Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTOdbiory techniczneWeryfikacja przez Jednostkę Wyznaczoną

Weryfikacja przez Jednostkę Wyznaczoną

Weryfikacja przez Jednostkę Wyznaczoną

Transportowy Dozór Techniczny jako pierwszy został wyznaczony prawomocną decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DTW-WRIK.810.14.2020.KP z 25 kwietnia 2022 r. do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej, przeprowadzającej ocenę zgodności podsystemu „Tabor” z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei.

Ocena zgodności podsystemu „Tabor”, o której mowa w § 3 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności, zwana dalej procesem weryfikacji, prowadzona jest w oparciu o właściwe krajowe specyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjne, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei.

Proces weryfikacji prowadzony jest zgodnie z wymogami:

1) Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności,

3) Listy Właściwych Krajowych Specyfikacji Technicznych i Dokumentów Normalizacyjnych, Których Zastosowanie Umożliwia Spełnienie Zasadniczych Wymagań Systemu Kolei wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia 5 listopada 2021 r., na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

4) Decyzji Komisji 2010/713 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE,

5) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011,

6) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona).

 

Wykaz pośrednich potwierdzeń weryfikacji i certyfikatów weryfikacji

Pozostałe sprawy z zakresu odbiorów technicznych: