Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Egzamin dla kandydatów na doradcę

Egzamin dla kandydatów na doradcę

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz oświadczenie o niekaralności należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z kompletem załączników drogą pocztową do siedziby Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.

Możliwe jest także złożenie wniosku wraz z kompletem załączników osobiście w siedzibie TDT w Warszawie przy ul. Puławskiej 125.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, TDT udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP: Adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego w formie elektronicznej (dokument pdf) oraz oświadczenie o niekaralności należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a następnie tak podpisany dokument elektroniczny należy przesłać wraz z pozostałymi załącznikami za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP

Dokumenty wymagane od kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych (zob. na końcu strony)

2. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe.

3. Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu doradcy (Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z art. 42. ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy ważne jest 12 miesięcy licząc od dnia ukończenia kursu).

5. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł na konto

Transportowego Dozoru Technicznego
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

W tytule prosimy wpisać odpowiednio: „egzamin dla kandydata ADR (RID lub ADN)”.

 

UWAGA:

  • Powyższa opłata obejmuje część ogólną i jedną część specjalistyczną egzaminu.
  • W przypadku przystąpienia do egzaminu z więcej niż jednego rodzaju transportu opłatę należy zwiększyć o 300 zł za każdą część specjalistyczną.
  • Ważnym warunkiem jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu (art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych).

Do pobrania

Pozostałe sprawy dotyczące egzaminów na doradców DGSA

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy na doradców DGSA