Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Spawanie materiałów metalowych

Spawanie materiałów metalowych

TDT prowadzi certyfikację procesów spawalniczych w zakresie spawania materiałów metalowych zgodnie z normami PN-EN ISO 3834-2, PN-EN ISO 3834-3, PN-EN ISO 3834-4.

Wymagania do spełnienia przez klienta przed rozpoczęciem procesu:

  • przed rozpoczęciem właściwego spawania w produkcji, klient powinien kwalifikować technologie spawania w TDT lub w innej akredytowanej jednostce certyfikującej zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN ISO 15607;
  • zatrudnienie w odpowiedniej liczbie doświadczonego nadzoru spawalniczego posiadającego odpowiednią wiedzę techniczną zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731 oraz EA-6/02;
  • wdrożenie kryteriów certyfikacyjnych w zakresie spawania materiałów metalowych zgodnie z normą jedną z wymienionych w punkcie 2 z uwzględnieniem wymagań zawartych w wytycznych zawartych w dokumencie PN-EN ISO 3834-1, PN-EN ISO 3834-5 oraz PKN-CEN ISO/TR 3834-6;
  • umożliwienie przeprowadzenia oceny, w tym analizy dokumentacji oraz zapewnienie dostępu do wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu dla celów początkowej certyfikacji, nadzorów, ponownej certyfikacji i załatwiania skarg;
  • podejmowanie działania, gdzie jest to stosowne, w celu stworzenie warunków do działania obserwatorów obecnych na audicie (np. auditorów jednostki akredytującej lub auditorów szkolących się).

Metody i procedury

Ocena procesów spawalniczych jest przeprowadzana zgodnie z rozdziałem 3 dokumentu EA-6/02. Procesy spawania są oceniane i monitorowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834 części 2÷4 oraz rozdziału 2.2 normy PN-EN ISO 3834-5.

Wnioskowanie

Wniosek jest składany na formularzu Foz-01 i Fcw-01_C w formie skanu przesłanego na e-mail: info@tdt.gov.pl wraz z dokumentami wymienionymi w załączniku do wniosku.

Ocena początkowa

Ocena obejmuje analizę dokumentacji oraz ocenę na miejscu wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu. W trakcie oceny jest przeprowadzany audit upoważnionego nadzoru spawalniczego. Wytwórca powinien spełniać wymagania normy PN-EN ISO 14731. Podczas auditu upoważnionego nadzoru spawalniczego może on korzystać bez ograniczeń z literatury fachowej, dokumentacji szkoleniowej, norm, przepisów itp.
Audit procesu jest przeprowadzany w każdym zakładzie produkcyjnym oraz w każdej lokalizacji, w której są prowadzone procesy spawalnicze.
Certyfikacja jest udzielana na pięć lat oddzielnie dla każdego zakładu spawalniczego (oddziału/działu firmy) i związanych z nim osób nadzorujących spawanie. W przypadku łączenia auditów certyfikacji procesów na zgodność z PN-EN ISO 3834 z auditem procesów zgodnie z normą PN-EN 15085-2, cykl certyfikacji wynosi trzy lata.

Działania w nadzorze

Audity nadzoru są przeprowadzane zgodnie z postanowieniami rozdziału 3.4 dokumentu EA-6/02.

Ponowna certyfikacja

Audity ponownej certyfikacji są przeprowadzane w trzecim roku przed upływem ważności certyfikacji. Ocena obejmuje analizę dokumentacji i ocenę na miejscu wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu. Audit ponownej certyfikacji procesu przeprowadzany jest w każdym zakładzie produkcyjnym oraz w każdej lokalizacji prowadzenia procesów spawalniczych.
Certyfikacja jest udzielana na pięć lat oddzielnie dla każdego zakładu spawalniczego (oddziału/działu firmy) i związanych z nim osób nadzorujących spawanie. W przypadku łączenia auditów certyfikacji procesów na zgodność z PN-EN ISO 3834 z auditem procesów zgodnie z normą PN-EN 15085-2, cykl certyfikacji wynosi trzy lata.
Zawieszenie, cofnięcie lub ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić tylko zgodnie z postanowieniami zawartej z klientem umowy o certyfikację procesu.

Kontakt

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności
Puławska 125, 02-707 Warszawa

Wnioski

Do pobrania

Certyfikacja pozostałych procesów spawalniczych:

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja