Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęStacje kontroli pojazdówPotwierdzenie dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

Potwierdzenie dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

Załatw sprawę

Potwierdzenie dla mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

Informujemy, iż adres skp@tdt.gov.pl służy do kontaktu z Wydziałem Stacji Kontroli Pojazdów, z osobami zajmującymi się wydawaniem potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.

Wydanie potwierdzenia – co należy zrobić?

1. Złóż wniosek o wydanie potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań w zakresie mocowania siedzeń i kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, określonych w  §9d, §9f, §9g, §9h, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – (zob. wniosek na końcu strony).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty:

  • dowód wpłaty za wydanie potwierdzenia – wysokość opłaty oraz dane niezbędne do wykonania przelewu przedstawiono poniżej;
  • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  • zdjęcie tabliczki znamionowej pojazdu;
  • krótki opis wprowadzonych zmian konstrukcyjnych w pojeździe wraz z dokumentacją fotograficzną w szczególności z uwzględnieniem mocowań ISOFIX ;
  • dowód zakupu nowych pasów bezpieczeństwa lub oświadczenie, w przypadku pasów pierwotnie zamontowanych w pojeździe;
  • dokument wystawiony przez przedsiębiorcę , o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy – Prawo o ruchu drogowym, potwierdzający dokonanie zmian konstrukcyjnych – dotyczy zmian, o których mowa w §9d i §9f rozporządzenia.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w oryginale w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek można przesłać pocztą na powyższy adres lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Wniosek można złożyć również w oddziale terenowym TDT (wykaz oddziałów w zakładce Lista danych kontaktowych).

2. Pracownik TDT sprawdzi wniosek. 

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów.

Jeżeli twój wniosek spełnia wymagania formalne, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przekaże sprawę do odpowiedniego oddziału terenowego TDT. Wyznaczony inspektor oddziału terenowego skontaktuje się z tobą w celu ustalenia terminu dokonania sprawdzenia poprawności wprowadzonych zmian w pojeździe.

3. Sprawdzenie poprawności wprowadzonych zmian w pojeździe.

Inspektor TDT, w uzgodnionym z tobą terminie, dokona sprawdzenia pojazdu w zakresie wprowadzonych zmian. Podczas sprawdzenia sporządzony zostanie protokół, który będzie stanowił podstawę wydania stosownego potwierdzenia.

4. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda ci potwierdzenie.

Jeśli wprowadzone zmiany w pojeździe będą zgodne z warunkami technicznymi, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda potwierdzenie.

Potwierdzenie nie posiada terminu ważności. Powyższe potwierdzenie będzie niezbędne do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Opłata

Opłata za wydanie potwierdzenia spełnienia przez pojazd odpowiednich wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów:

  • §9f oraz §9h wynosi 1000 zł;
  • §9d oraz §9g (zwiększenie do 6 miejsc) wynosi 1700 zł; zwiększenie o każde kolejne 3 miejsca: dodatkowo 300 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr:
27 1130 1017 0020 1237 5820 0001.

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata dotyczy wydania potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań, nr VIN pojazdu: …….., imię i nazwisko właściciela pojazdu lub nazwa przedsiębiorcy”.

 

Wymagania dotyczące warunków technicznych

Do pobrania

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów