Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTDziałalność dozorowaWytwarzanie /naprawa /modernizacja

Wytwarzanie /naprawa /modernizacja

Przepisy

Wytwarzanie /naprawa /modernizacja

  • Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym wytwarzanie urządzeń technicznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  • Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym, wykonanie naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego, z wyjątkiem urządzeń objętych dozorem uproszczonym wg art. 15 ust. 1 ww. ustawy, wymaga uprzedniego uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
  • Wytwarzanie, naprawa, a także modernizacja urządzenia technicznego może być przeprowadzona według uzgodnionej dokumentacji technicznej przez przedsiębiorcę posiadającego uprawnienie nadane przez jednostkę dozoru technicznego na podstawie art. 9 ustawy o dozorze technicznym.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.
Zatrudnianie osób posiadających ww. kwalifikacje jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania uprawnienia na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jeśli zakres uprawnienia obejmuje czynności spawania, zgrzewania, lutowania, przeróbki plastycznej lub obróbki cieplnej.
Kwalifikacje osób wykonujących spawanie, zgrzewanie, lutowanie potwierdzane są na zgodność z normami PN-EN ISO w procesie certyfikacji personelu przez jednostkę certyfikującą TDT (zob. zakładkę Certyfikacja osób).

Dokumentacja techniczna naprawy/modernizacji

  • Dokumentację techniczną naprawy, a także modernizacji urządzenia technicznego należy złożyć do uzgodnienia do oddziału terenowego TDT, w którym zarejestrowane jest urządzenie techniczne poddawane naprawie czy modernizacji. Lista oddziałów terenowych TDT wraz z adresami i danymi kontaktowymi znajduje się w zakładce Kontakt.
  • Jeśli warunki odniesienia nie stanowią inaczej, dokumentacja techniczna naprawy oraz modernizacji powinna zawierać co najmniej:

– wykaz zastosowanych specyfikacji technicznych i norm,
– ogólny opis urządzenia,
– wykaz (spis) rysunków, schematów, obliczeń itp.,
– rysunki zestawieniowe i schematy wraz z opisami,
– wymagania dotyczące eksploatacji,
– obliczenia projektowe,
– program prób i badań,
– analiza bezpieczeństwa – jeśli jest wymagana,
– wykaz wyposażenia, a w szczególności urządzenia bezpieczeństwa,
– inne informacje wymagane postanowieniami warunków odniesienia.

  • Dokumentacja powinna być dostarczona do uzgodnienia co najmniej w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla TDT i co najmniej jednego dla wnioskodawcy.
  • Uzgodnienie dokumentacji następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia lub od daty jej uzupełnienia. W przypadkach szczególnych termin ten może być wydłużony ze względu na złożoność dokumentacji, specyfikę urządzenia lub szczególny sposób jego eksploatacji.
Artykuł
należy do kategorii:
Działalność dozorowa