Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Wyciągi narciarskie

Rodzaje urządzeń

Wyciągi narciarskie

Wyciąg narciarski do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych to urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do holowania osób, wyposażonych w sprzęt narciarski bez utraty kontaktu z trasą (wyjątek stanowią ewolucje sportowe podczas zawodów dla narciarzy wodnych), za pomocą urządzeń holujących. Wyróżnia się:

 • wyciąg narciarski dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym,
 • wyciąg narciarski dla narciarzy przemieszczanych po wodzie.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań okresowych

lp.urządzenie transportu linowegoforma dozoru technicznegotermin badaniarodzaj badania
3wyciągi narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po śniegupełny1 raz w roku: na jesienibadanie okresowe
4wyciągi narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po grunciepełny1 raz w roku: na wiosnę*)badanie okresowe
5wyciągi narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po wodziepełny1 raz w roku: na wiosnębadanie okresowe

*) Jeżeli wyciąg jest eksploatowany w okresie zimowym, to badanie należy przeprowadzić również na jesieni.

 

2. Zarejestrowanie urządzenia w TDT

 • Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT w celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w przypadku urządzeń już eksploatowanych na terenie RP księgę rewizyjną urządzenie wraz z wymaganą dokumentacją (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
 • Rozpatrzenie wniosku i przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
 • Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
 • Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania urządzenia UTL

Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem wyciągu narciarskiego do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych dokumentację techniczną przedmiotowego urządzenia należy uzgodnić w TDT, w przypadku wyciągów narciarskich niskiego prowadzenia liny w oddziale terenowym TDT. Zakres dokumentacji powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy inne przepisy nie stanowią inaczej, dokumentacja powinna zawierać co najmniej (zawartość dokumentacji należy dostosować do charakterystyki danego urządzenia):

 • informacje ogólne, w tym:
  • nazwę UTL i jego systemu, lokalizację, rok budowy, dane dotyczące producenta oraz montującego,
  • położenie poszczególnych stacji (m n.p.m.),
  • różnicę wysokości (m),
  • długość trasy,
  • liczbę podpór trasowych,
  • średnie pochylenie trasy (%),
  • przepustowość oraz ładowność jednego pojazdu,
  • maksymalną prędkość jazdy (m/s), ilość pojazdów, udźwig oraz liczbę osób,
  • plan sytuacyjny (1: 5000),
  • urządzenia zabezpieczające,
  • rodzaj wprzęgieł,
  • pozostałe dane charakterystyczne dotyczące UTL oraz szczególnych warunków jego eksploatacji;
 • opis trasy UTL, w tym:
  • profil trasy wraz z tabelą profilu,
  • rozstęp toków (m)
  • maksymalne przęsło (m),
  • maksymalną wysokość nad terenem (m),
  • dane dotyczące fundamentów i konstrukcji podpór (opis),
  • dane dotyczące uzbrojenia podpór, określające promienie łożysk liny nośnej, średnicę krążka, materiał wykładziny, ilość krążków na podporach,
  • maksymalny i minimalny nacisk liny na krążek,
  • budowle na trasie;
 • charakterystykę liny:
  • rodzaj, konstrukcję i wymiary nominalne,
  • wytrzymałość materiału drutów,
  • obliczeniowe obciążenie niszczące linę,
  • maksymalną siłę rozciągającą linę,
  • wymagany współczynnik pewności na rozciąganie,
  • obliczenia rzeczywistych współczynników pewności,
  • inne dane charakterystyczne oraz rysunki połączeń i zakończeń lin;
 • dane dotyczące urządzeń napędowych, w tym:
  • schemat kinematyczny z opisem, ze szczególnym uwzględnieniem układu hamulcowego oraz rysunek zestawieniowy mechanizmu,
  • wyniki obliczeń podstawowych wielkości z uwzględnieniem mocy silników i momentów na wałach,
  • schematy elektryczne, schematy układów hydraulicznych i pneumatycznych,
  • uproszczone rysunki budowlane z wrysowanymi urządzeniami napędowymi i głównymi wymiarami,
  • dane dotyczące napędu głównego i awaryjnego oraz, o ile jest to wymagane, ewakuacyjnego i pomocniczego;
 • dane dotyczące urządzeń elektrycznych, w tym:
  • opis techniczny,
  • schematy elektryczne wraz z opisami oznaczeń,
  • schemat główny,
  • schematy zasadnicze sterowania i blokad,
  • schematy obwodów międzystacyjnych,
  • schematy zasadnicze obwodów pomocniczych oraz sygnalizacji stanu i zadziałania,
  • zastosowane środki ochrony przeciwporażeniowej i odgromowe;
 • dane dotyczące urządzeń przewojowych i napinających liny, w tym:
  • rysunek zestawieniowy urządzeń przewojowych z zaznaczeniem obciążeń,
  • rysunek zestawieniowy urządzeń napinających,
  • schemat kinematyczny układu napinającego z zaznaczeniem obciążeń,
  • schemat hydrauliczny układu napinającego z zaznaczeniem obciążeń;
 • dane dotyczące pojazdów, w tym:
  • rysunek zestawieniowy,
  • masę własną, nośność (w kg i osobach),
  • rysunek hamulca pojazdu wraz z opisem,
  • rysunek wprzęgła linowego (aparatu wprzęgłowego) wraz z opisem,
  • opis wyposażenia pojazdu w narzędzia i sprzęt ratowniczy;
 • dokumenty uzupełniające, w tym:
  • instrukcję eksploatacji wyciągu narciarskiego,
  • program prób i badań UTL,
  • analizę bezpieczeństwa wraz z raportem bezpieczeństwa i wykazem urządzeń bezpieczeństwa UTL, która powinna zawierać zestawienie sytuacji niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie dla osób, rodzaje zagrożeń i ocenę stopnia ich ryzyka, opis środków zastosowanych w projekcie, zapobiegających niebezpiecznym sytuacjom, łącznie z ich uzasadnieniem,
  • instrukcję ewakuacji,
  • deklaracje zgodności WE dla podsystemów i urządzeń bezpieczeństwa, z wyjątkiem UTL wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 maja 2004 r.

Dla UTL montowanych w miejscu eksploatacji przekazuje się dodatkowo dokumentację uzupełniającą, która powinna zawierać:

 • opis techniczny urządzenia wraz z planem terenu w odpowiedniej skali;
 • profil wzdłużny w odpowiedniej dla rodzaju UTL skali;
 • przekroje poprzeczne w odpowiedniej dla rodzaju UTL skali;
 • schematy zasilania UTL ze wskazaniem w szczególności: osprzętu, wielkości, rodzaju stosowanych zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
 • poświadczenie prawidłowości montażu i prób przeprowadzonych po montażu, wystawione przez montującego;
 • protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej;
 • protokoły badań, ekspertyzy techniczne, atesty materiałowe, poświadczenia zakładowe;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W przypadku zmiany miejsca zainstalowania wymagającego demontażu i ponownego montażu UTL dokumentacja powinna być uaktualniona, z uwzględnieniem warunków miejscowych oraz wymagań przepisów w zakresie budowy i instalowania UTL.

 

4. Warunki dopuszczenia UTL do eksploatacji

W przypadku UTL montowanych po raz pierwszy w miejscu eksploatacji oraz w przypadku zmiany lokalizacji UTL, przed przekazaniem i dopuszczeniem UTL do eksploatacji, montujący wykonuje badania mające na celu potwierdzenie prawidłowego montażu oraz działania elementów, oddzielnie i w ramach kompletnego UTL. Badanie to obejmuje:

 • sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i zgodności wykonania z zatwierdzoną przez TDT dokumentacją techniczną;
 • badanie techniczne poszczególnych elementów po zmontowaniu;
 • badanie ruchowe.

Z przeprowadzonego badania UTL, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, który powinien zawierać stwierdzenie o:

 • zgodności urządzenia z zatwierdzoną dokumentacją;
 • pracy hamulców;
 • pracy urządzeń, które kontrolują prawidłowy wjazd i wyjazd pojazdów, lub urządzeń holujących na i ze stacji;
 • pracy urządzeń elektrycznych;
 • parametrach elementów mechanicznych i elektrycznych;
 • stanie lin, połączeń i zakończeń lin;
 • wynikach badań ruchowych, zawierających szczegółowe informacje dotyczące prędkości ruchu, obciążenia, liczby godzin pracy oraz wyszczególnienie wszystkich usterek, jakie wystąpiły w trakcie badania, z podaniem ich przyczyn i sposobu ich usunięcia;
 • zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji.

Badanie odbiorcze TDT obejmuje:

 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania UTL oraz przeznaczenia zgodnie z dokumentacją,
 • przeprowadzenie prób funkcjonowania UTL w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTL, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo.

Na podstawie dokumentów oraz protokołu z badania, a także wykazu osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do konserwacji i obsługi UTL oraz po badaniu odbiorczym TDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację UTL.

Pozostałe urządzenia transportu linowego:

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu