Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówŚwiadectwo homologacji typu UE pojazdu – wydanie lub zmiana

Świadectwo homologacji typu UE pojazdu – wydanie lub zmiana

Załatw sprawę

Świadectwo homologacji typu UE pojazdu - wydanie lub zmiana

 1. Co powinienem wiedzieć?

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu UE pojazdu. O wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu UE pojazdu może wystąpić jego producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

 

 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

 

 1. Czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 • Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu UE pojazdu (załączony na końcu strony) wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. (Obowiązujące akty prawne nie zawierają wzoru wniosku, przewidują natomiast jakie konkretnie informacje muszą się na nim znaleźć. Skorzystaj z wniosku załączonego na końcu niniejszej strony, aby mieć pewność, że dokument ten będzie zawierał wszystkie wymagane dane.)
 • Spis treści pakietu informacyjnego.
 • Folder informacyjny.
 • Sprawozdanie z badań homologacyjnych wykonanych przez służbę techniczną.
 • Wykaz osób upoważnionych po podpisywania świadectw zgodności (wzór w załączeniu na końcu strony).
 • Wypełnione świadectwo zgodności. (Świadectwo zgodności musi zostać wypełnione danymi przynajmniej dla jednej wersji z danego rozszerzenia, o które wnioskuje producent.)
 • W procedurze mieszanej: sprawozdania z badań homologacyjnych przedmiotów wyposażenia i części wykonanych przez służbę techniczną.
 • Kopie świadectw homologacji dla przedmiotów wyposażenia i części uzyskanych na obecnym etapie homologacji.
 • W procedurze wielostopniowej: kopię świadectwa homologacji poprzedniego/poprzednich etapów homologacji. Zwróć uwagę, że wymagane jest dostarczenie świadectwa homologacji (nie świadectwa zgodności) z poprzedniego/poprzednich etapów. Załącz do akt samo świadectwo, bez jego załączników.
 • Aktualny dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli zgodności produkcji z wynikiem pozytywnym (o ile dokument nie został wcześniej przedstawiony organowi udzielającemu homologacji).
 • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).
 • Deklaracje producenta (jeśli wymagane; np. w sprawie OBD).

 

 1. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia:

„Za czynności związane z systemami homologacji ustala się stawkę za godzinę pracy w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), obowiązującej w dniu rozpoczęcia tych czynności i pomnożonej przez liczbę godzin wykonywania tych czynności.”

Zgodnie z art. 69 ust. 2 tej ustawy stosowane są następujące kwoty maksymalne:

 1. Opłata za wydanie świadectwa homologacji typu UE pojazdu – maksymalnie 1600 zł.
 2. Opłata za zmianę świadectwa homologacji typu UE pojazdu – maksymalnie 400 zł.

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu UE pojazdu należy wykonać po otrzymaniu świadectwa homologacji typu UE pojazdu oraz stosownego rachunku wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

 1. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
SWIFT: CITIPLPX
IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do służby technicznej celem przeprowadzenia badań. Wykaz służb technicznych jest publikowany na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego pod adresem https://www.tdt.gov.pl/dzialalnosc/homologacja-opis/wykaz-sluzb-technicznych/ .

Krok 2

Poddać się kontroli zgodności produkcji wykonywanej przez Transportowy Dozór Techniczny lub upoważnioną do tego służbę techniczną – o ile taki ważny dokument nie został wcześniej przedstawiony organowi udzielającemu homologacji.

Krok 3

Wypełnić wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu UE pojazdu wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.

Krok 4

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową pod adresem Transportowego Dozoru Technicznego

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 5

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

W przypadku odbioru świadectwa homologacji typu UE pojazdu przez pełnomocnika, musi on przekazać pełnomocnictwo do odbioru dokumentu wystawione przez wnioskodawcę (jeśli nie zostało wcześniej złożone do akt) oraz swój dowód osobisty.

Krok 6

Uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego opłatę wynikającą z otrzymanego rachunku tytułem wydania lub zmiany świadectwa homologacji typu UE pojazdu.

 

 1. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

 

 1. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową pod adresem:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 

 1. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminach: 14 dni od dnia doręczenia decyzji oraz 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Znajdź sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja