Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Pojazd-bateria / wagon-bateria

Rodzaje urządzeń

Pojazd-bateria / wagon-bateria

 • Pojazd-bateria oznacza pojazd zawierający elementy połączone ze sobą wspólnym kolektorem i przymocowane na stałe do jednostki transportowej. Elementy pojazdu-baterii stanowią butle, zbiorniki rurowe, wiązki butli, bębny ciśnieniowe oraz cysterny do przewozu gazów o pojemności większej niż 450 dm3  (ADR).
 • Wagon-bateria oznacza wagon zawierający elementy połączone ze sobą wspólnym kolektorem i przymocowane na stałe do tego wagonu. Elementy wagonu-baterii stanowią butle, zbiorniki rurowe, wiązki butli, bębny ciśnieniowe oraz cysterny do przewozu gazów o pojemności większej niż 450 dm3 (RID).

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

rodzaj badania
rodzaj urządzeniaprzeznaczenieokresowepośrednie
pojazd - bateriamateriały wszystkich klas i gazów klasy 2 co 6 latco 3 lata
wagon - bateriamateriały wszystkich klas i gazów klasy 2 co 8 latco 4 lata

 

2. Zarejestrowanie urządzenia w TDT

 • Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w przypadku urządzeń już eksploatowanych na terenie RP księgę rewizyjną urządzenie wraz z wymaganą dokumentacją (wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
 • Rozpatrzenie wniosku i przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (wniosek o przeprowadzenie badań).
 • Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania. Uwaga – dla pojazdów baterii zgodnie z procedurą opisaną w zakładce Świadectwa ADR wydawane jest świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, które jest jednocześnie decyzją dopuszczającą urządzenie techniczne do eksploatacji.
 • Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Zakres wymaganych dokumentów oraz zakres badań doraźno-eksploatacyjnych dla pojazdu-baterii i wagonu-baterii będzie ustalany indywidualnie dla konkretnego urządzenia technicznego.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Urządzenie dla którego ustalono formę dozoru technicznego wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez Dyrektora TDT.
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze;
 • przeprowadza badanie podczas którego:
  • identyfikuje urządzenie na podstawie przedłożonej dokumentacji i tabliczki fabrycznej – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza stan techniczny urządzenia i jego połączenia z podwoziem wagonu – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza stan oraz działanie osprzętu zabezpieczającego oraz stan zabezpieczeń antykorozyjnych – wizyta u eksploatującego.

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący lub występujący w jego imieniu zakład uprawniony przygotowuje urządzenie do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący / zakład uprawniony zapewnia obsługę techniczną oraz urządzenia niezbędne do wykonywanych badań.
Przygotowując urządzenie do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Pozostałe zbiorniki, cysterny i kontenery do przewozu towarów niebezpiecznych: