Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbEgzaminy na doradców DGSA

Egzaminy na doradców DGSA

Egzaminy na doradców DGSA

1) warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;
2) skład komisji egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
3) tryb wydawania świadectwa doradcy oraz tryb wydawania wtórnika świadectwa doradcy;
4) warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych świadectw doradcy, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników;
5) wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania;
6) wysokość opłaty za egzamin dla doradców oraz tryb jej wnoszenia;
7) wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prosimy o zapoznanie się z informacją:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prosimy o zapoznanie się z informacją na temat sposobu załatwiania spraw związanych z egzaminem w zakładce:

Listy doradców ADR, RID i ADN oraz ekspertów ADN znajdują się w zakładce:

Sprawy dotyczące egzaminów na doradców DGSA