Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Rurociągi

Przepisy

Rurociągi

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu  dozorowi technicznemu podlegają m. in. rurociągi przesyłowe i technologiczne do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002 r., przeznaczone do:
– gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
– cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów.

Dla rurociągów technologicznych do gazów schłodzonych skroplonych i par tych gazów, znajdujące się na terenie portów i przystani morskich oraz  rurociągów przesyłowych nie wydano rozporządzenia określającego warunki techniczne dozoru technicznego. Do urządzeń tych stosuje się art. 8, ust. 6 ustawy  o dozorze technicznym. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma określonych warunków technicznych dozoru technicznego, warunki te są uzgadniane z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
Dla pozostałych rurociągów technologicznych obowiązują warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

1. Zarejestrowanie rurociągu w TDT

 • Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urządzenie zostaje zarejestrowane otrzymując numer ewidencyjny TDT i następuje przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
 • Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
 • Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

 2. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania rurociągu

Dokumentacja rejestracyjna dostarczana w dwóch egzemplarzach powinna zawierać między innymi:

 • dokumentacje techniczną rurociągu,
 • dokumenty dostarczone przez wytwarzającego wraz z urządzeniem ciśnieniowym, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE (jeżeli dotyczy),
 • dokumentację powykonawczą rurociągu,
 • instrukcję eksploatacji.

Zawartość dokumentacji rejestracyjnej określona jest szczegółowo w warunkach technicznych wydanych na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o dozorze technicznym.

 

3. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności: 

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze,
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan i oznakowanie – wizyta u eksploatującego;
 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego;
 • przeprowadza badanie odbiorcze – wizyta u eksploatującego.

 

4.  Przygotowanie rurociągu do badań

Eksploatujący przygotowuje rurociąg do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.

Przygotowując urządzenie do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu