Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęStacje kontroli pojazdówZezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów cywilnych

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów cywilnych

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów cywilnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd udzielane są przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 

Informujemy, iż adres info@tdt.gov.pl służy do kontaktu z Wydziałem Stacji Kontroli Pojazdów, zajmującym się wydawaniem zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Wydanie zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych – co należy zrobić?

  1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych (wzór wniosku na końcu strony).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, które zostały wyszczególnione na wniosku.

Dokumenty złóż w oryginale lub w formie odpisu zgodnie z art. 76a §2 i §3 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku gdy przekażesz oryginały dokumentów, zostaną one Ci zwrócone na Twój wniosek, po dokonaniu przez Transportowy Dozór Techniczny urzędowego poświadczenia ich zgodności.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, należy złożyć w oryginale w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek można przesłać pocztą na powyższy adres lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Wnioski przesłane na adres poczty elektronicznej (e-mail), pozostaną bez rozpoznania.

  1. Pracownik TDT sprawdzi wniosek. 

Jeżeli Twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to organ wezwie Cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to Twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeżeli Twój wniosek spełnia wymagania formalne, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego dalej będzie prowadził sprawę.

  1. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego rozpatrzy Twój wniosek o wydanie zezwolenia. W przypadku wątpliwości, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego poprosi Cię o złożenie wyjaśnień.

Na  podstawie wniosku oraz dołączonych dokumentów, zostanie podjęta decyzja w jakim zakresie możliwe jest wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

  1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego po przeprowadzeniu postępowania wyda zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Zezwolenie udzielane jest bezterminowo na konkretny pojazd.

W przypadku zmiany właściciela pojazdu nie musisz występować o ponowne wydanie zezwolenia na odstępstwo.

 

Jak długo trwa postępowanie?

Postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na odstępstwo może trwać do miesiąca, w przypadku spraw, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony.

Na każdym etapie prowadzonego postępowania, wnioskodawca jest informowany o wszystkich czynnościach prowadzonych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za wydanie zezwolenia na odstępstwo pobierana jest opłata w wysokości 450 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr: 27 1130 1017 0020 1237 5820 0001

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata dotyczy zezwolenia na odstępstwo dla pojazdu o nr VIN/nadwozia, podwozia lub ramy:……………………, imię i nazwisko właściciela lub posiadacza pojazdu, nazwa lub firma”.

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

 

W jaki sposób można się odwołać?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego strona, dla której wydana została decyzja, może wystąpić z odwołaniem do organu II instancji, którym w tym przypadku jest minister właściwy do spraw transportu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Przed upływem 14 dni decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, która nie jest zgodna z wnioskiem strony, nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do momentu rozstrzygnięcia przez organ II instancji.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. W dniu złożenia zrzeczenia decyzja stanie się prawomocna.

 

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

POBIERZ FILM 

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów