Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Polityka jakości

Misja TDT

Polityka jakości

Misją Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) jest certyfikacja zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób oraz ocena zgodności, w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny.

Osiągamy to poprzez działanie zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentów kryterialnych, przepisów, dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej oraz postępowanie zgodnie z zasadami wynikającymi z zawartych kontraktów PCA, IAF MLA, EA MLA zgodnie z zakresem działania określonym w Księdze Systemu Zarządzania.

Nasze cele strategiczne to:

 • zaspokajanie potrzeb klientów wysokim poziomem certyfikacji i oceny zgodności oraz oferowanym jej zakresem,
 • zapewnienie personelowi wewnętrznemu i zewnętrznemu dostępu do zdobywania wiedzy i umiejętności, które wraz z ich doświadczeniem, podnoszą ich kompetencje,
 • zaspokajanie oczekiwań społecznych związanych z certyfikacją oraz oceną zgodności,
 • zapewnienie działania podwykonawców w sposób nie wpływający na poufność, obiektywność i bezstronność prowadzonych procesów certyfikacji i oceny zgodności oraz podejmowanych decyzji,
 • prowadzenie certyfikacji oraz oceny zgodności na poziomie gwarantującym posiadanie akredytacji PCA,
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania TDT w tym obszarze.

TDT realizuje w tym obszarze powyższe cele strategiczne poprzez:

 • koncentrację działań na doskonaleniu procesów certyfikacji oraz oceny zgodności w celu spełnienia oczekiwań i wymagań zidentyfikowanych stron zainteresowanych certyfikacją oraz oceną zgodności,
 • zapewnienie kształcenia i szkolenia w trakcie których kładzie się nacisk na znaczenie spełnienia wymagań i potrzeb oraz oczekiwań klientów i innych stron zainteresowanych certyfikacją i oceną zgodności oraz uświadomienie konsekwencji, jakie ma dla TDT w tym obszarze i jej pracowników niespełnienie wymagań,
 • identyfikowanie wymagań ustawowych i wymagań przepisów związanych z bezpieczeństwem mających wpływ na społeczeństwo,
 • zapewnienie utrzymywania skutecznych i efektywnych procesów identyfikowania potencjalnych podwykonawców oraz oceny ich zdolności do dostarczania wymaganych usług,
 • regularne prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania oraz podejmowanie korekcji oraz działań korygujących,
 • odpowiednie reagowanie na odwołania, skargi i reklamacje zainteresowanych stron.

Personel wewnętrzny i zewnętrzny zna i stosuje politykę jakości i procedury przywołane w księdze systemu zarządzania. Kierownictwo TDT deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni niezbędne środki, aby powyższa polityka jakości była realizowana.

Niniejsza polityka jakości jest co roku poddawana przeglądom.

Warszawa, 31.01.2014 r.

Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
p.o.
Andrzej Kolasa

Pozostałe zagadnienia certyfikacji:

Artykuł
należy do kategorii:
CertyfikacjaOcena zgodności w systemie UE