Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe

Przepisy

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (SUC), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, zwanym dalej „rozporządzeniem SUC”.

Najważniejsze akty prawne stanowiące podstawę dozoru technicznego urządzeń technicznych:
– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
– rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe (SUC)

 • Zbiorniki sprężonego powietrza pojazdów kolejowych, metra i tramwajów  
 • Zbiorniki agregatów gaśniczych 
 • Cysterny ciśnieniowe
 • Hydroakumulatory w kolejach linowych i wyciągach narciarskich
 • Zbiorniki LPG/CNG/LNG/H2 
 • Kotły parowozowe 
 • Urządzenia do podawania płynnego betonu 
 • Zbiorniki magazynowe LNG 

Formy dozoru technicznego i terminy badań poszczególnych rodzajów specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych określa załącznik do rozporządzenia SUC.

Rejestracja SUC

Urządzenie, dla którego ustalono formę dozoru technicznego pełnego lub ograniczonego, wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydaną przez Dyrektora TDT.

W celu uzyskania takiej decyzji eksploatujący składa do właściwego oddziału terenowego TDT Wniosek o rejestrację urządzenia technicznego (zob. na końcu strony) dołączając dwa egzemplarze dokumentacji, którą określa Rozdział 2 rozporządzenia SUC.

W przypadku urządzeń eksploatowanych już wcześniej na terenie RP do dokumentacji należy dołączyć księgę rewizyjną urządzenia.

Badania techniczne

TDT wykonuje następujące rodzaje badań urządzeń ciśnieniowych (SUC):

 • badania odbiorcze – dotyczy urządzeń objętych dozorem pełnym i ograniczonym, a wykonywane jest przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację;

 • badania techniczne w fazie eksploatacji:

  • okresowe – dotyczy urządzeń objętych dozorem pełnym i jest wykonywane w toku eksploatacji w celu sprawdzenia aktualnego stanu technicznego urządzenia;

  • badania techniczne doraźne – dotyczy urządzeń objętych dozorem pełnym i ograniczonym:

   • eksploatacyjne, wynikające z doraźnych potrzeb i sytuacji eksploatacyjnych;
   • kontrolne, w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dozorze technicznym;
   • powypadkowe lub poawaryjne, przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia SUC lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją.

Specjalistyczne urządzenie ciśnieniowe, którego uruchomienie poprzedzają czynności montażowe, poddaje się próbie funkcjonowania w pełni wyposażonego urządzenia, w celu sprawdzenia działania osprzętu zabezpieczającego oraz wyposażenia obsługowego i eksploatacyjnego.

Przygotowanie do badania – podmiot uprawniony lub podmiot posiadający odpowiednie upoważnienie (zob. Zakłady uprawnione na dole strony) przygotowuje specjalistyczne urządzenie ciśnieniowe do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania oraz zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań. Przygotowując urządzenie do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

W toku eksploatacji urządzeń objętych dozorem pełnym i ograniczonym TDT sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

W przypadku urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym uproszczonym  TDT przeprowadza badania typu oraz sprawdza, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z warunkami określonymi w art. 9 ust. 4. ustawy o dozorze technicznym.

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja SUC

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych powinny być przeprowadzone przez zakład uprawniony, zgodnie z warunkami określonymi w uprawnieniu oraz na podstawie uzgodnionej przez TDT dokumentacji technicznej i technologicznej.

Połączenia spajane wykonywane podczas wytwarzania, naprawy lub modernizacji specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego powinny być wykonane na podstawie uzgodnionej przez TDT technologii spajania przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez TDT; nie dopuszcza się naprawy połączeń spajanych bez uzgodnienia z TDT.

Po zakończeniu naprawy lub modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych należy przeprowadzić badanie techniczne doraźne eksploatacyjne.

W zakresie projektowania, materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania i wytwarzania specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych stosuje się odpowiednio:

Zmiana eksploatującego

W przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji zezwalającej na eksploatację, pod warunkiem że:
1) od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących jego eksploatacji, które są określone w warunkach technicznych dozoru technicznego;
2) nowy eksploatujący złoży oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w pkt 1, i poinformuje organ właściwej jednostki dozoru technicznego o zmianie eksploatującego urządzenie techniczne.

Powyższe nie dotyczy decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych objętych przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Import urządzeń technicznych

Importer urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń jest obowiązany do uprzedniego uzgodnienia wymagań technicznych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Wyrejestrowanie SUC

W celu wyrejestrowania urządzenia technicznego należy do właściwego oddziału terenowego TDT (w którym urządzenie zostało zarejestrowane) przesłać informację zawierającą:

 • nazwę dotychczasowego użytkownika / eksploatującego urządzenie,
 • numer ewidencyjny, pod którym urządzenie było zarejestrowane w ewidencji urządzeń technicznych prowadzonej przez TDT,
 • powód wyrejestrowania.

Urządzenia techniczne zarejestrowane w ewidencji TDT mogą zostać z tej ewidencji wykreślone z powodu zbycia urządzenia (sprzedaż na rzecz innego podmiotu) lub wycofania urządzenia z obiegu (złomowanie).

Ważne

Wniosek o rejestrację czy wyrejestrowanie urządzenia, wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia oraz odbiór decyzji zezwalającej na eksploatację, mogą być podpisane tylko przez właściciela urządzenia (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) lub osoby działające w imieniu przedsiębiorstwa / spółki posiadające umocowanie prawne do reprezentowania podmiotu (pełnomocnik).

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe: