Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęUrządzenia objęte dozorem technicznymWytwarzanie, naprawa lub modernizacja

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja

Załatw sprawę

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym wytwarzanie urządzeń technicznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym, wykonanie naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego, z wyjątkiem urządzeń objętych dozorem uproszczonym wg art. 15 ust. 1 ww. ustawy, wymaga uprzedniego uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
Naprawa, a także modernizacja urządzenia technicznego może być przeprowadzona według uzgodnionej dokumentacji technicznej przez przedsiębiorcę posiadającego uprawnienie nadane przez jednostkę dozoru technicznego na podstawie art. 9 ustawy o dozorze technicznym.

Dokumentacja techniczna naprawy/modernizacji

  • Dokumentację techniczną naprawy, a także modernizacji urządzenia technicznego należy złożyć do uzgodnienia do oddziału terenowego TDT, w którym zarejestrowane jest urządzenie techniczne poddawane naprawie czy modernizacji. Lista oddziałów terenowych TDT wraz z adresami i danymi kontaktowymi znajduje się w zakładce Kontakt.
  • Jeśli warunki odniesienia nie stanowią inaczej, dokumentacja techniczna naprawy oraz modernizacji powinna zawierać co najmniej:

– wykaz zastosowanych specyfikacji technicznych i norm,
– ogólny opis urządzenia,
– wykaz (spis) rysunków, schematów, obliczeń itp.,
– rysunki zestawieniowe i schematy wraz z opisami,
– wymagania dotyczące eksploatacji,
– obliczenia projektowe,
– program prób i badań,
– analiza bezpieczeństwa – jeśli jest wymagana,
– wykaz wyposażenia, a w szczególności urządzenia bezpieczeństwa,
– inne informacje wymagane postanowieniami warunków odniesienia.

  • Dokumentacja powinna być dostarczona do uzgodnienia co najmniej w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla TDT i co najmniej jednego dla wnioskodawcy.
  • Uzgodnienie dokumentacji następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia lub od daty jej uzupełnienia. W przypadkach szczególnych termin ten może być wydłużony ze względu na złożoność dokumentacji, specyfikę urządzenia lub szczególny sposób jego eksploatacji.