Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęStacje kontroli pojazdówZezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów cywilnych

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów cywilnych

Załatw sprawę

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów cywilnych

Jeśli posiadasz pojazd nienormatywny, którym przewozisz niepodzielne ładunki (np. elementy maszyn i urządzeń, mostów, suwnic czy elektrowni wiatrowych), użytkujesz pojazd o specjalnej konstrukcji (np. zamiatarka z kierownicą po prawej stronie), albo chcesz poruszać się po drodze żurawiem samojezdnym czy pojazdem z zabudowaną pompą do betonu lub jeśli posiadany przez Ciebie pojazd nie ma wymaganej 17-znakowej cechy identyfikacyjnej, możesz wnioskować o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

Informujemy, iż adres info@tdt.gov.pl służy do kontaktu z Wydziałem Stacji Kontroli Pojazdów, zajmującym się wydawaniem zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

 

Wydanie zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych – co należy zrobić?

 

1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych (wzór wniosku na dole strony).

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, należy złożyć w oryginale w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego przy ulicy Puławskiej 125, 02-707 Warszawa. Wniosek można przesłać pocztą na powyższy adres lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

Wnioski przesłane na adres poczty elektronicznej (e-mail) pozostaną bez rozpoznania.

Pamiętaj:

  • Wniosek musi zostać złożony w oryginale przez właściciela pojazdu. Jeżeli właścicielem pojazdu jest np. firma leasingowa, a wniosek podpisał pełnomocnik właściciela, do wniosku dołącz oryginał pełnomocnictwa (dodatkowe informacje o pełnomocnictwie – poniżej).
  • Zweryfikuj zakres wnioskowanego odstępstwa. Wskazane na wniosku przekroczone parametry dot. dopuszczalnych mas, nacisków osi pojazdu czy wymiarów, przekraczające wartości wskazane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów, muszą być precyzyjne i szczegółowe z podaniem ich konkretnej wartości i jednostki np. metry, kilogramy. Wskazane we wniosku wartości nie mogą przekraczać technicznych parametrów określonych w dokumentach homologacyjnych pojazdu. Zwróć szczególną uwagę na to, by wszystkie niezgodne z przepisami elementy wyposażenia pojazdu, parametry techniczne i ich wartości zostały wskazane na zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (dokument uzyskasz w Stacji Kontroli Pojazdów).
  • Do wniosku załącz wymagane dokumenty – złóż je w oryginale lub w formie odpisu zgodnie z art. 76a §2 i §3 Kodeksu postępowania administracyjnego wraz ze stosownym tłumaczeniem (jeśli oryginały są w innym języku niż polski). Kopie dokumentów potwierdzone przez osoby do tego nieuprawnione nie są akceptowane. W przypadku gdy przekażesz oryginały dokumentów, zostaną one zwrócone na Twój wniosek, po dokonaniu przez Transportowy Dozór Techniczny urzędowego poświadczenia ich zgodności.
  • Jeśli wniosek składasz za pośrednictwem platformy ePUAP podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym. Pamiętaj, również dokumenty dołączone do wniosku muszą zostać podpisane elektronicznie przez osobę do tego umocowaną. Odpisy dokumentów (np. dowód rejestracyjny, świadectwo zgodności, tłumaczenia dokumentów, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu) powinny być sporządzone zgodnie z art. 76a §2 i §3 Kodeksu postepowania administracyjnego, tzn. powinny być potwierdzone (podpisane elektronicznie)  przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, wraz ze stosownym tłumaczeniem (jeśli oryginały są w innym języku niż polski).
  • Szczegółowe informacje dot. wymaganych danych, które należy umieścić na wniosku jak również katalog dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, precyzyjnie zostały wskazane w art. 67 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Pełnomocnictwo:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych może w imieniu właściciela pojazdu złożyć (podpisać) jego pełnomocnik. Pamiętaj aby w lewym górnym rogu wniosku wskazać faktycznego właściciela pojazdu, np. firma leasingowa.
  • W przypadku pełnomocnictw należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowego wystawcę pełnomocnictwa imiennego, uprawnionego do reprezentacji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Reprezentowanie wnioskodawcy przez pełnomocnika wiąże się z dodatkową opłata skarbową w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Uzasadnienie wniosku:

Zezwolenie na odstępstwo wydawane jest wyłącznie w indywidualnym, uzasadnionym przypadku, dlatego pamiętaj, aby precyzyjnie uzasadnić składany wniosek. Zatem jeśli przewozisz towary nienormatywne (np. niepodzielne elementy maszyn i urządzeń, mostów, suwnic czy elektrowni wiatrowych), użytkujesz pojazd o specjalnej konstrukcji (np. zamiatarka ulic z kierownicą po prawej stronie), chcesz poruszać się po drogach żurawiem samojezdnym czy pojazdem z zabudową – pompa do betonu lub posiadasz pojazd bez wymaganego 17-znakowej cechy identyfikacyjnej, wskaż w jakim charakterze pojazd będzie wykorzystywany i dlaczego dane działania muszą być wykonane pojazdem przekraczającym przyjęte normy.

Informacje szczegółowe dotyczące następujących rodzajów pojazdów:

 

2. Pracownik TDT sprawdzi wniosek. 

Jeżeli Twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to organ wezwie Cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to Twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeżeli Twój wniosek spełnia wymagania formalne, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego dalej będzie prowadził sprawę.

 

3. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego rozpatrzy Twój wniosek o wydanie zezwolenia. W przypadku wątpliwości, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego poprosi Cię o złożenie wyjaśnień.

Na  podstawie wniosku oraz dołączonych dokumentów, zostanie podjęta decyzja w jakim zakresie możliwe jest wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

 

4. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego po przeprowadzeniu postępowania wyda zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Zezwolenie udzielane jest bezterminowo dla konkretnego pojazdu.

W przypadku zmiany właściciela pojazdu nie musisz występować o ponowne wydanie zezwolenia na odstępstwo.

Jak długo trwa postępowanie?

Postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na odstępstwo może trwać do miesiąca w przypadku spraw, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony.

Na każdym etapie prowadzonego postępowania wnioskodawca jest informowany o wszystkich czynnościach prowadzonych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za wydanie zezwolenia na odstępstwo pobierana jest opłata w wysokości 450 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr: 27 1130 1017 0020 1237 5820 0001

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata dotyczy zezwolenia na odstępstwo dla pojazdu o nr VIN/nadwozia, podwozia lub ramy: ……………………, imię i nazwisko właściciela lub posiadacza pojazdu, nazwa lub firma”.

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

Rachunek za ww. opłatę może zostać wydany na pisemny wniosek strony postępowania.

W jaki sposób można się odwołać?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego strona, dla której wydana została decyzja, może wystąpić z odwołaniem do organu II instancji, którym w tym przypadku jest minister właściwy do spraw transportu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Przed upływem 14 dni decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, która nie jest zgodna z wnioskiem strony, nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do momentu rozstrzygnięcia przez organ II instancji.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. W dniu złożenia zrzeczenia decyzja stanie się prawomocna.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów pojazdów:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów