Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKontaktSkargi, wnioski, petycje, odwołania

Skargi, wnioski, petycje, odwołania

TDT

Skargi, wnioski, petycje, odwołania

I. Jednostka Inspekcyjna TDT

SKARGI, WNIOSKI I ODWOŁANIA

Transportowy Dozór Techniczny, powołany zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zmianami, t.j.), jako Jednostka Inspekcyjna upoważniona do wydawania decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zmianami, t.j.).

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

PETYCJE

Transportowy Dozór Techniczny jako Jednostka Inspekcyjna, upoważniona do wydawania decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, powołana zgodnie z ustawą j.w., rozpatruje petycje zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195 z późn. zm., t.j.).

II. Jednostka Oceniająca Zgodność TDT

SKARGI

TDT jako Jednostka Oceniająca Zgodność rozróżnia dwa rodzaje skarg:
– dotyczące działalności TDT w obszarze certyfikacji i oceny zgodności,
– dotyczące Klientów certyfikowanych przez TDT.

 • Każda skarga złożona w formie pisemnej do TDT jest rejestrowana, a składający skargę otrzymuje potwierdzenie jej wpływu i rejestracji.
 • TDT nie podejmuje żadnych działań dyskryminujących wobec składającego skargę.
 • Skarga jest rozpatrywana przez Kierownika Jednostki Oceniającej Zgodność w ciągu czterech tygodni. W tym terminie składający skargę otrzymuje informację o przebiegu i wyniku jej rozpatrywania oraz o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności – w przypadku uznania skargi. Decyzja jest podejmowana z zachowaniem zasady bezstronności.
 • Skargi dotyczące Klientów certyfikowanych przez TDT należy składać po uprzednim wyczerpaniu możliwości uzyskania satysfakcjonującej reakcji Klienta. TDT zwraca się do danego Klienta o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
 • W przypadku rozpatrywania skargi dotyczącej działalności TDT, Kierownik Jednostki Oceniającej Zgodność podejmuje decyzję o jej uznaniu lub odrzuceniu. W przypadku odrzucenia takiej skargi i podtrzymania jej przez składającego, Kierownik Jednostki Oceniającej Zgodność kieruje ją do rozpatrzenia przez działający przy TDT Komitet ds. Ochrony Bezstronności (KOB).  Opinia KOB brana jest pod uwagę przy ostatecznej decyzji Dyrektora TDT, lecz nie jest dla niego wiążąca.
 • W przypadku zastrzeżeń co do sposobu załatwienia skargi, składający skargę może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, jeżeli inne sposoby nie pozwalają na dojście do porozumienia.

ODWOŁANIA

 • Klient ma prawo składać odwołanie od decyzji TDT w sprawach związanych z prowadzonymi procesami certyfikacji i oceny zgodności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji.
 • Każde odwołanie złożone w formie pisemnej do TDT jest rejestrowane, a składający odwołanie otrzymuje potwierdzenie jego wpływu i rejestracji.
 • TDT nie podejmuje żadnych działań dyskryminujących wobec Klienta składającego odwołanie.
 • Odwołanie jest rozpatrywane zgodnie z procedurami TDT przez Kierownika Jednostki Oceniającej Zgodność lub przez wyznaczoną przez niego osobę, która nie była zaangażowana w żaden sposób w ocenę danego Klienta.
 • Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Kierownik Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności.
 • W przypadku pozytywnej decyzji, Klient otrzymuje odpowiednią informację i TDT podejmuje odpowiednie działania satysfakcjonujące Klienta.
 • W przypadku negatywnej decyzji, Klient otrzymuje informację wraz z uzasadnieniem. Podtrzymanie odwołania przez Klienta skutkuje skierowaniem sprawy do Komitetu ds. Ochrony Bezstronności działającego przy TDT, złożonego z przedstawicieli stron zainteresowanych procesami certyfikacji. Ostateczną decyzję w sprawie odwołania podejmuje Dyrektor TDT, uwzględniając opinię Komitetu ds. Ochrony Bezstronności. Uznanie odwołania przez Dyrektora skutkuje przekazaniem sprawy do Kierownika Jednostki Oceniającej Zgodność i pozytywnym jej rozstrzygnięciem dla składającego odwołanie. W efekcie są również podejmowane odpowiednie działania korygujące.
 • Oddalenie odwołania przez Dyrektora TDT umożliwia Klientowi skierowanie sprawy na drogę sądową.
 • Termin rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi wynosi dwa miesiące od daty wpłynięcia odwołania.

Do pobrania


W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji oceny zgodności będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Warszawie.

Artykuł
należy do kategorii:
Informacje

Transportowy Dozór Techniczny

 • Godziny pracy:
 • Adres:


 • E-mail:
 • Telefon:
 • Informacje:

Transportowy Dozór Techniczny przyjmuje pisma, dokumentację oraz przesyłki kurierskie w godzinach od 8:00–15:00.