Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Urządzenia do odzyskiwania par paliwa

Przepisy

Urządzenia do odzyskiwania par paliwa

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa.

  • Urządzenia do odzyskiwania par paliwa to urządzenia zainstalowane na stacjach paliw płynnych, służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych.
  • Urządzenia do odzyskiwania par paliwa podlegają dozorowi technicznemu w toku ich eksploatacji, w zakresie zapewnienia minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa.
  • TDT sprawuje dozór techniczny nad urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.

Najważniejsze akty prawne stanowiące podstawę dozoru technicznego urządzeń technicznych:
– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
– rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Obowiązki eksploatującego

Eksploatujący urządzenie do odzyskiwania par paliwa jest obowiązany do:

  • posiadania dokumentu potwierdzającego spełnienie przez to urządzenie wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa określonego w rozporządzeniu (potwierdzeniem spełnienia przez urządzenie wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa jest dokument wydany przez producenta potwierdzający spełnienie przez to urządzenie wymagań określonych w normie PN-EN 16321-1:2014-02),
  • zapewnienia spełniania przez to urządzenie w toku jego eksploatacji wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa określonych w rozporządzeniu,
  • poddania tego urządzenia badaniom technicznym, w tym okresowym badaniom technicznym z częstotliwością określoną w rozporządzeniu,
  • uzyskania potwierdzenia przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego spełnienia wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa określonych w rozporządzeniu w wyniku przeprowadzonego badania technicznego.

Okresowe badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa

Okresowe badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa przeprowadza się:

  • raz na rok;
  • raz na 3 lata – w przypadku urządzeń wyposażonych w automatyczne systemy monitorowania zapewniające:

a) wykrywanie usterki w prawidłowym funkcjonowaniu systemu odzyskiwania par paliwa oraz samego systemu monitorowania,
b) sygnalizowanie usterki, o której mowa w lit. a,
c) automatyczne zatrzymanie przepływu paliwa z wadliwego odmierzacza paliw płynnych, jeśli usterka, o której mowa w lit. a, nie zostanie naprawiona w ciągu 7 dni.

Badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa przeprowadza się zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i najlepszą praktyką, w szczególności zgodnie z metodami określonymi w normie PN-EN 16321-2:2014-02.

Opłata za badania techniczne

Zgodnie z art. 34. ust. 2a ustawy o dozorze technicznym, opłatę za badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa ustala się jako sumę:
1) stawki jednostkowej wynoszącej 100 zł pomnożonej przez liczbę poddanych badaniu węży nalewczych znajdujących się przy odmierzaczach paliw płynnych;
2) kosztu podróży służbowej inspektora.

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu