Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówŚwiadectwo homologacji typu UE wyposażenia

Świadectwo homologacji typu UE wyposażenia

Załatw sprawę

Świadectwo homologacji typu UE wyposażenia

Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części

 1. Co powinienem wiedzieć?

Nowy typ przedmiotu wyposażenia lub części, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części. O wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części może wystąpić jego producent lub jego upoważniony przedstawiciel, właściciel znaku towarowego – podmiot wskazany w stosownym przepisie unijnym (dyrektywie lub rozporządzeniu UE). Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

 

 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

 

 1. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 • Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części – wniosek znajduje się na końcu strony. W przypadku wniesienia wniosku o zmiany świadectwa homologacji typu UE, należy wskazać numer ostatniej zmiany tego świadectwa homologacji typu UE (lub według poprzedniej nomenklatury – WE) przedmiotu wyposażenia lub części.
  Obowiązujące akty prawne nie zawierają wzoru wniosku, przewidują natomiast jakie konkretnie informacje muszą się na nim znaleźć. Skorzystaj z załączonego wniosku, aby mieć pewność, że dokument ten będzie zawierał wszystkie wymagane dane.
 • Aktualny dokument potwierdzający przeprowadzoną kontrolę zgodności produkcji z wynikiem pozytywnym (o ile dokument nie został wcześniej przedstawiony organowi udzielającemu homologacji).
 • Dokument informacyjny zgodny z wymaganiami danego Rozporządzenia (UE) będącego podstawą procesu homologacji wraz z informacjami niezbędnymi do wypełnienia świadectwa homologacji.
 • Informacje i instrukcje, określające warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska – o ile występują.
 • Sprawozdanie zawierające wyniki badania homologacyjnego, wydane przez służbę techniczną w przypadku badania homologacyjnego typu przedmiotu wyposażenia lub części – o ile jest wymagane.
 • Instrukcja montażu – o ile dotyczy.
 • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopią pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).

Celem usprawnienia czynności wykonywanych przez Transportowy Dozór Techniczny zaleca się dołączenie następujących dokumentów:

 • Oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Deklaracja o sposobie i metodach zapewnienia zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia, części, z typem podlegającym procedurze homologacji – wzór załączony na końcu strony. W przypadku braku posiadania wpisu do powyższych rejestrów, należy wnieść przedmiotowe oświadczenie wraz z innym dowodem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. W przypadku Spółek Cywilnych należy podać dane wszystkich wspólników wraz z informacją kto jest uprawniony do podpisywania dokumentów w imieniu spółki zgodnie z Umową Spółki.
 • Numer NIP firmy lub przedsiębiorcy.
 • Adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawie.

 

 1. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia:

„Za czynności związane z systemami homologacji ustala się stawkę za godzinę pracy w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), obowiązującej w dniu rozpoczęcia tych czynności i pomnożonej przez liczbę godzin wykonywania tych czynności.”

Zgodnie z art. 69 ust. 2 tej ustawy stosowane są następujące kwoty maksymalne:

 1. Opłata za wydanie świadectwa homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części – maksymalnie 400 zł,
 2. Opłata za zmianę świadectwa homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części – maksymalnie 200 zł.

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

 1. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
SWIFT: CITIPLPX
IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do służby technicznej celem przeprowadzenia badań. Wykaz służb technicznych jest publikowany na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego pod adresem https://www.tdt.gov.pl/dzialalnosc/homologacja-opis/wykaz-sluzb-technicznych/ .

Krok 2

Poddać się kontroli zgodności produkcji wykonywanej przez Transportowy Dozór Techniczny lub upoważnioną do tego służbę techniczną – o ile taki ważny dokument nie został wcześniej przedstawiony organowi udzielającemu homologacji.

Krok 3

Wypełnić wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.

Krok 4

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 5

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.
W przypadku odbioru świadectwa homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części przez pełnomocnika, musi on przekazać pełnomocnictwo do odbioru dokumentu wystawione przez wnioskodawcę (jeśli nie zostało wcześniej złożone do akt) oraz swój dowód osobisty.

Krok 6

Uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego opłatę wynikającą z otrzymanego rachunku tytułem wydania lub zmiany świadectwa homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części.

 

 1. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

 

 1. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową pod adresem:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 

 1. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminach: 14 dni od dnia doręczenia decyzji oraz 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Znajdź sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja