Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zbiorniki magazynowe LNG

Rodzaje urządzeń

Zbiorniki magazynowe LNG

Dozorowi technicznemu TDT podlegają zbiorniki magazynowe LNG znajdujące się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, naprawy i modernizacji, dla zbiorników magazynowych LNG znajdujących się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, określa Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

forma dozorurewizja wewnętrznapróba ciśnieniowarewizja zewnętrznapróba szczelności i funkcjonowania osprzętu
Zbiorniki magazynowe LNGpełnyw okresach remontowych zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymiw okresach remontowych zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymico 1 rok_

 

2. Zarejestrowanie urządzenia w TDT

Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w przypadku urządzeń już eksploatowanych na terenie RP księgę rewizyjną urządzenia wraz z wymaganą dokumentacją (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
Rozpatrzenie wniosku i przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania urządzenia

Dokumentacja ta powinna zawierać:

 • opis techniczny specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego;
 • dokumenty dostarczane przez wytwarzającego wraz ze specjalistycznym urządzeniem ciśnieniowym, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z TDT;
 • rysunek specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w szczególności płaszcza, den, przegród i falochronów z wykazem materiałów użytych do jego budowy;
 • schemat instalacji do napełniania i opróżniania z zaznaczeniem osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania z opisem armatury, z podaniem typów wyposażenia i wytwórców;
 • obliczenia wytrzymałościowe określające minimalną grubość ścianek,
 • opis doboru osprzętu zabezpieczającego,
 • instrukcję eksploatacji specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi i konserwacji.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Urządzenie dla którego ustalono formę dozoru technicznego wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez Dyrektora TDT.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze;
 • przeprowadza badanie podczas którego:
  • identyfikuje urządzenie na podstawie przedłożonej dokumentacji i tabliczki fabrycznej – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza stan techniczny urządzenia – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza stan oraz działanie osprzętu zabezpieczającego oraz stan zabezpieczeń antykorozyjnych – wizyta u eksploatującego.

 

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący przygotowuje urządzenie do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.

Przygotowując urządzenie do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

W przypadku urządzeń już eksploatowanych na terenie RP urządzenie należy przedstawić do badania w wybranym zakładzie uprawnionym przez TDT (wykaz zakładów uprawnionych-link).

Pozostałe specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe:

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu