Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Inne urządzenia ciśnieniowe

Przepisy

Inne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych, zwanym dalej rozporządzeniem NUC.

Najważniejsze akty prawne stanowiące podstawę dozoru technicznego urządzeń technicznych:
– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
– rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Inne urządzenia ciśnieniowe

 • Kotły parowe, wodne i cieczowe
 • Zbiorniki w instalacjach wodnych i cieplnych 
 • Zbiorniki sprężonego powietrza 
 • Zbiorniki agregatów gaśniczych 
 • Hydroakumulatory 
 • Inne zbiorniki stałe 
 • Wytwornice acetylenu
 • Zbiorniki na gazy skroplone 
 • Zbiorniki przenośne
 • Rurociągi technologiczne

Formy dozoru technicznego i terminy badań poszczególnych rodzajów urządzeń ciśnieniowych określa przytoczone na wstępie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.

Rejestracja urządzeń ciśnieniowych

Urządzenie, dla którego ustalono formę dozoru technicznego pełnego lub ograniczonego, wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydaną przez Dyrektora TDT.

W celu uzyskania takiej decyzji eksploatujący składa do właściwego oddziału terenowego TDT Wniosek o rejestrację urządzenia technicznego (zob. na końcu strony) dołączając dwa egzemplarze dokumentacji, którą określa szczegółowo przytoczone na wstępie rozporządzenie NUC, w Rozdziale 1, § 3.

W przypadku urządzeń eksploatowanych już wcześniej na terenie RP do dokumentacji należy dołączyć księgę rewizyjną urządzenia.

Badania techniczne innych urządzeń ciśnieniowych

W fazie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych TDT wykonuje następujące rodzaje badań technicznych:

 • odbiorcze – badanie wykonywane przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację;

 • okresowe – badanie wykonywane w toku eksploatacji, mające na celu sprawdzenie aktualnego stanu technicznego urządzenia;

 • doraźne:

  • eksploatacyjne, wynikające z doraźnych potrzeb i sytuacji eksploatacyjnych;
  • kontrolne, w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dozorze technicznym;
  • powypadkowe lub poawaryjne, przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją.

Badania okresowe i doraźne urządzenia ciśnieniowego są wykonywane jako:

 • rewizje wewnętrzne;
 • próby ciśnieniowe;
 • rewizje zewnętrzne.

Urządzenie ciśnieniowe, którego uruchomienie poprzedzają czynności montażowe, poddaje się próbie funkcjonowania w pełni wyposażonego urządzenia, w celu sprawdzenia działania osprzętu zabezpieczającego oraz wyposażenia obsługowego i eksploatacyjnego.

Przygotowanie do badania – podmiot uprawniony lub podmiot posiadający odpowiednie upoważnienie (zob. Zakłady uprawnione) przygotowuje urządzenie ciśnieniowe do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania oraz zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań. Przygotowując urządzenie do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

W toku eksploatacji urządzeń objętych dozorem pełnym i ograniczonym TDT sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Dla urządzeń ciśnieniowych objętych dozorem uproszczonym w fazie ich eksploatacji nie wykonuje się badań okresowych i doraźnych kontrolnych.

W przypadku urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym uproszczonym  TDT przeprowadza badania typu oraz sprawdza, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z warunkami określonymi w art. 9 ust. 4. ustawy o dozorze technicznym.

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja urządzeń ciśnieniowych

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja urządzeń ciśnieniowych powinny być przeprowadzone przez zakład uprawniony, zgodnie z warunkami określonymi w uprawnieniu oraz na podstawie uzgodnionej przez TDT dokumentacji technicznej i technologicznej.

Połączenia spajane wykonywane podczas wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia ciśnieniowego powinny być wykonane na podstawie uzgodnionej przez TDT technologii spajania przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez TDT; nie dopuszcza się naprawy połączeń spajanych bez uzgodnienia z TDT.

Po zakończeniu naprawy lub modernizacji urządzeń ciśnieniowych należy przeprowadzić badanie techniczne doraźne eksploatacyjne.

W zakresie projektowania, materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania i wytwarzania urządzeń ciśnieniowych stosuje się odpowiednio:

Zmiana eksploatującego

W przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji zezwalającej na eksploatację, pod warunkiem że:
1) od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących jego eksploatacji, które są określone w warunkach technicznych dozoru technicznego;
2) nowy eksploatujący złoży oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w pkt 1, i poinformuje organ właściwej jednostki dozoru technicznego o zmianie eksploatującego urządzenie techniczne.

Powyższe nie dotyczy decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych objętych przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Import urządzeń technicznych

Importer urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń jest obowiązany do uprzedniego uzgodnienia wymagań technicznych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Wyrejestrowanie urządzenia technicznego

W celu wyrejestrowania urządzenia technicznego należy do właściwego oddziału terenowego TDT (w którym urządzenie zostało zarejestrowane) przesłać informację zawierającą:

 • nazwę dotychczasowego użytkownika / eksploatującego urządzenie,
 • numer ewidencyjny, pod którym urządzenie było zarejestrowane w ewidencji urządzeń technicznych prowadzonej przez TDT,
 • powód wyrejestrowania.

Urządzenia techniczne zarejestrowane w ewidencji TDT mogą zostać z tej ewidencji wykreślone z powodu zbycia urządzenia (sprzedaż na rzecz innego podmiotu) lub wycofania urządzenia z obiegu (złomowanie).

Ważne

Wniosek o rejestrację czy wyrejestrowanie urządzenia, wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia oraz odbiór decyzji zezwalającej na eksploatację, mogą być podpisane tylko przez właściciela urządzenia (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) lub osoby działające w imieniu przedsiębiorstwa / spółki posiadające umocowanie prawne do reprezentowania podmiotu (pełnomocnik).

Inne urządzenia ciśnieniowe: