Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zmiana terminu egzaminu

Zmiana terminu egzaminu

Zmiana terminu egzaminu na diagnostę jest możliwa:

  • nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu,
  • po terminie egzaminu, do którego wnioskodawca nie mógł przystąpić z odpowiednio udokumentowanych przyczyn losowych.

Zgodnie z postanowieniem zawartym w § 4 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego, która z odpowiednio udokumentowanych przyczyn losowych nie może lub nie mogła przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie,  może przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym albo wystąpić z wnioskiem o zwrot wniesionej opłaty egzaminacyjnej.

Zmiana terminu egzaminu lub zwrot wniesionej opłaty jest możliwy wyłącznie na wniosek osoby zakwalifikowanej do egzaminu dla kandydatów na diagnostów.

Prośbę o zmianę terminu lub zwrot opłaty należy napisać własnoręcznie. Pismo powinno zawierać wszystkie dane wnioskodawcy, tj. imię, nazwisko, dokładny adres, nr PESEL oraz być oryginalnie podpisane.

Osoby, które wnioskują o zwrot wniesionej opłaty proszone są również o wpisanie numeru konta, na które powinna zostać zwrócona dokonana opłata. Numer konta do zwrotu musi być zgodny z numerem konta, z którego dokonano przelewu. Jeżeli wnioskodawca i osoba lub podmiot dokonujący opłaty różnią się, wówczas pod informacją dotyczącą zwrotu poniesionych kosztów muszą widnieć podpisy wnioskodawcy, jak również osoby, która dokonała opłaty.

Wspomniany dokument wraz z ksero dokumentu potwierdzającego niemożność stawienia się na egzaminie oraz wniosek na kolejny termin egzaminu (w przypadku zmiany terminu egzaminu) należy złożyć w postaci papierowej drogą pocztową, osobiście w sekretariacie TDT w Warszawie albo przesłać profilem zaufanym ePUAP.

Wnioskodawca zostanie poinformowany drogą pocztową lub profilem zaufanym ePUAP (w zależności od sposobu wybranej drogi korespondencyjnej przez wnioskodawcę) o zmianie terminu egzaminu.

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminowania diagnostów:

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy dla kandydatów na diagnostów