Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania

Masz pytanie?Sprawdź często zadawane pytania

 • Stacja kontroli pojazdów

Jak załatwić zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów?

W przypadku jeśli posiadany przez Ciebie pojazd przekracza wartości określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a jednocześnie istnieje uzasadniona potrzeba wykorzystania go na drogach publicznych, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może w indywidualnym i uzasadnionym przypadku udzielić zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Więcej informacji na stronie Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów.
 • Stacja kontroli pojazdów

Jak załatwić potwierdzenie spełnienia wymagań dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa oraz przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych?

 • Zbiornik LPG/CNG/LNG oraz H2

Jak znajdę zakłady przygotowujące do badań zbiorniki na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2, zamontowane w pojazdach?

Zakłady przygotowujące do badań zbiorniki na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 - wszystkie adresy, w podziale na obszar działania poszczególnych oddziałów terenowych TDT znajdują się na stronie: Zbiorniki LPG/CNG/LNG/H2.
 • Pompy do betonu
 • Urządzenia techniczne

Gdzie znajdę informacje o dozorze technicznym nad pompami do betonu?

Pompy do betonu to urządzenia techniczne znajdujące się pod dozorem technicznym.

Zapraszamy na stronę: Urządzenia do podawania płynnego betonu.
 • Rozporządzenie komisji UE 402/2013

Czy TDT wykonuje ocenę adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa systemu kolejowego na podstawie rozporządzenia wykonawczego komisji UE Nr 402/2013?

Tak, TDT wykonuje raporty z oceny w zakresie rozporządzenia 402/2013. Zapraszamy na stronę: Raport z oceny w zakresie 402/2013.
 • Odbiory techniczne

Gdzie znajdę informację, jakie odbiory techniczne można zlecić TDT?

Odbiory techniczne - na tej stronie znajdują się wszystkie ważne informacje związane z odbiorami technicznymi realizowanymi przez TDT.
 • Szkolenia

Jakie szkolenia oferuje Akademia TDT?

Oferta szkoleń - zapraszamy na stronę poświęconą szkoleniom! Wszystkie szkolenia w jednym miejscu.
 • Laboratorium TDT

Jakie rodzaje badań prowadzi Laboratorium TDT?

Rodzaje badań prowadzone przez Laboratorium TDT są przedstawione na stronie:  Laboratorium TDT.
 • Diagnosta samochodowy

Jak sprawdzić wynik egzaminu na diagnostę samochodowego?

Zawiadomienie o wyniku egzaminu kwalifikacyjnego z części teoretycznej lub praktycznej Dyrektor TDT wydaje z urzędu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego i przesyła Zdającemu na adres podany we wniosku.

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego Dyrektor TDT wydaje z urzędu i przesyła na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.

Status zakwalifikowania na egzamin teoretyczny i praktyczny można sprawdzić na stronie: Status zakwalifikowania diagnostów .
 • Doradcy DGSA

Jak sprawdzić wynik egzaminu na doradcę DGSA?

Wynik egzaminu na doradcę DGSA, a także wynik egzaminu poszerzającego uprawnienia doradcy DGSA można sprawdzić na stronie: Status kwalifikacji.
 • Awaria
 • Urządzenia techniczne
 • Wypadek

Awaria urządzenia lub wypadek – jak zgłosić do TDT?

Zgłoś awarię lub wypadek związany z eksploatacją urządzenia technicznego przez formularz on-line, który znajduje się na stronie: Zgłoszenie awarii.
 • Doradcy DGSA
 • Przewóz towarów niebezpiecznych

Gdzie znajdę wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN?

Zapraszamy na stronę: Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN (przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i żeglugą śródlądową).
 • Doradcy DGSA
 • Przewóz towarów niebezpiecznych

Gdzie znajdę doradcę ADN?

Dotychczas nie wydano świadectw doradcy DGSA w zakresie ADN (przewóz towarów niebezpiecznych żeglugą śródlądową).

Wykaz ekspertów w tym zakresie znajduje się na stronie: Lista ekspertów ADN.
 • Doradcy DGSA
 • Przewóz towarów niebezpiecznych

Gdzie znaleźć eksperta ADN?

Zapraszamy na stronę Znajdź eksperta ADN, gdzie jest zamieszczony wykaz ekspertów ADN (przewóz towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej) - dotychczas nie wydano świadectw doradcy DGSA w zakresie ADN.
 • Doradcy DGSA
 • Przewóz towarów niebezpiecznych

Gdzie znaleźć wykaz doradców RID?

Jeśli szukasz doradcy DGSA w zakresie RID, czyli osoby posiadającej świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym, zapraszamy na stronę: Znajdź doradcę RID.
 • Doradcy DGSA
 • Przewóz towarów niebezpiecznych

Gdzie znajdę wykaz doradców ADR?

Jeśli szukasz doradcy DGSA w zakresie ADR, czyli osoby posiadającej świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, zapraszamy na stronę:  Znajdź doradcę ADR.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych
 • Świadectwo ADR

Potrzebuję świadectwo ADR dla pojazdu należącego do Sił Zbrojnych RP. Gdzie znajdę informacje na ten temat?

Jak uzyskać świadectwo ADR dla pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych? Jak przedłużyć jego ważność lub otrzymać wtórnik?

Zapraszamy na stronę: Świadectwa ADR dla Sił Zbrojnych RP.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych
 • Świadectwo ADR

Jak uzyskać wtórnik świadectwa ADR?

Zagubione lub zniszczone świadectwo ADR dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych?

Sprawdź, jak uzyskać wtórnik: Świadectwa ADR – wydawanie wtórników.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych
 • Świadectwo ADR

Jak uzyskać lub przedłużyć świadectwo ADR?

Wszystkie ważne informacje na temat świadectw ADR (czyli świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych) znajdują się na stronie: Świadectwa ADR – wydawanie i przedłużanie.
 • Badania homologacyjne
 • Homologacja

Gdzie znajdę wykaz służb technicznych uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych?

Badania homologacyjne przeprowadzisz w służbach technicznych wyznaczonych przez Dyrektora TDT - wykaz jest na stronie Homologacja /Wykaz służb technicznych.
 • Stacja kontroli pojazdów

Gdzie znajdę rejestr wyposażenia stacji kontroli pojazdów, które uzyskało potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań?

 • Uznawanie kwalifikacji

Jakie kwalifikacje zawodowe nabyte w innych państwach członkowskich UE uznaje TDT?

 • Urządzenia techniczne

Jak przeprowadzić naprawę lub modernizację urządzenia technicznego?

Wszystkie ważne informacje na temat napraw lub modernizacji urządzenia technicznego znajdziesz na naszej stronie: Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja.
 • Urządzenia techniczne

Co zrobić w przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne podlegające dozorowi TDT?

Jeżeli w przypadku danego urządzenia technicznego nastąpi zmiana eksploatującego, zapraszamy na naszą stronę Zmiana eksploatującego.
 • Urządzenia techniczne

Jak zgłosić urządzenie techniczne do badania?

Zapraszamy na stronę Zgłoszenie urządzenia do badania. Dowiesz się, jak zgłosić do badania urządzenia techniczne już zarejestrowane w TDT, jak i nie zarejestrowane jeszcze w TDT.
 • Potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań

Jak uzyskać potwierdzenie dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa oraz przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich?

 • Stacja kontroli pojazdów

Jak uzyskać poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów?

Zapraszamy na stronę Stacja kontroli pojazdów / Poświadczenie zgodności stacji kontroli pojazdów, gdzie znajdziesz opis procedury i wnioski.
 • Uprawnienia zakładów

Jak znaleźć najbliższego przedsiębiorcę uprawnionego do napraw/modernizacji jakiegoś rodzaju urządzenia technicznego?

Zakłady uprawnione do napraw i modernizacji określonych urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu:
 • Kontakt

Gdzie znajdę kontakty do poszczególnych oddziałów TDT?

Kontakty do poszczególnych oddziałów TDT znajdują się w zakładce Lista danych kontaktowych.

 
 • Uprawnienia zakładów

Jak uzyskać uprawnienia zakładu wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu i ich elementy?

Zobacz stronę:  Uprawnienia zakładów.
 • Kontakt

W jakich godzinach jest czynny TDT i w jakich godzinach należy składać dokumenty osobiście?

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną kontaktową.
 • Zaświadczenia kwalifikacyjne

Jak uzyskać duplikat zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi, konserwacji, modernizacji urządzeń technicznych?

Do oddziału terenowego TDT, w którym zostało wydane zaświadczenie kwalifikacyjne należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub drogą elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany) wniosek o wydanie duplikatu. We wniosku należy podać dane osoby wnioskującej oraz numer PESEL / ID.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia lub oświadczenie zawrzeć w treści wniosku.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 65 zł na konto TDT wymienione w pkt. 8.

Punkt 19 na stronie: Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.
 • Zaświadczenia kwalifikacyjne

Jak uzyskać lub przedłużyć zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, konserwacji, modernizacji urządzeń technicznych?

Jeżeli kończy się ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy złożyć pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej (wymagany podpis kwalifikowany) o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do oddziału terenowego TDT, który wydał zaświadczenie.
Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego znajduje się na końcu strony: Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

 
 • Doradcy DGSA
 • Przewóz towarów niebezpiecznych

Jak uzyskać uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA) / poszerzyć uprawnienia / przedłużyć świadectwo?

Jak uzyskać uprawnienia doradcy DGSA, kiedy będą najbliższe egzaminy itp., dowiesz się z naszej strony Egzaminy na doradców DGSA. Dodatkowe porady na stronie: Załatw sprawę/ Egzaminy – doradcy DGSA

Egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prosimy o zapoznanie się również z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Infrastruktury: INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW
 • Diagnosta samochodowy

Gdzie i kiedy mogę zdawać egzamin na diagnostę?

Diagnosta samochodowy - jak nim zostać? Sprawdź najbliższe terminy egzaminów na diagnostów na stronie Komunikaty o terminach egzaminów na diagnostów.
 • Duplikaty - zbiorniki LPG/CNG/LNG oraz H2
 • Zbiornik LPG/CNG/LNG oraz H2

Jak uzyskać duplikat z protokołu badania i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, służących do napędu silników spalinowych w pojazdach?

Duplikaty - zbiorniki LPG/CNG/LNG oraz H2 - z protokołu badania i decyzji - jak je uzyskać dowiesz się odwiedzając stronę Zbiorniki LPG/CNG/LNG/H2.

Praktyczne porady na stronie: Duplikaty badań zbiorników LPG, CNG, LNG, H2.
 • Urządzenia techniczne

Jak zarejestrować lub wyrejestrować urządzenie techniczne?

W celu zarejestrowania lub wyrejestrowania urządzenia technicznego należy wypełnić odpowiedni wniosek i wysłać do właściwego oddziału terenowego TDT. 

Sprawdź, czy Twoje urządzenie podlega dozorowi technicznemu TDT na stronie Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu.

Wnioski oraz szczegóły dotyczące rejestracji konkretnych urządzeń znajdziesz odwiedzając stronę Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu.
 • Urządzenia techniczne

Jakie rodzaje urządzeń podlegają dozorowi technicznemu TDT?

 • Zbiornik LPG/CNG/LNG oraz H2

Jak przeprowadzić badanie zbiornika LPG, CNG, LNG lub H2 po 10 latach?

Czynności związane z przygotowywaniem do badań zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, służących do napędu silników spalinowych w pojazdach, mogą być wykonywane przez podmiot gospodarczy, który uzyska stosowne upoważnienia do wykonywania tych czynności z właściwego oddziału terenowego TDT.

Upoważnienie to może uzyskać instalator posiadający świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego lub zakład montujący instalacje w imieniu instalatora posiadającego ww. świadectwo homologacji, do której jest wpisany ww. montujący.

Zbiornik LPG/CNG/LNG oraz H2 sprężonego wodoru, przedstawiany do badań, może być demontowany i montowany tylko u instalatora lub w jego zakładzie montującym instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem w imieniu instalatora, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego.

Badania zbiorników LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowanych w układach zasilania pojazdów są przeprowadzane przez inspektorów TDT w zakładach upoważnionych przez oddziały terenowe TDT do przygotowywania przedmiotowych zbiorników do badań.

Wykaz zakładów upoważnionych przez TDT do przygotowywania do badań zbiorników zamontowanych na stałe w pojazdach znajduje się na stronie: Zbiorniki LPG/CNG/LNG/H2.

Informacje szczegółowe oraz wniosek o wykonanie badania zbiornika LPG,CNG, LNG, wodoru znajduje się również na stronie: Zbiorniki LPG/CNG/LNG/H2.
 • ePUAP

Jak złożyć wniosek przez ePuap?

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne TDT uruchomiło Elektroniczną Skrzynką Podawczą na platformie E-PUAP.

W celu złożenia wniosku do TDT konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Dokumenty w formie elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej TDT: www.tdt.gov.pl, wybierając właściwą dla danej sprawy podstronę.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do TDT:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza oraz dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu sprawy?

Zapraszamy do zakładki Załatw sprawę. Wybierz interesujący Cię zakres naszej działalności, a następnie sprawę, którą chcesz załatwić. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi, skontaktuj się z nami. Wykaz kontaktów znajdziesz w zakładce Lista danych kontaktowych.

Artykuł
należy do kategorii:
Informacje