Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

DPPL – duże pojemniki do przewozu luzem

Rodzaje urządzeń

DPPL - duże pojemniki do przewozu luzem

Duży pojemnik do przewozu luzem (IBC) oznacza opakowanie przenośne, sztywne lub elastyczne, inne niż określone w dziale 6.1 ADR, które:

 • ma pojemność:
  • nie większą niż 3,0 m3 dla materiałów ciekłych i stałych grupy pakowania II i III;
  • nie większą niż 1,5 m3 dla materiałów stałych grupy pakowania I, jeżeli są zapakowane do DPPL elastycznego, ze sztywnego tworzywa sztucznego, złożonego, tekturowego lub drewnianego;
  • nie większą niż 3,0 m3 dla materiałów stałych grupy pakowania I, jeżeli są zapakowane do DPPL metalowego;
  • nie większą niż 3,0 m3 dla materiałów promieniotwórczych;
 • jest wykonane w sposób umożliwiający manipulację zmechanizowaną;
 • jest odporne na obciążenia występujące przy manipulowaniu i w przewozie, co powinno być potwierdzone badaniami podanymi w dziale 6.5 ADR.

Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się DPPL sztywne i elastyczne, tj:

 • do materiałów stałych, napełnianych lub rozładowywanych:
  • grawitacyjnie,
  • pod ciśnieniem wyższym niż 0,01 MPa,
 • do materiałów ciekłych.

1. Wymagania ogólne

Wymagania odnośnie stosowania (eksploatacji) DPPL, zawiera dział 4.1 Umowy ADR (ADR)/Regulaminu RID (RID)/Umowy ADN (ADN) natomiast wymagania techniczne w  zakresie budowy, badań, konstrukcji i  oznakowania (kodowania), regulują przepisy zawarte w dziale 6.5. ww. przepisów.

DPPL podlegają pod dozór techniczny, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i mogą być eksploatowane na podstawie decyzji wydanej przez TDT w myśl art. 14 ustawy o dozorze technicznym.

Zgodnie z  rozdziałem 6.4.5 ADR/RID/ADN, DPPL powinny być  wytwarzane i  badane według programu zapewnienia jakości, uznanego przez właściwą władzę i gwarantującego zgodność DPPL z  wymaganiami Działu 6.5. Dla każdego typu konstrukcji DPPL powinien być wystawiony certyfikat oraz przyporządkowane oznaczenie zgodne z 6.5.2 ADR/RID/ADN, potwierdzające, że typ konstrukcji, włącznie z jego wyposażeniem przeszedł z wynikiem pozytywnym wymagane badania i próby. Pozytywny wynik tych badań (prób) jest potwierdzeniem odporności pojemnika DPPL na czynniki i  obciążenia występujące podczas transportu (czynności obsługowe), tym samym daje wytwórcy prawo do oznaczania każdego DPPL w sposób określony w ADR/RID/ADN, zgodnie z 6.5.2.1.1.

Każdy DPPL powinien zostać poddany badaniom odbiorczym na etapie wytwarzania (u producenta), które powinny obejmować zakres co najmniej zgodny z  wymaganiami 6.5.4.4.1 (a) ADR/RID/ADN oraz na etapie eksploatacji, badaniom okresowym, zgodnie z 6.5.4.4.1 (a) i (b) oraz 6.5.4.4.2.

Poświadczenie z każdego wykonanego badania i próby powinno być przechowywane przez właściciela DPPL, co najmniej do następnego badania lub próby oraz powinno zawierać wyniki badań i prób a także identyfikować stronę wykonującą badania, zgodnie z 6.5.4.4.3 ADR/RID/ADN.

 

2. Etap wytwarzania (producenci krajowi)

W pierwszej fazie należy uzgodnić z TDT dokumentację prototypu nowego typu DPPL.

Prototyp DPPL powinien być wykonany na podstawie uzgodnionej z TDT dokumentacji technicznej w zakładzie posiadającym uprawnienia do wytwarzania tych urządzeń, nadane przez TDT myśl art. 9 ustawy o dozorze technicznym, z której wynika, iż urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy i modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który posiada uprawnienie, wydane w formie decyzji administracyjnej, zwanej „uprawnieniem”, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, którym w tym przypadku jest Dyrektor TDT.

Kwestie związane z opłatami za wykonane czynności dozoru technicznego przez TDT reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Należy przedłożyć do uzgodnienia w TDT w Warszawie dokumentację techniczną prototypu DPPL (w trzech egzemplarzach), potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w dziale 6.5 Umowy ADR, dotyczących budowy konstrukcji, wyposażenia i badań.

Dodatkowo dokumentacja konstrukcyjna zbiornika powinna zawierać wszystkie dodatkowe informacje wymagane w 6.5 Umowy ADR dotyczące zastosowanego wyposażenia konstrukcyjnego, oznakowania, wyposażenia obsługowego, etc.

Po zatwierdzeniu dokumentacji technicznej prototypu w TDT, odporność DPPL na czynniki i obciążenia występujące podczas transportu i czynności obsługowe powinny zostać potwierdzone odpowiednimi badaniami przewidzianymi w dziale 6.5 ADR/RID/ADN. Badania prototypu na zgodność z działem 6.5, przeprowadza w Polsce upoważniona wyspecjalizowana jednostka badawcza:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań,
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa,
tel.: (22) 842 20 11 office@cobro.org.pl, info@cobro.org.pl

Pozytywny wynik badań daje wytwórcy prawo do oznaczania każdego DPPL w sposób określony w 6.5.2.1.1. ADR/RID/ADN Znakowanie określone w pkt 6.5.2.1.1 rozpoczynające się od symbolu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla opakowań „UN” opisuje dany rodzaj pojemnika i potwierdza, że DPPL został wyprodukowany i  przeznaczony do użytku zgodnie z przebadanym typem i przepisami działu 6.5 ADR/RID/ADN. Symbol ONZ dla opakowań (UN)  jest potwierdzeniem, że opakowanie, cysterna przenośna lub MEGC spełniają odpowiednie wymagania.

Po wykonanych badaniach prototypu przez COBRO ale przed przystąpieniem do produkcji przemysłowej należy przedłożyć ponownie dokumentację techniczną zatwierdzoną dla prototypu do uzgodnienia (zatwierdzenia) przez TDT dla produkcji seryjnej wraz z kopią certyfikatu (sprawozdania z badań) potwierdzającego, że ten typ konstrukcji przeszedł badania z wynikiem pozytywnym.

Po zatwierdzeniu ww. dokumentacji każdy wytworzony DPPL powinien zostać poddany badaniom odbiorczym z udziałem inspektora TDT, o zakresie zgodnym z ADR/RID/ADN.

Na podstawie pozytywnego wyniku badań wystawiana jest przez TDT decyzja dopuszczająca DPPL do eksploatacji.

 

3. Badania

Każdy DPPL metalowy, ze sztywnego tworzywa sztucznego i złożony, powinien być badany w sposób uznany przez właściwą władzę:

 • przed oddaniem go do eksploatacji (w tym po regeneracji), a następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat, pod względem:
  • zgodności z typem konstrukcji i prawidłowości oznakowania
  • oceny stanu wewnętrznego i zewnętrznego;
  • prawidłowego działania wyposażenia obsługowego.
 • nie rzadziej, niż co 2,5 roku, pod względem:
  • oceny stanu zewnętrznego;
  • prawidłowego działania wyposażenia obsługowego.

Każdy DPPL metalowy, ze sztywnego tworzywa sztucznego i złożony, przeznaczony dla materiałów ciekłych lub materiałów stałych, ładowanych lub rozładowywanych pod ciśnieniem, przed pierwszym użyciem do przewozu a następnie w odstępach czasu nie dłuższych niż 2,5 roku powinien przejść z wynikiem pozytywnym próbę szczelności.

 

4. Przyjęcie do ewidencji TDT

W celu otrzymania decyzji dopuszczającej do eksploatacji DPPL należy do właściwego oddziału TDT przedłożyć wniosek o rejestrację i wykonanie badań doraźnych eksploatacyjnych (rejestracyjnych) wraz z nw. dokumentacją zawierającą co najmniej:

 • poświadczenie (kopię) z badania wykonanego przez „właściwą władzę” kraju wytwórcy, w zakresie określonym dla danego rodzaju DPPL, zgodnie z 6.5.4.4.1 i 6.5.4.4.2 ADR/RID/ADN (zgodnie z 6.5.4.4.3 sprawozdanie z każdego badania i próby powinno być przechowywane przez właściciela DPPL, co najmniej do następnego badania lub próby oraz powinno zawierać wyniki badań i prób a także identyfikować stronę wykonującą);
 • rysunki, lub inną dokumentację, która pozwoli ocenić zgodność DPPL z zatwierdzonym typem konstrukcji;
 • dokument (schemat), z którego powinno jasno wynikać jakie jest wyposażenie konstrukcyjne danego typu DPPL (zawór spustowy, urządzenia obniżające ciśnienie, uszczelnienia, itp. – jeżeli dotyczy);
 • instrukcję eksploatacji w języku polskim (zawierającą sposób i ew. warianty napełniania/opróżniania/ograniczenia).

Po nadaniu nr ewidencyjnego TDT inspektor wykona badanie doraźne i na podstawie pozytywnego wyniku badania wyda decyzję dopuszczającą poszczególne urządzenia do eksploatacji, zgodnie z art. 14 ustawy o dozorze technicznym.

W przypadku urządzeń fabrycznie nowych (dotychczas nieeksploatowanych), spełniających wymagania działu 6.5. ADR/RID/ADN, możliwym jest wykonanie badania doraźnego na terenie firmy – właściciela urządzenia, w przeciwnym wypadku badanie należy wykonać w zakładzie uprawnionym (lista poniżej).

Pozostałe zbiorniki, cysterny i kontenery do przewozu towarów niebezpiecznych: