Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówUznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Załatw sprawę

Uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Wydanie decyzji w sprawie uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 1. Co powinienem wiedzieć?

Świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu udzielone na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaje zgodnie z procedurą Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, jeżeli pojazd ten spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne równoważne warunkom lub wymaganiom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O wydanie decyzji w sprawie uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może wystąpić producent, przedstawiciel producenta, importer albo właściciel pojazdu. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

 

 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z  Kodeksem postępowania administracyjnego).

 

 1. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 • Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – wniosek znajduje się na końcu strony.
  Skorzystaj z załączonego wniosku, aby mieć pewność, że dokument ten będzie zawierał wszystkie wymagane dane.
 • Oryginał świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazujący przepisy techniczne, na podstawie których wydano świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.
 • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopią pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).
 • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 3, jeżeli zostały one wydane w innym języku niż język polski.

 

 1. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia:

„Za czynności związane z systemami homologacji ustala się stawkę za godzinę pracy w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), obowiązującej w dniu rozpoczęcia tych czynności i pomnożonej przez liczbę godzin wykonywania tych czynności.”

Zgodnie z art. 69 ust. 2 tej ustawy stosowana jest następująca kwota maksymalna:

 1. Opłata za wydanie decyzji w sprawie uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – maksymalnie 800 zł

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie decyzji w sprawie uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

 1. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
SWIFT: CITIPLPX
IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Wypełnić wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.

Krok 2

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 3

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

W przypadku odbioru decyzji w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez pełnomocnika, musi on przekazać pełnomocnictwo do odbioru dokumentu wystawione przez wnioskodawcę (jeśli nie zostało wcześniej złożone do akt) oraz swój dowód osobisty.

Krok 4

Uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego opłatę wynikającą z otrzymanego rachunku tytułem wydania decyzji w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

 1. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

 

 1. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową pod adresem:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 

 1. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminach: 14 dni od dnia doręczenia decyzji oraz 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Znajdź sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja