Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbEgzaminy na doradców DGSA

Egzaminy na doradców DGSA

Przepisy

Egzaminy na doradców DGSA

1) warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;
2) skład komisji egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze TDT, sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
3) tryb wydawania świadectwa doradcy oraz tryb wydawania wtórnika świadectwa doradcy;
4) warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych świadectw doradcy, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników;
5) wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania;
6) wysokość opłaty za egzamin dla doradców oraz tryb jej wnoszenia;
7) wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prosimy o zapoznanie się z informacją zamieszczoną na stronach Ministerstwa Infrastruktury:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prosimy o zapoznanie się z informacją na temat sposobu załatwiania spraw związanych z egzaminem w zakładce:

Listy doradców ADR, RID i ADN oraz ekspertów ADN znajdują się w zakładce:

Zgodnie z art. 34 ust. 2 z dnia 22 listopada 2018 r.  o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725) Transportowy Dozór Techniczny poniżej zamieszcza pliki graficzne i dane dotyczące dokumentu publicznego, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1–3 ww. ustawy.

1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne – świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Załącznik nr 1 – świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów
niebezpiecznych

 


Załącznik nr 2 str.1 


Załącznik nr 2 str. 2

 

2. Opis dokumentu publicznego:

a) data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego – 1 lipca 2021 r.,
b) data rozpoczęcia wydawania dokumentu – po 1 lipca 2021 r.,
c) okres ważności dokumentu:

  • Ważność świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych określa Umowa ADR – 1.8.3.16.1 (Dz. U. z 2021 r., poz. 874) oraz ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 756) art. 44 ust. 1, 2 i art. 43 ust. 8;
  • Ważność świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych określa Regulaminu RID – 1.8.3.16.1 (Dz. U. z 2021 r., poz. 992) oraz ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 756) art. 44 ust. 1, 2 i art. 43 ust. 8;
  • Ważność świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych określa Umowa ADN – 1.8.3.16.1 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1165) oraz ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 756) art. 44 ust. 1, 2 i art. 43 ust. 8.

3. Pliki graficzne

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego pierwszego i drugiego stopnia, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji – przedstawia załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

4. Wytwórca dokumentów publicznych:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.
Wielkość nakładu: 500 szt.

Wykaz oznaczeń indywidualnych:

seria dwuliterowa, numeracja siedmiocyfrowa (AA 0000000) – w lewym górnym rogu na awersie dokumentu.

Sprawy dotyczące egzaminów na doradców DGSA