania paliwa (powstającego podczas reakcji egzotermicznej) lub z energii elektrycznej.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

lp.rodzaj urządzeniaforma dozorurewizja zewnętrznarewizja wewnętrznapróba ciśnieniowa
1
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda
1.1Kotły o wydajności ≥100 t/h inne niż w lp. 1.2pełny1 rok4 lata8 lat
1.2Kotły o wydajności ≥100 t/h (nowe lub zmodernizowane)pełny1 rok5 lat10 lat
1.3Kotły bezpaleniskowe (odzysknicowe)pełny1 rok4 lata8 lat
1.4Kotły elektryczne o pojemności V > 10 litrówpełny1 rok4 lata8 lat
1.5Kotły elektryczne o pojemności V ≤ 10 litrówuproszczony---
1.6Kotły piekarskiepełny1 rok--
1.7Ekspresy do kawy o pojemności V > 10 litrów pełny2 lata10 lat-
1.8Ekspresy do kawy o pojemności ≤ 10 litrówuproszczony---
1.9Sterylizatory szpitalne z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi o pojemności V > 10 litrówpełny1 rok10 lat10 lat
1.10Sterylizatory szpitalne z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi o pojemności ≤ 10 litrówuproszczony---
1.11Urządzenia prasowalnicze z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi o pojemności V > 10 litrówpełny1 rok10 lat10 lat
1.12Urządzenia prasowalnicze z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi o pojemności ≤ 10 litrówuproszczony---
1.13Kotły małeograniczony2 lata--
1.14Kotły karłowateuproszczony---
1.15Pozostałepełny1 rok3 lata6 lat
2
Kotły parowe o PD > 0,5 bara z nośnikiem ciepła innym niż woda
2.1Kotły małe i karłowateograniczony2 lata--
2.2pozostałepełny1 rok4 lata4 lata
3
Kotły parowe o PD ≤ 0,5 bara
3.1Kotły ruchome i nieumiejscowionepełny2 lata--
3.2Kotły małe i karłowateuproszczony---
3.3Pozostałeograniczony4 lata--

 

2. Zarejestrowanie urządzenia technicznego w TDT

 • Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urządzenie zostaje zarejestrowane otrzymując numer ewidencyjny TDT i następuje przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
 • Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
 • Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania kotła

Dokumentacja rejestracyjna dostarczona w dwóch egzemplarzach powinna zawierać:

 • opis techniczny urządzenia ciśnieniowego zgodny z §4 rozporządzenia NUC (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych).
 • dokumenty dostarczone przez wytwarzającego wraz z urządzeniem ciśnieniowym, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, w zakresie istotnym dla oceny wyjściowego poziomu bezpieczeństwa urządzenia i wykonania czynności przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia,
 • rysunek urządzenia ciśnieniowego z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w szczególności płaszcza i den, oraz wykazem materiałów użytych do jego budowy,
 • schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania,
 • plan usytuowania urządzenia ciśnieniowego, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiednich urządzeń lub budynków,
 • opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacją, z uwzględnieniem źródeł zasilania,
 • instrukcję eksploatacji urządzenia ciśnieniowego, której zawartość powinna być zgodna z §5 rozporządzenia NUC.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze,
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan i oznakowanie – wizyta u eksploatującego,
 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego,
 • przeprowadza badanie odbiorcze – wizyta u eksploatującego.

 

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący przygotowuje kocioł do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań. Przygotowując kocioł do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

lp.rodzaj urządzeniaforma dozorurewizja zewnętrznarewizja wewnętrznapróba ciśnieniowa
1
Kotły wodne o TD > + 110°C
1.1Kotły o mocy cieplnej > 100 MW inne niż w lp. 1.2pełny1 rok4 lata8 lat
1.2Kotły o mocy cieplnej > 100 MW (nowe lub zmodernizowane)pełny1 rok5 lat10 lat
1.3Kotły bezpaleniskowe, odzysknicowepełny2 lata4 lata8 lat
1.4Kotły małeograniczony2 lata1-
1.5Kotły elektryczne inne niż kotły małepełny1 rok18 lat
1.6Pozostałepełny1 rok3 lata6 lat

 

2. Zarejestrowanie urządzenia technicznego w TDT

Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urządzenie zostaje zarejestrowane otrzymując numer ewidencyjny TDT i następuje przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).

Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.

Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania kotła

Dokumentacja rejestracyjna dostarczona w dwóch egzemplarzach powinna zawierać:

 • opis techniczny urządzenia ciśnieniowego zgodny z §4 rozporządzenia NUC (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych),
 • dokumenty dostarczone przez wytwarzającego wraz z urządzeniem ciśnieniowym, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych, uzgodnionych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, w zakresie istotnym dla oceny wyjściowego poziomu bezpieczeństwa urządzenia i wykonania czynności przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatacje urządzenia,
 • rysunek urządzenia ciśnieniowego z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w szczególności płaszcza i den, oraz wykazem materiałów użytych do jego budowy,
 • schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania,
 • plan usytuowania urządzenia ciśnieniowego, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiednich urządzeń lub budynków,
 • opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacją, z uwzględnieniem źródeł zasilania,
 • instrukcje eksploatacji urządzenia ciśnieniowego, której zawartość powinna być zgodna z §5 rozporządzenia NUC.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze,
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan i oznakowanie – wizyta u eksploatującego,
 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego,
 • przeprowadza badanie odbiorcze – wizyta u eksploatującego.

 

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący przygotowuje kocioł do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań. Przygotowując kocioł do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

lp.rodzaj urządzeniaforma dozorurewizja zewnętrznarewizja wewnętrznapróba ciśnieniowa
1
Kotły cieczowe o TD > + 110°C inne niż wodne
1.1Kotły małeograniczony2 lata--
1.2Kotły elektryczne inne niż kotły małepełny2 lata-8 lat
1.3Pozostałepełny1 rok6 lat6 lat
2
Kotły cieczowe o TD ≤ + 110°C
2.1Kotły paleniskowe o mocy ≤ 70 kWuproszczony---
2.2Elektryczne oraz gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody użytkowej o TD < + 100°C i pojemności V ≤ 300 litrówuproszczony---
2.3Pozostałeograniczony2 lata--

 

2. Zarejestrowanie urządzenia technicznego w TDT

 • Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urządzenie zostaje zarejestrowane otrzymując numer ewidencyjny TDT i następuje przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
 • Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
 • Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania kotła

Dokumentacja rejestracyjna dostarczona w dwóch egzemplarzach powinna zawierać:

 • opis techniczny urządzenia ciśnieniowego zgodny z §4 rozporządzenia NUC (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych),
 • dokumenty dostarczone przez wytwarzającego wraz z urządzeniem ciśnieniowym, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, w zakresie istotnym dla oceny wyjściowego poziomu bezpieczeństwa urządzenia i wykonania czynności przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia,
 • rysunek urządzenia ciśnieniowego z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w szczególności płaszcza i den, oraz wykazem materiałów użytych do jego budowy,
 • schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania,
 • plan usytuowania urządzenia ciśnieniowego, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiednich urządzeń lub budynków,
 • opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacją, z uwzględnieniem źródeł zasilania,
 • instrukcję eksploatacji urządzenia ciśnieniowego, której zawartość powinna być zgodna z §5 rozporządzenia NUC.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze,
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan i oznakowanie – wizyta u eksploatującego,
 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego,
 • przeprowadza badanie odbiorcze – wizyta u eksploatującego.

 

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący przygotowuje kocioł do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań. Przygotowując kocioł do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Pozostałe urządzenia ciśnieniowe:

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu