Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówŚwiadectwo homologacji montażu dodatkowej instalacji R115

Świadectwo homologacji montażu dodatkowej instalacji R115

Załatw sprawę

Świadectwo homologacji montażu dodatkowej instalacji R115

Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115

 

 1. Co powinienem wiedzieć?

Montaż dodatkowej instalacji R115, który ma być wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji montażu dodatkowej instalacji R115. O wydanie lub zmianę świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 może wystąpić podmiot dokonujący montażu dodatkowej instalacji R115. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

 

 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

 

 1. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 • Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 – załączony na końcu strony. W przypadku wniesienia wniosku o zmiany świadectwa homologacji montażu, należy wskazać numer ostatniej zmiany tego świadectwa homologacji montażu.
 • Oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo odpowiedniego rejestru państwa właściwego dla siedziby wnioskodawcy (w takim przypadku w oświadczeniu podaje się numer NIP lub jego odpowiednik) – wzór załączony na końcu strony.
 • Deklaracja o sposobie i metodach zapewnienia zgodności montażu dodatkowej instalacji R115 – wzór załączony na końcu strony.
 • Protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydany przez służbę techniczną.
 • Wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 zawierający ich dane osobowe: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz wzór podpisu – wzór załączony na końcu strony.
 • Wykaz stosowanych instalacji zgodnych z Regulaminem ONZ nr 115 wraz z instrukcjami montażu.
 • Aktualny dokument potwierdzający przeprowadzoną kontrolę zgodności montażu z wynikiem pozytywnym (o ile dokument nie został wcześniej przedstawiony organowi udzielającemu homologacji).
 • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopią pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).

 

 1. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia:

„Za czynności związane z systemami homologacji ustala się stawkę za godzinę pracy w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), obowiązującej w dniu rozpoczęcia tych czynności i pomnożonej przez liczbę godzin wykonywania tych czynności.”

Zgodnie z art. 69 ust. 2 tej ustawy stosowane są następujące kwoty maksymalne:

 1. Opłata za wydanie świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 – maksymalnie 1600 zł.
 2. Opłata za zmianę świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 – maksymalnie 400 zł.

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

 1. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
SWIFT: CITIPLPX
IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do służby technicznej celem przeprowadzenia badań. Wykaz służb technicznych jest publikowany na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego pod adresem https://www.tdt.gov.pl/dzialalnosc/homologacja-opis/wykaz-sluzb-technicznych/ .

Krok 2

Poddać się kontroli zgodności montażu wykonywanej przez Transportowy Dozór Techniczny lub upoważnioną do tego służbę techniczną – o ile taki ważny dokument nie został wcześniej przedstawiony organowi udzielającemu homologacji.

Krok 3

Wypełnić wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.

Krok 4

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 5

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.
W przypadku odbioru świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 przez pełnomocnika, musi on przekazać pełnomocnictwo do odbioru dokumentu wystawione przez wnioskodawcę (jeśli nie zostało wcześniej złożone do akt) oraz swój dowód osobisty.

Krok 6

Uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego opłatę wynikającą z otrzymanego rachunku tytułem wydania lub zmiany świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115.

 

 1. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

 

 1. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową pod adresem:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 

 1. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminach: 14 dni od dnia doręczenia decyzji oraz 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Znajdź sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja