Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zbiorniki przenośne

Rodzaje urządzeń

Zbiorniki przenośne

Zbiornik przenośny – zbiornik gaśnicy na czynnik gaśniczy, butla aparatu oddechowego, butla aparatów do nurkowania lub zbiornik urządzenia specjalnego.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

lp.rodzaj urządzeniaforma dozorurewizja zewnętrznarewizja wewnętrznapróba ciśnieniowaKsiążka ruchu
88Zbiorniki gaśnic przeznaczone na czynnik gaśniczy będące pod stałym ciśnieniem, z uwzględnieniem lp. 92uproszczony----
89Zbiorniki gaśnic przeznaczone na czynnik gaśniczy, niebędące pod stałym ciśnieniem, zasilane czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butla, nabój), w gaśnicach przenośnychuproszczony----
90Zbiorniki urządzeń specjalnych: PD ×V > 300 barów × litrpełnyterminy jak dla butli do gazu kl. 2 wg ADRterminy jak dla butli do gazu kl. 2 wg ADRterminy jak dla butli do gazu kl. 2 wg ADR-
91Zbiorniki urządzeń specjalnych: PD ×V ≤ 300 barów × litruproszczony ----
92Zbiorniki gaśnic na dwutlenek węglapełny10 lat 10 lat 10 lat -
93Butle aparatów oddechowych do użytku lądowego: stalowe, aluminiowe, kompozytowepełny5 lat5 lat5 lat-
94Butle aparatów do nurkowania: stalowe, aluminiowe, kompozytowe z wkładką stalowąpełny2 lata2 lata2 lata-
95Butle aparatów do nurkowania: kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną, bez wkładkipełny5 lat5 lat5 lat-

 

2. Zarejestrowanie zbiorników przenośnych w TDT

Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urządzenie zostaje zarejestrowane otrzymując numer ewidencyjny TDT i następuje przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).

Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.

Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania zbiornika

Dokumentacja rejestracyjna dostarczona w dwóch egzemplarzach powinna zawierać:

 • opis techniczny urządzenia ciśnieniowego zgodny z §12 rozporządzenia NUC (rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych),
 • dokumenty dostarczone przez wytwarzającego wraz z urządzeniem ciśnieniowym, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, w zakresie istotnym dla oceny wyjściowego poziomu bezpieczeństwa urządzenia i wykonania czynności przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatacje urządzenia,
 • rysunek urządzenia ciśnieniowego z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w szczególności płaszcza i den, oraz wykazem materiałów użytych do jego budowy,
 • schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania,
 • plan usytuowania urządzenia ciśnieniowego, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiednich urządzeń lub budynków,
 • opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacją, z uwzględnieniem źródeł zasilania,
 • instrukcje eksploatacji urządzenia ciśnieniowego, której zawartość powinna być zgodna z §13 rozporządzenia NUC.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze,
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan i oznakowanie – wizyta u eksploatującego;
 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego;
 • przeprowadza badanie odbiorcze – wizyta u eksploatującego.

 

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący przygotowuje zbiornik do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.

Przygotowując zbiornik do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Pozostałe urządzenia ciśnieniowe:

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu