Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówŚwiadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Załatw sprawę

Świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Wydanie świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

 1. Co powinienem wiedzieć?

Unijnemu indywidualnemu dopuszczeniu pojazdu podlega nowy pojazd, który powinien spełniać odpowiednie warunki lub wymagania techniczne i który przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskał świadectwa homologacji typu UE, lub na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu UE i w którym to pojeździe przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu. Ponadto dla danego pojazdu można złożyć tylko jeden wniosek w jednym państwie członkowskim i może tego dokonać producent, przedstawiciel producenta, importer albo właściciel pojazdu. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

 

 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z  Kodeksem postępowania administracyjnego).

 

 1. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 • Wniosek o wydanie świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu (wniosek znajduje się na końcu strony).
  Skorzystaj z załączonego wniosku, aby mieć pewność, że dokument ten będzie zawierał wszystkie wymagane dane.
 • Sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.
 • Kopie świadectw zgodności wydanych na każdym etapie kompletacji pojazdu – o ile były wydane.
 • Oświadczenie zawierające dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu.
 • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).
 • Jeśli nie skorzystano z załączonego wniosku, oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że złożyłem/złożyłam* tylko jeden wniosek i tylko w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

 

 1. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia:

„Za czynności związane z systemami homologacji ustala się stawkę za godzinę pracy w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), obowiązującej w dniu rozpoczęcia tych czynności i pomnożonej przez liczbę godzin wykonywania tych czynności.”

Zgodnie z art. 69 ust. 2 tej ustawy stosowana jest następująca kwota maksymalna:

 1. Opłata za wydanie świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu – maksymalnie 800 zł

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

 1. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
SWIFT: CITIPLPX
IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do służby technicznej celem przeprowadzenia badań. Wykaz służb technicznych jest publikowany na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego pod adresem https://www.tdt.gov.pl/dzialalnosc/homologacja-opis/wykaz-sluzb-technicznych/ .

Krok 2

Wypełnić wniosek o wydanie świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.

Krok 3

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 4

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.
W przypadku odbioru świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu przez pełnomocnika, musi on przekazać pełnomocnictwo do odbioru dokumentu wystawione przez wnioskodawcę (jeśli nie zostało wcześniej złożone do akt) oraz swój dowód osobisty.

Krok 5

Uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego opłatę wynikającą z otrzymanego rachunku tytułem wydania świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

 

 1. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

 

 1. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową pod adresem:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 

 1. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminach: 14 dni od dnia doręczenia decyzji oraz 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Znajdź sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja