Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęEgzaminy i kwalifikacje osóbZaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

Załatw sprawę

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

1. Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych osób sprawdza kwalifikacje, o których mowa w art. 22 ust. 3, w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz rodzaje urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej. Jeżeli osoba zainteresowana składa wniosek o sprawdzenie kwalifikacji za pośrednictwem innych podmiotów (np. pracodawcy, ośrodków szkoleniowych), to wymagane jest, aby do wniosku dołączane było pełnomocnictwo dla tego podmiotu do reprezentowania danej osoby przed Transportowym Dozorem Technicznym.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 9.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni.

4. Kto może uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne?

Osoba ubiegająca się o sprawdzenie kwalifikacji powinna:
a) w zakresie obsługi:
– mieć ukończone 18 lat,
– znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń.
– posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego
b) w zakresie konserwacji:
– mieć ukończone 18 lat,
– posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne,
– znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie konserwacji określonych we wniosku urządzeń.
– posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego.

5. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku, o którym mowa w pkt 2?

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych znajduje się na końcu strony.
We wniosku o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych należy wpisać rodzaj i zakres kwalifikacji zgodny z kolumną b tabel (tabela nr 1 do obsługi, tabela nr 2 do konserwacji) Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych .

6. Co należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego?

 • Potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji.
  Od 1 stycznia 2019 r. za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikację osób pobierana jest opłata w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 • Jeżeli osoba zainteresowana składa wniosek o sprawdzenie kwalifikacji za pośrednictwem innych podmiotów, to do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tego podmiotu, do reprezentowania danej osoby przed Transportowym Dozorem Technicznym.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwazgodnie z Częścią IV Załącznika Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawartą w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  Opłaty od udzielonego pełnomocnictwa należy wnosić konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla oddziału terenowego TDT, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta można sprawdzić na stronie urzędu miasta).
  Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

7. Dodatkowe dokumenty

Do wniosku o sprawdzenie kwalifikacji osób do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych należy dołączyć:

 • zgodę na przeprowadzenie egzaminu teoretycznego – praktycznego
 • zgodę na wykorzystanie urządzenia technicznego w trakcie egzaminu praktycznego

Wzory tych dokumentów znajdują się na końcu strony.

8. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Od 9 lutego 2024 r. opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 268,33 zł. Opłatę należy wnieść na konto TDT:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
97 1130 1017 0020 1237 5820 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

9. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika

Opłata od udzielonego pełnomocnictwa (opcjonalnie – patrz pkt. 5) wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Opłaty od udzielonego pełnomocnictwa należy wnosić konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla oddziału terenowego TDT, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy, a dowód jej wniesienia dołączyć do wniosku.

10. Jak wygląda załatwienie sprawy krok po kroku, żeby przystąpić do egzaminu?

 • Krok 1
  Wniosek wraz z dokumentami (wymienionymi w pkt. 6 i 7) należy wydrukować, podpisać i przesłać drogą pocztową do właściwego miejscowo oddziału terenowego TDT. Adres i dane teleadresowe do oddziału terenowego TDT można znaleźć w zakładce Lista danych kontaktowych.
  Istnieje także możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, TDT udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP: Adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP
  Wniosek w formie elektronicznej (dokument pdf) należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a następnie tak podpisany dokument elektroniczny należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP.
 • Krok 2
  Należy uiścić niezbędne opłaty, w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 8 i w pkt 9 (opcjonalnie).
 • Krok 3
  Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Osoba zainteresowana jest niezwłocznie powiadamiana o wyznaczeniu terminu egzaminu, który nie może przekraczać 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że osoba zainteresowana zgłosi prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie przekraczającym wskazany okres. Powiadomienie osoby zainteresowanej następuje za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.

 

11. Jakie egzaminy są przeprowadzane w celu sprawdzenia kwalifikacji?

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym każda z tych części może być przeprowadzona w różnych miejscach i terminach. Maksymalna przerwa pomiędzy egzaminem teoretycznym i praktycznym nie powinna przekraczać 14 dni.

12. Jak być przygotowanym do egzaminu teoretycznego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną TDT?

Tematyka egzaminacyjna dla urządzenia objętego wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji podana jest do publicznej wiadomości przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na stronie Tematyka egzaminacyjna.

13. Jak dowiemy się, czy egzamin jest zaliczony pozytywnie?

Osoba zainteresowana jest informowana o wynikach bezpośrednio po zakończeniu każdej części egzaminu.
Warunkiem koniecznym do zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu jego części. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

14. Co w przypadku, gdy egzamin nie jest zaliczony?

W ciągu 14 dni od daty zakończenia obu części egzaminu przesyłana jest do wnioskodawcy pisemna informacja o negatywnym wyniku egzaminu.
W przypadku negatywnego wyniku, ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty, o której mowa w pkt 8.

15. W jakim czasie TDT wysyła zaświadczenia kwalifikacyjne?

Zaświadczenia kwalifikacyjne są wysyłane do wnioskodawcy w ciągu 14 dni od daty zakończenia obu części egzaminu (w przypadku egzaminu zdanego z wynikiem pozytywnym).

16. Jaki jest tryb postępowania w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie?

 1. W przypadku gdy osoba zainteresowana, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem, poinformowała w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej TDT, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji podlega zgodnie z jej żądaniem:
  – zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie albo
  – zwrotowi.
 2. W przypadku gdy osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w innym terminie, o którym mowa powyżej i poinformuje o tym pisemnie lub elektronicznie TDT nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu, pobrana opłata podlega zwrotowi.
 3. W przypadku, gdy nie zostanie zachowany termin 3 dni roboczych, pobrana opłata nie podlega zwrotowi.

17. Co należy zrobić, jeżeli kończy mi się ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Należy złożyć pisemny wniosek osoby zainteresowanej w postaci papierowej lub elektronicznej o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do oddziału terenowego TDT, który wydał zaświadczenie. Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego znajduje się na końcu strony.

Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

a) złożenie ww. wniosku, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności* tego zaświadczenia,
b) wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności* zaświadczenia.

Do wniosku wymienionego w pkt. a), należy dołączyć oświadczenie osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego o wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W oświadczeniu umieszcza się klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny”.

*  Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2518), zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r. (…), zachowuje ważność przez okres 5 lat (licząc od dnia wejścia w życie przepisów niniejszej ustawy z dnia 9 listopada 2018 r., tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.).

18. Czy przy przedłużaniu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest wymagana opłata, o której mowa w pkt 8?

Nie.

19. Co należy zrobić w przypadku zgubienia/zniszczenia zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Do oddziału terenowego TDT, w którym zostało wydane zaświadczenie kwalifikacyjne należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub drogą elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany) wniosek o wydanie duplikatu. We wniosku należy podać dane osoby wnioskującej oraz numer PESEL / ID.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia lub oświadczenie zawrzeć w treści wniosku.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 65 zł na konto TDT wymienione w pkt. 8.

20. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania na temat: zaświadczenia kwalifikacyjne?

Telefony i adresy e-mailowe do oddziałów terenowych TDT znajdują się w zakładce Lista danych kontaktowych.

21. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?